+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2014/1

07.02.2014 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 1/2014

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

Prováděli jsme tzv. čtyřpascalový test (metodu ověření nepřípustného podtlaku většího než 4 Pa) podle přílohy č. 16 technického pravidla TPG 704 01:2013 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (včetně změny č. 1), které bylo publikováno 29. 5. 2013. Test jsme, při dodržení podmínek stanovených v daném TPG, během dvou hodin několikrát opakovali. Zjištěné výsledky se dosti značně lišily. Zdůrazňujeme, že žádný další spotřebič, větrací zařízení ani digestoř nebyly během této doby v provozu. Co by mohlo být příčinou tohoto rozporu?

Odpověď:

V podmínkách pro provádění testu v TPG 704 01:2013 se nemluví o vlivu počasí. Dle mého názoru může mít na naměřené hodnoty podstatný vliv rychlost a směr větru.

Tlak, resp. podtlak na fasádě budovy lze vyjádřit obecně rovnicí

Dp = k·r·0,5·c2

kde

  • Dp je přetlak či podtlak v Pa
  • k – konstanta (obvykle pro návětrnou stranu = 1, pro závětrnou stranu = –0,4)
  • r – hustota vzduchu (závisí na složení vzduchu, teplotě, nadmořské výšce) pro naše podmínky se pro výpočty většinou uvažuje konstantní 1,250 kg·m-3
  • c – rychlost kolmé složky větru na fasádu v m·s–1

Pro lepší názor si uveďme, že:

Image 1

Uvedené hodnoty rychlosti větru odpovídají stupni 2. až 3. Beaufortovy stupnice a jedná se o rychlosti větrů, které se v naší republice běžně vyskytují.

Dále je třeba si ovšem uvědomit, že vliv větru výrazně stoupá se čtvercem jeho rychlosti. Podtlak 8 Pa na závětrné straně budovy způsobí již vítr o rychlosti necelých 5,7 m·s-1.

Pozn.: Bližší údaje o vlivu větru na budovy lze najít např. v ČSN EN 1991-1-4: 2007 vč. jejích následujících oprav, změn a doplňků.

Ač to TPG 704 01 nevyžaduje, doporučuji z praktických důvodů k tomu, aby byly čtyřpascalové testy porovnatelné a kdykoli reprodukovatelné, doplnit protokol o testu půdorysným náčrtem budovy s vyznačeným prostorem, ve kterém se předmětný spotřebič nachází a uvedením podlaží, směrem a rychlostí větru vůči budově v době měření. (Cena anemometru, vůči ceně přístojů pro měření nízkých podtlaků, je zanedbatelná.)

Pozn.: Spolehlivě lze malé tlaky a podtlaky měřit také šikmou U trubicí. Nevýhodou této jednoduché a levné metody je to, že zápis z měření je nutné vyhotovovat ručně.