+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2014/8

30.12.2014 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 8/2014

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

Předložili jsme projektovou dokumentaci k vyjádření na „hygienu“. V části technika prostředí jsme navrhli vytápět kabinu WC na 15 °C v objektu pro kulturní vyžití. To nám referentka stavebního úřadu rozporovala.

Odpověď:

Kabina WC není samostatná místnost, je propojena u podlahy a pod stropem s prostorem, v němž se nachází a jehož je součástí, např. šatnou či umývárnou, a musí být vytápěna na teplotu odpovídající tomuto prostoru. Jiná situace vzniká, když je WC samostatnou místností. V takové místnosti se požadavky teploty různí podle toho, o jaké budovy se jedná.

Image 1Obr. 1 •

K vašemu problému teploty v kabině WC, která je součástí větší místnosti, se vztahuje národní příloha NA ČSN EN 12381, Tabulka NA, 2 odst. 8. Pokud se jedná skutečně o kabinu WC, která je součástí šaten či umýváren pro účinkující, musí být vytápěna na 22 až 24 ° C. Pokud by se jednalo o samostatnou místnost WC, která je určena pro návštěvníky, je výpočtová teplota 15 °C, jak jste navrhovali. V každém případě je nutné dbát na přesné definice a po­užívat správné technické termíny, neboť jedině tak lze přesně zvolit doporučené hodnoty podle norem, se kterými pak nebudete mít při jednáních se stavebním úřadem problém.

Pokud vše shrnu, tak ze zadání Vaší otázky není zřejmé, zda jde o kabinu WC v místnosti, ve které jsou jen další WC. Pokud by tomu tak bylo, pak by teplota 15 °C byla vyhovující. V případě, že jde o kabinu v místnosti, která mimo WC slouží ještě k jiným účelům, pak je nutné přihlédnout k teplotám, které jsou pro jiné účely předepsány. V případě, že je pro ně požadována teplota vyšší, pak i v kabině WC bude teplota vyšší. Pokud by pro daný účel postačovala teplota nižší než 15 °C, stejně musí být v dané místnosti teplota 15 °C, vzhledem k tomu, že součástí místnosti je kabina WC. Tento postup by ovšem byl nelogický, a proto se v takových případech řeší WC jako samostatná místnost. Typicky ve skladech a výrobních halách. Například v kovovýrobě se sklady zpravidla temperují pouze na teplotu +5 °C z důvodu snížení spotřeby energií na vytápění.

Image 2Obr. 2 •

Pro dokreslení diskutované problematiky připojuji tři fotografie člena redakční rady Topin, Ing. Jaroslava Dufky, z realizovaných staveb. Na obr. 1 jsou toalety řešené jako samostatné místnosti, na obr. 2 jsou toalety řešené jako kabinky. Žádná norma ani předpis však nemohou postihnout všechna řešení, která se mohou v praxi vyskytnout. Zákon o technické normalizaci, který platil v našem státě do roku 1991, na tuto skutečnost pamatoval a pro tyto situace uplatňoval formulaci „postupuje se přiměřeně“. Dokladem vhodnosti této formulace je obr. 3, kde jsou jednotlivé toalety propojeny s prostorem, ve kterém jsou umístěny, pouze pod stropem. Z logiky věci a předchozího výkladu vyplývá, že v nich bude stejná teplota, jako v místnosti, ve které jsou umístěny, a ta musí být minimálně 15 °C.

Image 3Obr. 3 •

fotodokumetace: Ing. Jaroslav Dufka

Použité podklady:

  1. ČSN EN 12831Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu
  2. Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
  3. Konzultace s pracovnicemi SZÚ Praha

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, Komplexní služby pro ústřední vytápění, Praha; člen TNK 93, Ústřední vytápění a příprava teplé vody; člen redakční rady Topenářství instalace