+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2014/5

04.08.2014 Spoluautoři: Ing. Jiří Matějček, CSc., Ing. Václav Švorčík Časopis: 5/2014

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

V Topenářství č. 1/2014 (str. 40) byl zveřejněn zajímavý příklad použití nástěnného kondenzačního plynového kotle. Původní, z hlediska pokrytí zvýšené potřeby teplé vody, nevyhovující kotel typu B byl vyměněn za kotel typu C. V článku je zmíněno, že odvod spalin byl elegantně vyřešen systémovým odkouřením výrobce. Do stávající hliníkové vložky DN130 mm byla vložena plastová vložka DN80 a volný prostor okolo plastové vložky, v původní hliníkové vložce, je využit pro přívod spalovacího vzduchu. Zajímalo by nás, zda-li byl nový kotel uveden do provozu po provedení revize nově vytvořené spalinové cesty, nebo zda byl uveden do provozu jen po revizi nového plynového spotřebiče?

Odpověď:

Výměna kotle byla provedena v družstevním bytě v bytovém domě. Co se týče použitého spalinového potrubí, tak se jedná o přímé hladké potrubí z plastu (polypropylenu). Revize spalinové cesty byla provedena revizním technikem spalinových cest před uvedením kotle do provozu, neboť, si ji vyžádal servisní technik plynových zařízení. Dané řešení odvodu spalin podle mého názoru nelze považovat za systémový komín, nebo sy­stémovou spalinovou cestu dodanou jako součást plynového kotle, protože pro nasávání spalovacího vzduchu je využita stávající hliníková vložka, kterou bylo nutné zkontrolovat a potvrdit, zda je k tomuto novému účelu vhodná. Revize spalinové cesty od revizního technika spalinových cest, by měla být vyžadována vždy pro nově instalovaný kotel, stejně jako kontrolní výpočet vzduchospalinové cesty. Uvedení nového kotle do provozu bylo podloženo i revizní zprávou revizního technika plynových zařízení, kterým byl současně servisní technik.

Odpovídal: Ing. Václav Švorčík, Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus


Otázka:

Odborná firma instalovala v bytové jednotce plynový průtokový ohřívač vody o výkonu 7 až 30 kW. Ohřívač je vybaven hydrogenerátorem. Podle našeho názoru hluk, vznikající při provozu ohřívače, přesahuje obvyklý hluk ohřívačů vody, které hydrogenerátor neobsahují. Servisní technik vyměnil hydrogenerátor, ale ani po jeho výměně nepovažujeme stav za dobrý. Náš názor je ten, že by spotřebič neměl být tak hlučný. Můžete posoudit, zda se jedná o závadu ohřívače, nebo zda na popsanou vadu má vliv vodovodní potrubí a směšovací baterie?

Odpověď:

V otázce není přesně definováno, zda jde o hluk vycházející pouze z ohřívače, nebo hluk v místnosti s ohřívačem. V odpovědi je proto věnována pozornost i vodovodu a výtokovým bateriím.

Hlučnost plynových průtokových ohřívačů vody ovlivňuje několik faktorů:

  1. V daném případě je podstatným zdrojem hluku obsah plynů ve vodě proudící zúženými průřezy. Voda ve vodovodním řadu obsahuje značné množství volných i rozpuštěných plynů. Množství závisí na tlaku a na teplotě. Do objektu vstupuje voda při teplotě cca 10 °C a pod tlakem obvykle 4 až 6 bar, někdy i více. Čím je tlak vyšší, tím větší množství plynů může být rozpuštěno ve vodě.
    S klesajícím tlakem dochází k uvolňování rozpuštěných plynů a tvorbě bublinek. Tlak vody postupně klesá, jak voda teče do vyšších pater objektu a přitom se z ní uvolňují plyny. K náhlému poklesu tlaku dochází při otevření vodovodní baterie a uvolňují se další plyny. Bublinky proudící s vodou šumí a hluk způsobuje i jejich praskání na rozhraní se vzduchem.
    Pokud je ohřívač vybaven hydrogenerátorem, jehož součástí je malá turbínka zabudovaná v přívodní části ohřívače, pak k uvolňování plynů napomáhá i pokles tlaku na turbínce.
    Voda se v ohřívači ohřívá průtokem přes tepelný výměník. Měrné tepelné toky na teplosměnných plochách ohřívače jsou velmi vysoké. Dochází na nich k náhlému zvýšení teploty vody z cca 10 °C na požadovanou teplotu a k intenzivnímu uvolňování plynů z vody.
  2. Hlučnost agregátu ovlivňuje turbulentní proudění uvnitř teplosměnných ploch ohřívače.
  3. Správně dimenzované vodovodní potrubí se na vzniku hluku podílí jen nepatrně. Jeho hlukový příspěvek bude vyšší, pokud má potrubí menší než optimální průměry.
  4. Některé typy směšovacích vodovodních baterií jsou zdrojem hluku, zejména při větších tlacích ve vodovodním řadu. Zejména jde o armatury, ve kterých jsou z cenových důvodů použity velmi malé světlosti cest, kudy voda teče, ventily s malými průměry nebo malé kartuše u pákových typů. Doporučuji odzkoušet instalaci baterie s ověřenou nízkou úrovní hluku.

Výrobci plynových průtokových ohřívačů vody ve svých technických podkladech velikost akustického tlaku neuvádějí, ani hlučnost agregátu není jiným způsobem specifikována. Činnost těchto spotřebičů je krátkodobá. Nejdelší bývá napouštění vany trvající řádově do deseti minut. Obvykle se nepředpokládá, že by hluk, přitom vznikající, byl příčinou nadměrného rušení okolí.

Se zvýšenou hlučností plynového průtokového ohřívače vody musíme počítat zejména ve vyšších patrech budov a při instalaci ohřívačů s větším výkonem. Hlukovým projevům z plynových průtokových ohřívačů vody nelze zcela zabránit, nejedná se o vadu ohřívače. V daném případě může být stížnost zákazníka způsobena i jeho předchozí nezkušeností s provozem průtokových ohřívačů. Pokud zákazník požaduje maximálně tichý způsob přípravy teplé vody, musí se volit jiné řešení.

Odpovídal: Ing. Jiří Matějček, CSc., autorizovaný inženýr pro techniku prostředí, certifikovaný soudní znalec v oboru energetika, Energetická zařízení s.r.o., Praha; člen redakční rady Topenářství instalace

Související časopisy