+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Plastové potrubí NRG FibreFlex Pro podporuje rozvoj lokálních tepelných sítí

27.01.2023 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 8/2022

Řada měst a obcí se rozhodla rekonstruovat své rozvody centralizovaného zásobování teplem. Často se jedná o výměnu rozvodů ústředního vytápění, teplé vody a cirkulace, nebo jiných rozvodů, kterým skončila životnost. Původní tepelné sítě mají závady, dochází na nich k velkým únikům tepla nebo dokonce k přerušení vedení, což způsobuje únik vody ze soustavy.

V České republice je možné žádat o dotace na podporu rekonstrukce a plánované obnovy tepelných sítí. Cílem této podpory rekonstrukce je zajistit menší únik tepla do země a okolí, snížit spotřebu energie potřebné k výrobě tepla a také snížit objem emisí vznikajících při výrobě. Mezi hlavní přínosy rekonstrukce patří samozřejmě i finanční úspory, které se projeví v dalších letech provozu tepelných sítí.

Projekt Dešná u Dačic

Dešná u Dačic je malebná obec v České republice, která leží v Jihočeském kraji. Také obec Dešná u Dačic se rozhodla využít podpory na rekonstrukci tepelných sítí a podala na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádost o dotaci na rekonstrukci tepelných sítí. Vyřízení žádosti o dotaci a rozhodnutí o ní trvalo méně než 12 měsíců. Tato malá obec, která má přibližně 80 rodinných domů a několik obecních budov, byla původně zásobována teplem z přilehlé centrální kotelny na biomasu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jí poskytlo dotaci v rámci IV. výzvy programu Úspory energie v SCZT na projekt: „Rekonstrukce rozvodů tepla a výměníkových stanic v obci Dešná“. Podpora efektivního hospodaření s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti hospodaření s energií a druhotnými surovinami.

Image 0Obr. 1 • Obec Dešná u Dačic v České republice

U původního ocelového potrubí, které nevyhovovalo provozním požadavkům tepelné sítě, docházelo na trase k velkým únikům tepla. Obyvatelé Dešné u Dačic již nebyli schopni zajistit dostatečné dodávky tepla pro vytápění svých domů. Nové rozvody tepla byly navrženy tak, aby byly uspokojovány současné požadavky obyvatel a jejich obydlí. Tým NRG flex prošel celou obec, zakreslil napojení objektů a označil objekty, jejichž majitelé/provozovatelé si přejí je napojit na centrální zdroj – kotelnu na biomasu.

V Rakousku se první projekty s biomasovými zdroji ústředního vytápění stavěly již před rokem 2000. Obec Dešná učinila toto ekologické rozhodnutí před 25 lety. Původně zajišťoval teplo pro celou vesnici centrální zdroj tepla využívající jako palivo dřevěné štěpky a slámu. Po tolika letech provozu byly v kritickém stavu nejen rozvody tepla, ale i samotné kotle. Během topné sezony docházelo ke značným únikům otopné vody, které nebylo možné přesně lokalizovat.

Obec Dešná se rozhodla tento ekologický způsob výroby tepla zachovat a přistoupila k modernizaci centrální kotelny. Cílem obce bylo zajistit bezproblémový provoz tepelné sítě s využitím nového zdroje tepla na biomasu a nového předizolovaného potrubí. Na konci topné sezony 2022, konkrétně v dubnu, byly zahájeny výkopové a přípravné práce.

Kolem Velikonoc byly odstaveny staré kotle a zahájena jejich demontáž, po níž následovalo odstranění celé kotelny a významné stavební zásahy spočívající v pro-hloubení podlahy o 3 metry. Letos v létě byl namontován nový kotel na biomasu – viz obr. 2. Zdroj tepla na biomasu pracuje při zimních teplotách až do 100 °C a má výkon až 1,5 MW.

Image 1Obr. 2 • Kotelna na biomasu, instalace nového biokotle

Začala také postupná výměna starého ocelového potrubí za nové předizolované plastové potrubí NRG FibreFlex Pro. Dodávka nového předizolovaného potrubí se skládala z plastového potrubí NRG FibreFlex Pro s trubkami z aramidových vláken a kyslíkovou bariérou, které odolává teplotám teplonosné látky až do 115 °C/10 barů, a z dodávky výměníků tepla typu PewoCompact ECO I-U1-P, PN10 a V-max 25. Uvedení systému dálkového vytápění do provozu bylo naplánováno na podzim roku 2022.

Image 2Obr. 3 • Výměníková stanice tepla PewoCompact ECO I-U1-P

V rámci projektu bylo připojeno více než 70 domů a obecních budov. Celkem bylo vyměněno přibližně 3900 m potrubí, počínaje centrální kotelnou s d160 a postupným snižováním počtu potrubí. Pro zvýšení úspor tepla se v maximální míře použijí zdvojené trubky v rozměrech 2xd32 až 2xd90.

Plastové potrubí ve dvoutrubkovém (double) provedení má mnohem nižší tepelné ztráty do okolí než ocelové předizolované trubky. Další velmi důležitou výhodou plastových trubek jsou menší šířky potřebné pro výkopy než u jednotrubkového (single) provedení.

Image 3Obr. 4 • Plastové předizolované potrubí NRG flex v jednotrubkovém a dvoutrubkovém provedení

Plastové předizolované trubky jsou velmi pružné, takže lze velké délky navinuté na kotouči spojovat s minimem spojů v trase. Lze je také snadno zasunout – například umístit plastové trubky do připravených vrtů pod silnicemi nebo do stávajících betonových kanálů, aniž by bylo nutné otevřít celou trasu.

