+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2013/5

03.10.2013 Autor: Ing. Vladimír Jirout Časopis: 5/2013

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

V poslední době odborný i denní tisk píše často o „falešných“ kominících. Jak se takový kominík pozná? Zúčastnil jsem se školení, které pořádal ČSTZ. Tam mimo jiné jeden zástupce plynařů tvrdil, že revize vzduchospalinových cest od turbokotlů není nutné provádět. V loňském roce jste na toto téma uveřejnili článek v sešitu č. 5/2012 „Odkouření od turbokotlů: Je revize nutná nebo nadbytečná?“ V čísle 2/2013 je zase příspěvek se stanoviskem zcela opačným.

Odpověď:

Revize spalinové cesty se provádí ve vyjmenovaných případech a je přesně stanoveno, co má revizní zpráva obsahovat. Nejčastěji to je před prvním uvedením spotřebiče (zdroje tepla) do provozu. Kontroly a čištění spalinových cest se provádějí zpravidla 1 ročně, aby se zjistilo, jestli do spalinové cesty nebyl proveden neodborný zásah, a zda je spalinová cesta plně průchozí a není zanesená.

V současné době je nutno revize provádět, na tom se shodují všichni odborníci. Vede se ale diskuze, kdo má tyto revize provádět. Za tím účelem byla sestavena odborná skupina při TNK 105 Komíny, která má během letošního roku projednat změnu Z2 ČSN 73 4201, která se touto problematikou zabývá. Se souhlasem autorů připojuji text dvou dokumentů, které, jak doufám, současnou situaci blíže vysvětlí:

1. dokument

MINISTERSTVO VNITRA, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01
Č. j. MV-38294-IIPO-OVL-2013
Praha 25. března 2013

Věc: Stanovisko k výkladu nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – zaslání stanoviska věcného gestora

Na základě předešlých jednání, zejména jednání konaného dne 10. října 2012 v budově Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, si dovolujeme zaslat stanovisko ve věci možnosti výjimek z hlediska nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Na základě uvedeného jednání vyplynul požadavek zpřesnění aplikace z hlediska plynových spotřebičů pro spalinové cesty. Po dIouhých jednáních, zejména v rámci sboru a též v rámci některých dalších subjektů (např. i Českým plynárenským svazem), kdy obecné výjimky v rámci praxe z nařízení vlády č. 91/2010 Sb. u spotřebičů na plynná paliva je velice složité určit, protože není možné nalézt obecné kritérium, které by přesně stanovilo hranici neaplikace nařízení vlády. Aplikací nařízení vlády lze maximální mírou zajistit bezpečný provoz spotřebiče a odtahu spalin podle přesného kritéria. V praxi jsou tedy možné i případy, kdy výrobce dodá na trh výrobek zahrnující jak spotřebič paliv, tak i spalinovou cestu, které jsou pojímány jako jeden celek (jsou společně i certifikovány a takto uváděny na trh). V návodu k instalaci a k provozu takového konstrukčního celku (v průvodní dokumentaci výrobku) potom výrobce přesně vymezí povinnosti provozovatele mimo jiné i v oblasti provádění kontrol a údržby takového konstrukčního celku. Za dostatečné zajištění provozní a požární bezpečnosti, při dodržení takového návodu, nese výrobce a ten kdo instaluje výrobek plnou právní odpovědnost.

Na závěr je nutné upozornit, že se jedná o nezávazné stanovisko, názor gestora dané problematiky, neboť závazné výklady je oprávněn vydávat toliko soud.

Image 1

brig. gen. Ing. Miloš Svoboda náměstek generálního ředitel HZS ČR

2. dokument

Revize spalinových cest

Revize spalinových cest se provádí v následujících případech:

  • Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo při každé stavební úpravě komína
  • Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • Po komínovém požáru
  • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je „Revizní technik spalinových cest“ (do konce roku 2014 ještě platí i odbornosti získané před platností nařízení (Pozn.: Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.), a to jsou: „Revizní technik komínů“ a „Specialista bezpečnosti práce – revizní technik komínových systémů“).

Image 2

Ing. Jaroslav Schön, viceprezident Společenstva kominíků ČR

Pro doplnění informace – kontroly spalinových cest od turbokotlů může v současné době provádět držitel živnostenského oprávnění kominictví nebo servisní technik plynu v rámci provádění servisu kotle.

Odpovídal: Ing. Vladimír Jirout, Komplexní služby pro ústřední vytápění, Praha; člen TNK 105 Komíny; člen redakční rady Topenářství instalace