+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Neutralizace a neutrobox

10.01.2017 Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 8/2016

Kondenzační kotle jsou dnes nejúspornější alternativou, co se týče plynových spotřebičů na vytápění. Avšak s tím přichází i otázka jak se správně vypořádat se vznikajícím kondenzátem, jak, proč a kam ho napojit a odvést. Nejprve si přiblížíme čím je vlastně podmíněn vznik kondenzátu a objasníme si chemické procesy v průběhu jeho čištění. Následně v jednoduchosti popíšeme neutrobox a jeho vhodné umístění, základní montážní zásady a doporučenou údržbu.

Jak vzniká kondenzát?

Kondenzační kotel je záměrně navržen pro kondenzační provoz. Kondenzační provoz je takový, při kterém přímo v kotli nebo na stěnách spalinové cesty dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách. Spaliny zemního plynu se ochlazují pod teplotu rosného bodu, čímž začne z vodní páry obsažené ve spalinách kondenzovat voda – kondenzát. Kondenzát buď stéká po povrchu výměníku na dno kotlové spalovací komory, nebo po stěnách spalovací cesty. Množství kondenzátu je v průběhu roku proměnlivé. Kondenzát ze spalin je kyselý. Hodnota pH je dána obsahem rozpuštěného oxidu uhličitého CO2. Běžně je stupeň kyselosti uváděn v rozsahu pH = 3,8 až 5,4.

Proces neutralizace

Právě kvůli kyselosti se doporučuje kondenzát před vypouštěním do kanalizace upravit pomocí procesu neutralizace.

Samotná neutralizace (odkyselení) kondenzátu se nejčastěji vykonává chemicky – snižuje se obsah CO2 průtokem kondenzátu přes odkyselovací materiál, na který se CO2 chemicky váže. Nejčastěji se na neutralizaci kondenzátu používá mramor, dolomit nebo vápno. Nejúčinnější je však dávkovaní vápna Ca(OH)2, pokud je možné zajistit pravidelné doplňování vápenného hydrátu.

Neutralizační granulát – vápenný hydrát, je umístěn v plastové nádobě – neutrobox.

Image 1

Úprava kondenzátu

Před vypuštěním kondenzátu do kanalizace, je nutné provést opatření dle výkonů kondenzačních kotlů:

  • s výkonem do 25 kW je napojení možné přímo na kanalizaci bez dalšího opatření,
  • s výkonem od 25 kW do 200 kW je napojení možné bez neutralizace, je-li kondenzát během nočního provozu zachycován ve zdržovací nádrži a během dne pak pozvolna vypouštěn spolu s ostatními splaškovými vodami tak, aby bylo dosaženo menší, než limitní kyselosti,
  • s výkonem nad 200 kW je napojení možné až po neutralizaci kondenzátu,
  • u kanalizace z betonových trub a čističek odpadních vod musí byt neutralizace vždy zajištěna!!!

Umístění

Neutralizační box musí být umístěn v blízkosti plynového kondenzačního kotle na podlaze nebo na stěně. Je důležité, aby v potrubí přítoku kondenzátu a odvodu do kanalizace nevznikaly vzduchové bubliny. Do neutralizačního boxu nemůžou vniknout žádné nečistoty ani plyn (nutné umístit sifon na zachycení nečistot – bývá umístěn zpravidla v kotli už od výrobce).

Montáž

Výtok kondenzátu ze spalinové cesty (příp. přímo z kotle) se spojí hadicí určenou k odvodu kondenzátu s neutralizačním boxem. Spoj na straně spalinové cesty (kotle) musí být proveden pevně a těsně. Doporučuje se všechny otvory dotěsnit silikonem. Na cestě odvodu kondenzátu nesmí být umístěny dva sifony za sebou, nebo zařízení plnící funkci sifonu.

Image 2

Provoz

Kondenzát s obsahem kyselin teče do neutralizačního boxu Almeva. Snižování kyselosti kondenzátu a průběh samotné neutralizace zajišťuje vápencová drť. S přiloženými měřicími proužky se pak pravidelně zjišťuje pH hodnota kondenzátu v boxu. Pro lepší fungování neutralizačního boxu se doporučuje vápencovou drť občas promíchat.

Údržba

Půlroční:

Měření hodnoty pH:

Proužek měřicího papíru se ponoří do kondenzátu na dvě sekundy v blízkosti výtokové vsuvky a následně se položí na bílý podklad např. papír. Asi po 30 sekundách se může proužek srovnat s barevnou škálou. U hodnoty pH od 6,8 do 7 se nachází neutrální bod. Pro hodnoty menší je kondenzát kyselý (nutnost vyměnit neutralizační prostředek) a pro hodnoty vyšší je zásaditý.

Pozor: v době kdy dochází k vyrovnávání hladin v boxu, může být zjišťována pH hodnota ještě neošetřeného kondenzátu.

Proplach neutralizačního prostředku:

Neutralizační prostředek se dobře zamíchá. Kapalina se zakalí, tzn. Sádrovec, resp. síran hořečnatý, se uvolní od neutralizačního prostředku. Následně se provede proplach vodou, aby se odplavil kal.

Čištění odvaděče kondenzátu a sifonu:

Po vyčištění cesty odvodu spalin se demontuje odvaděč kondenzátu (zpravidla stačí odšroubovat pouze revizní víčko) a dobře se vyčistí víčko s odtokem a sifon.

Roční:

Neutralizační prostředek:

Měří se pH hodnota a zjišťuje se, zdali je nutné neutralizační prostředek vyměnit (viz půlroční údržba). Tekutý obsah neutralizačního boxu se vyprazdňuje přes šikmé místo. Uvolní se převlečná matice na výtokové vsuvce a odstraní se hadice určená pro odvod kondenzátu. Celý box se vyprázdní a vymyje, také se opláchnou vnitřní části. Box se naplní neutralizačním prostředkem – vápencovou drtí. Opět se připojí hadice určené k odvodu kondenzátu (těsnění vně boxu) a ručně se dotáhne převlečná matice.

Odstranění odpadů:

Spotřebovaný neutralizační prostředek patří do sběru stavební suti nebo na skládku. Neobsahuje žádné škodlivé látky.

Firemní článek