+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nařízení EK a termíny pro bezucpávková oběhová čerpadla

Termín, kdy se významně změní podmínky pro nabídku bez­ucpávkových oběhových čerpadel na trhu v České republice vzhledem k platnosti Nařízení Evropské komise č. 641/2009, které bylo vydáno v souvislosti se Směrnicí EuP resp. ErP (tzv. směrnice o ekodesignu, jejímž cílem je zejména úspora energií v rámci EU), se velmi přiblížil.

Na stránkách Topenářství instalace vyšlo několik článků, ale v praxi stále nepanuje 100% shoda názorů. Proto jsme se obrátili na Ing. Lubomíra Čepka, který se u společnosti Grundfos touto problematikou úzce zabývá, a položili mu několik otázek.

Topenářství instalace:

Změní se po 1. 1. 2013 značení bezucpávkových oběhových čerpadel s ohledem na jejich účinnost?

Image 1Obr. 1 • Štítek bezucpávkového oběhového čerpadla odpovídajícího energetické třídě účinnosti A

Lubomír Čepek:

Do konce roku 2012 jsou bezucpávková oběhová čerpadla označována energetickými štítky, viz obr. 1. Štítky umožňují zatřídění do skupin od A až G, přičemž skupina A vykazuje nejvyšší účinnost. Toto označení však od 1. ledna 2013 ztratí u těchto čerpadel význam, neboť daná čerpadla, která výrobci uvedou na trh EU po tomto datu, budou muset, zjednodušeně řečeno, v každém případě splňovat dosavadní požadavky třídy A a čerpadla horších energetických tříd B až G tedy nebude možné na trh EU umísťovat.

Image 2Obr. 2 • Po 1. lednu 2013 se na všech nově vyrobených bezucpávkových oběhových čerpadlech objeví hodnota EEI

Místo dnes obvyklého barevného štítku se na bezucpávkových oběhových čerpadlech začne objevovat číselný symbol, tzv. index energetické účinnosti EEI (energy efficiency index), viz obr. 2, objektivně stanovovaný dle metodiky uvedené v Nařízení č.0641/2009, které se váže ke Směrnici EuP resp. ErP (dále bude v textu uváděna pouze Směrnice). Příklad na obr. 2 ukazuje stav, který bude pro bezucpávková oběhová čerpadla platit od 1. ledna 2013.

Topenářství instalace:

S jakými termíny a podmínkami pro čerpadla pracuje Směrnice EuP/ErP?

Image 3Obr. 3 •

Lubomír Čepek:

Požadavky kladené na nová bezucpávková oběhová čerpadla jsou přehledně uvedeny na obr.03. Především je nutné si všimnout, že dané Nařízení se vůbec nevztahuje na bez­ucpávková cirkulační čerpadla určená do okruhů teplé vody (dříve označováno jako TUV), a tedy že se jich dále popisované požadavky netýkají.

  1. 1. leden 2013: s výjimkou bezucpávkových oběhových čerpadel pro solární soustavy a tepelná čerpadla (v primárním i sekundárním okruhu) musí bezucpávková oběhová čerpadla samostatně instalovaná, která výrobci uvedou na trh v EU po 1 .lednu 2013, splnit pro index energetické účinnosti podmínku EEI £ 0,27. Samostatně instalovaná znamená, že čerpadla nejsou součástí nějaké výrobku, typicky kotle.
  2. 1. srpen 2015: s výjimkou bezucpávkových oběhových čerpadel určených pro záměny za starší integrovaná čerpadla (např. v kotlích), která byla umístěna na trh před 1. 8. 2015, musí na trh nově uváděná bezucpávková oběhová čerpadla (samostatně instalovaná i integrovaná) splnit pro index energetické účinnosti podmínku EEI £ 0,23.
  3. 1. leden 2020: po tomto datu bude možné uvést na trh EU jakékoliv bezucpávkové oběhové čerpadlo pouze s indexem energetické účinnosti EEI £ 0,23. Po tomto datu už neexistují žádné výjimky.

Čerpadla splňující Směrnici budou mít výrazně nižší náklady za spotřebovanou elektrickou energii.

Topenářství instalace:

Obáváme se, že nikoliv všichni budou plně rozumět předchozímu výkladu termínů vzhledem k jejich postavení na cestě výrobku k uživateli. Mohl byste požadavky nařízení specifikovat s ohledem na výrobce, odborné obchody a montážní firmy?

Lubomír Čepek:

Termíny, které zavedla Směrnice EuP/ErP, se týkají umístění výrobku na trh, přičemž umístění na trh znamená první uvedení výrobku na trh EU se záměrem distribuce nebo použití v EU. K tomu dochází tehdy, kdy je výrobek převeden z fáze výroby (se záměrem distribuovat nebo používat). Daná firma (může to být obchodní společnost výrobce, jako je tomu např. u fy Grundfos s.r.o., jakákoli firma kupující čerpadla od výrobce v EU nebo dovozce, který dováží výrobky ze zemí mimo EU) po daném termínu nesmí na trh EU umístit bez­ucpávkové oběhové čerpadlo, které by nesplnilo požadované podmínky Směrnice EuP/ErP. Například Grundfos, aby zjednodušil rozhodování svých zákazníků, již v předstihu nabízí taková čerpadla, která splňují zvýšené požadavky na index energetické účinnosti EEI. Nemusí tedy čekat na daný termín, ale v předstihu si mohou řídit objednávky bezucpávkových oběhových čerpadel tak, aby po daném termínu pokud možno již žádná zastaralá čerpadla na skladě neměli.

Termíny Směrnice EuP/ErP by měli mít v patrnosti nejen obchodníci a instalační firmy, ale také projektanti. Projekty se odsouhlasují někdy i řadu měsíců před vlastní realizací. Pokud bude v projektu uvedeno čerpadlo, které již nebude smět být v době realizace umísťováno na trh, bude nutné odsouhlasit záměny.