Image 4Obr. 5 • Plastové předizolované potrubí NRG flex navinuté na kotoučích

Projekt Dešná u Dačic jsme slavnostně uvedli do provozu v souladu s plánem na podzim 2022. Celková investice na rekonstrukci potrubí na nové plastové předizolované potrubí činila přibližně 2 465 850€ (60 mil. Kč) bez DPH. Díky dotacím získaným na podporu této rekonstrukce se zlepšil celkový peněžní tok celého projektu.

Jsme přesvědčeni, že celkově zrekonstruovaný zdroj tepla – zahrnující biomasový kotel na štěpku, předizolované potrubí a výměníkové stanice – bude sloužit dlouhou dobu. Je třeba ocenit, že před více než 25 lety se představitelé obce rozhodli pro takovéto udržitelné ekologické řešení vytápění. Zkušenosti z tohoto období hovoří samy za sebe a mohou být inspirací pro ostatní.

Projekt Dukovany

Dalším velmi zajímavým příkladem rekonstrukce rozvodů tepla v České republice je obec Dukovany. V tomto projektu bylo navrženo hybridní řešení, kde byla tepelná síť realizována v kombinaci oceli a plastu. Využitím výhod obou předizolovaných systémů lze zajistit komplexní tepelnou síť s úsporami tepla při provozu a díky předizolovaným trubkám ji lze dokončit 4krát rychleji.

Hlavní rozvodná trasa předizolovaného ocelového potrubí pro ústřední vytápění je DN 125. Jako pokračování hlavního potrubí je připojeno jednotrubkové plastové potrubí NRG FibreFlex Pro v rozměr d110.

Další připojené odbočky a rozvětvení sítě byly realizovány ve zdvojeném provedení z ohebného plastového potrubí – dvě trubky ve společné izolaci – dimenze od 2xd32 do 2xd75. Předizolované plastové potrubí umožní flexibilní změny trasy v situaci, kdy je nutné se vyhýbat překážkám, které se mohou vyskytnout při výkopových pracích, např. stromům, křížení se stávajícími sítěmi nebo dešťovou kanalizací.

Zpětně musíme konstatovat, že první den nebo dva probíhali mezi zkušenými „oceláři“ diskuze o tom, jak „by to už měli v oceli dávno hotové“. Když pak ale natáhli 150 m trubek doslova za pár minut, všichni na stavbě uznali, že ty dlouhé, na první pohled možná neforemné kotouče mají své kouzlo. Od třetího dne šla pokládka a montáž stále rychleji, omezovaly ji pouze výkopové práce. V rámci našich služeb se nám dokonce podařilo na místo dopravit technika přímo z Rakouska, který svými znalostmi a zkušenostmi přispěl k maximálnímu využití instalace.

Image 5Obr. 6 • Plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro pro projekt Dukovany

Díky flexibilitě plastových trubek a jejich dlouhým svitkům na cívkách se v rámci tohoto projektu podařilo ve srovnání s běžnými ocelovými trubkami ušetřit až 78 % spojů na trase. Spojování plastových trubek lisováním bez nutnosti rozšiřovat trubku je mnohem jednodušší a rychlejší než svařování spojů s ocelí.

Image 6Obr. 7 • Ukázka lisováni při dvoutrubkovém systému

To potvrdil i starosta obce Miroslav Křišťál: „I jako laik jsem vnímal výrazně vyšší rychlost realizace předizolovaného potrubí ve srovnání s ocelovým. Musím však podotknout, že i implementace ocelového systému NRG PREMIO proběhla bez problémů. Celou spolupráci bych zhodnotil jedním slovem jako bezproblémovou.“

Další zajímavostí tohoto projektu je zdroj tepla. Zdrojem tepla pro celou obec Dukovany jsou v současné době dva kotle VESCO-B na biomasu, každý o výkonu 1,5 MW. Podle zástupce dodavatele kotlů, společnosti TTS Boilers, je na centrální rozvod tepla napojeno celkem přes 200 rodinných domů, místní zámek, bytové domy, mateřská škola, hasičská zbrojnice, místní podniky a supermarket.

„Nyní nás čeká třetí topná sezona po úplném dokončení a vše je v pořádku. Jsme nadšeni rychlostí realizace a celkovou jednoduchostí práce s předizolovaným plastovým potrubím,“ pochvaluje si spokojený starosta Dukovan.

Předizolované plastové trubky lze s úspěchem použít i pro realizaci větších projektů ve městech. Zde je prokázáno, že kombinace a realizace koncových větví může pomoci ušetřit značné množství tepla – až 36% úsporu tepla, než kdyby byl projekt realizován výhradně v ocelovém potrubí. V současné situaci je třeba vzít v úvahu, že každý ušetřený GJ v distribuční soustavě má mnohonásobně vyšší hodnotu – jak finanční, tak ekologickou – než v minulosti.

Zmínit můžeme také projekt realizovaný v soběstačné obci Kněžice na Vysočině. V roce 2020 byla provedena výměna starého potrubí za nové předizolované potrubí.

V bioplynových stanicích byly také realizovány desítky úspěšných malých energetických projektů. Ukázalo se, že distribuce přebytečného tepla, vyrobeného při výrobě elektřiny, obcím je velmi výhodná a efektivní.

Přímé srovnání napájení ocelových a plastových trubek vede k závěru, že kdyby byla technologie plastových trubek známa dříve, instalace a konstrukční omezení by se výrazně zjednodušily. Zejména posledních pár metrů, kde je přípojka k domům vedena přes parky, dvorky nebo výsadbu, má každých pár centimetrů, které se nemusí obnovovat, velký význam.

Firemní článek