+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2013/4

28.06.2013 Autor: Ing. Miloš Bajgar Časopis: 4/2013

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

Po zateplení našeho objektu je dům přetápěn. Při otevřených termostatických ventilech na teplotu 26 až 27 °C. Říká se, že přetápění o 1 °C zvyšuje spotřebu tepla o 6 %. Z toho usuzuji, že úspora tepla, předpokládaná energetickým auditem, se při 27 °C nekoná. Je tato úvaha správná? Kdo je zodpovědný za dosažení předpokládaných úspor po zateplení domu?

Odpověď – 2. část (dokončení z předchozího sešitu):

Vybavení regulátory

Požadavky, kromě jiného, na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům jsou obsaženy ve vyhlášce č. 194/2007 Sb.

Citace: „Regulace ústředního vytápění a přípravy teplé vody v budově se provádí regulací parametrů teplonosné látky, zejména podle průběhu klimatických podmínek nebo venkovní teploty vzduchu ve vztahu k vnitřní teplotě vzduchu ve vytápěném prostoru, nebo podle zátěže, pokud není zajišťována již jejím výrobcem či distributorem…“ (§ 6 odst. 1/a vyhl. č. 194/2007 Sb.).

Jinými slovy řečeno, pokud organizace, která teplo vyrábí nebo do objektu dodává, nezajišťuje regulaci teploty otopné vody podle požadavků odběratele, pak dodávané teplo není hospodárně využíváno, objekt se přetápí a majitel objektu má právo si vhodné zařízení sám instalovat podle projektu oprávněné, tj. autorizované osoby.

Nic na tom nemění stanoviska některých dodavatelů tepla, kteří s takovým postupem nesouhlasí. I dodavatel tepla musí počítat s tím, že některý objekt zásadně změní svůj odběr tepla a na zvýšení či snížení odběru musí být technicky připraven. To je jeho podnikatelské riziko. Odůvodnitelné omezení lze u teplárenských zdrojů vidět v oblasti přepouštění otopné vody z přívodu do zpátečky bez odběru tepla, které zbytečně zvyšuje průtok, čerpací práci a snižuje ekonomii při výrobě elektrické energie v teplárně.

Aby nedošlo k narušení meziobjektové regulace, pokud je zřízena, k tomu vy­užívá dodavatel tepla své technické prostředky. U stanic zřízených zákazníkem může zadat podmínky, které musí dodržet odběratel. Odběratel má možnost ve správním řízení předložit dodavateli tepla ke schválení svou koncepci předávací stanice. Pokud ji dodavatel do 30 dnů neodmítne, může ji realizovat. Zamítavé stanovisko musí být technicky podloženo.

§ 7 odst. 6 vyhl. č. 193/2007 Sb.: „U rozvodu tepelné energie a vnitřního rozvodu vytápění a teplé vody se seřizují průtoky tak, aby odpovídaly projektovaným jmenovitým průtokům s maximální odchylkou ±15 %...“.

Protože se jedná o dynamické soustavy, u kterých jsou průtoky do objektů regulovány dynamickými regulátory, pak čerpadla směšovacích stanic nemohou narušit průtoky v ostatních objektech napojených na stejný zdroj tepla. Tedy pokud meziobjektová regulace průtoku vůbec existuje, jak to dodavatelům tepla nebo distribučním společnostem ukládá prováděcí vyhláška energetického zákona.

Jak je to s možným umístěním směšovací stanice?

Umístění směšovací stanice je v konkrétním případě vždy individuální. Buď do místnosti, kde je vstup potrubí dodavatele tepla s měřením spotřeby tepla, nebo se stanice dá umístit přímo do rozvodu v prostoru, který není daleko od místnosti měření tepla nebo do oddělené části prostoru, který v současné době zaujímá předávací zařízení dodavatele tepla. Obě části prostoru musí mít vlastní vstup. Oddělení obou prostorů lze řešit například i mříží se zámky.

Umístění přímo do prostoru zařízení dodavatele tepla není v praxi reálné, protože vstup do tohoto zařízení není majiteli domu z bezpečnostních důvodů umožněn.

Kdo je zodpovědný za dosažení předpokládaných úspor po zateplení domu?

Z citace platné legislativy:

  • se použijí odpovídající technické prostředky…
  • se postupuje tak, aby…
  • se přednostně zřizují samostatně…
  • se provádí regulací parametrů teplonosné látky…

Vzhledem k použitému střednímu rodu (ono se) se dá předpokládat, že vlastně nikdo konkrétní. Je v zájmu vlastníků domů a bytů, aby na dodavateli tepla vymáhali dodávku tepla v množství a kvalitě podle smlouvy o dodávce tepla. Pokud jim podmínky dané smlouvou nevyhovují, musí se pokusit je jednáním s dodavatelem tepla změnit. Jestliže dodavatel tepla na změnu nepřistoupí, a nemusí to být způsobeno jen jeho zásadně odmítavým stanoviskem, ale například i jeho současnými finančními možnosti, určenými na modernizaci soustavy, plánem investic atd., pak je možné upravit si parametry otopné vody na vlastní náklady pomocí vlastní stanice. Stížnost na dodavatele tepla adresovaná na ERÚ, ČOI atp. má smysl jen v tom případě, pokud z jeho strany jde o prokazatelné porušení povinností. Prokázání takového stavu nemusí být jednoduché.

Odpovídal: Ing. Miloš Bajgar, Vytápění – znalecká a projektová kancelář, Praha; člen redakční rady Topenářství instalace

Související články