Topenářství instalace:

Co znamená referenční úroveň „EEI £ 0,20“? Proč existuje požadavek uvádět na oběhových čerpadlech text „Měřítko pro co nejúčinnější oběhová čerpadla je index EEI £ 0,20“?

Lubomír Čepek:

Tento požadavek má usnadnit koncovým uživatelům výběr/hodnocení oběhových čerpadel. Index EEI sám o sobě není termín, který se používá denně, a proto informace o nejlepších indexech EEI je zvýrazněna pro koncové uživatele, aby věděli, zdali zvolili nejúčinnější oběhové čerpadlo, které je k dispozici. Např. nové čerpadlo Grundfos ALPHA2 hodnotou EEI = 0,15 tento požadavek na nejlepší oběhová čerpadla bezpečně splňuje.

Topenářství instalace:

Jedním ze způsobů, jakým bude Směrnice EuP/ErP prosazována, je označení shody CE. Tímto způsobem výrobce prohlašuje, že čerpadlo splňuje i požadavky Směrnice EuP/ErP. Jak silný je tento nástroj regulace?

Lubomír Čepek:

Pokud dané čerpadlo nebude splňovat po 1. 1. 2013 požadavky Směrnice EuP/ErP, nemůže na sobě nést označení CE. Označení CE, a související prohlášení o shodě spolu s hodnotou indexu EEI na čerpadle, je silný nástroj a je poměrně snadné jej kontrolovat. Příklady zneužití označení CE pro jiné skupiny výrobků existují. Často vedly k vysokým pokutám.

Topenářství instalace:

Co se stane, když velkoobchodům přece jen nějaká standardní bezucpávková čerpadla, nesplňující podmínky Směrnice EuP/ErP, na skladě zbydou?

Lubomír Čepek:

Velkoobchody budou standardní bezucpávková čerpadla, nesplňující podmínky Směrnice EuP/ErP, moci prodávat i po 1. 1. 2013, pokud byla tato čerpadla umístěna na trh do konce roku 2012. Vzhledem k tomu, že definice okamžiku umístění na trh může být v některých případech složitější, je bezpečnější se řídit pravidlem, že vše bude legální, pokud bude standardní bezucpávkové čerpadlo, nesplňující požadavky Směrnice EuP/ErP, velkoobchodem koupeno od výrobce nebo dovozce před 1. 1. 2013.

Topenářství instalace:

A jak je to v případě instalační firmy? Vztahují se na ně stejné podmínky jako na obchodní? I instalační firmy mívají pohotovostní sklad, například pro rychlé řešení havárií atp.

Lubomír Čepek:

Platí stejné podmínky. To znamená, že pokud je standardní bezucpávkové oběhové čerpadlo, které nesplňuje podmínky Směrnice EuP/ErP od 1. 1. 2013, umístěno na trh před 1. 1. 2013, může být prodáváno i po tomto datu. To znamená, že pokud si instalační firma nakoupí tato čerpadla od velkoobchodu a ten si je koupil před 1. 1. 2013, vše je v pořádku. ­Instalační firma neumísťuje výrobky na trh, to provádí obchodní společnosti výrobců, dovozci nebo velkoobchody. Pokud ti postupují podle Směrnice EuP/ErP, tak instalační firma nemůže udělat při nákupu chybu.

Topenářství instalace:

Mohou velkoobchodníci v roce 2013 koupit čerpadla, která nesplňují požadavky Směrnice EuP/ErP, z nečlenského státu EU a prodat je montážní společnosti?

Lubomír Čepek:

Ne. Pokud tak velkoobchodník učiní, bude odpovídat za uvedení nevyhovujícího oběhového čerpadla na trh EU a tím bude riskovat příslušný postih.

Topenářství instalace:

Jak postupovat, když po 1. srpnu 2015 bude uživatel potřebovat vyměnit klasické, tříotáčkové bezucpávkové oběhové čerpadlo v kotli? Po tomto termínu by tato čerpadla již neměla být na trhu dostupná.

Lubomír Čepek:

Po 1. 8. 2015 je možno standardní integrované (umístěné např. v kotli) bezucpávkové čerpadlo zaměnit opět standardním bezucpávkovým oběhovým čerpadlem, které nebude splňovat Směrnici EuP/ErP od 1. 8. 2015, pouze tehdy, pokud byl daný kotel umístěn na trh před 1. 8. 2015.

Směrnice se vztahuje i na výrobce, případně dovozce, v jejichž výrobcích jsou bezucpávková oběhová čerpadla instalována. Jde o tzv. integrovaná čerpadla, která po 1. 8. 2015 musí mít index EEI £ 0,23. Výrobci a dovozci zařízení s integrovaným bezucpávkovým oběhovým čerpadlem tak přeskočí mezistupeň, tedy splnění podmínky EEI £ 0,27 od 1. 1. 2013, a mají čas na provedení konstrukčních změn do 1. 8. 2015. Pak však musí nabídnout zařízení s bezucpávkovými oběhovými čerpadly splňujícími podmínku EEI £ 0,23.

Topenářství instalace:

Ze znění odpovědi usuzuji, že standardní čerpadla by pro účely záměn v kotlích, dodaných na trh před 1. 8. 2015, měla být stále na trhu. Je to správně?

Lubomír Čepek:

Zčásti ano. Platí to do 1. 1. 2020, kdy skončí i výjimka pro záměny integrovaných bezucpávkových oběhových čerpadel. Od 1. 1. 2020 už v EU nebude možno umístit na trh vůbec žádné standardní bezucpávkové oběhové čerpadlo.

Topenářství instalace:

Děkujeme za informace.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy