+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kotelna bytového domu po 10 letech provozu

Optimalizace plynové kotelny, a s tím větší nároky na efektivnost a hospodárnost provozu, nutí majitele bytových domů se zaobírat myšlenkou, jak ušetřit náklady na provoz zařízení.

Úvod

Bytové domy řeší situaci, která by se mohla nazvat „staré nehospodárné za nové úsporné“. V článku je uveden praktický příklad ukázky optimalizace provozu plynové kotelny bytového domu v ulici Točitá 1725/3 v Praze 4 – Krč, který navazuje na článek Vyhodnocení provozu plynové kotelny bytového domu od Ing. Jana Eisnera z roku 2009 [1].

Bytový dům

V letech 1986–2005 byl bytový dům majetkem městské části a v roce 2005 došlo k privatizaci objektu. Od tohoto roku je objekt ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek (SVJ). Bytový dům v původním stavu měl z dnešního pohledu výstavby bytových domů neadekvátní tepelně-technické vlastnosti. Na vyžádání vlastníků jednotek projektant TZB v říjnu roku 2006 překontroloval kompletně potřeby tepla a přepočítal tepelné ztráty objektu. Ve spolupráci s montážní firmou provedl návrh a následnou realizaci zaregulování otopné soustavy. Toto opatření již ve stejném roce vedlo k úspoře cca 5 % potřeby tepla. V květnu roku 2007 se vlastníci rozhodli ke kompletní rekonstrukci zdroje tepla a vznikla zcela nová plynová kotelna. Navíc v srpnu tohoto roku došlo i k cel­kové výměně dřevěných oken za okna plastová. V roce 2008 byl zateplen obvodový plášť tepelnou izolací z polystyrenu tloušťky 70 mm a pohledové stěny lodžií tloušťkou 50 mm.

Image 0Obr. 1 • Původní stav objektu

Image 1Obr. 2 • Bytový dům po rekonstrukci

Kotelna

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody byly v původní kotelně tři stacionární teplovodní kotle typ Hoterm ETI 75E o jmenovitém výkonu 87 kW (celkový instalovaný výkon 261 kW). Tyto kotle v roce 2007 ­nahradily dva moderní nástěnné kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB162-100 s připojovací čerpadlovou skupinou, o jmenovitém výkonu 99 kW (celkový instalovaný výkon nové kotelny je 198 kW), jedná se tedy o kotelnu III. kategorie dle ČSN 07 0703. Příprava teplé vody byla zajištěna pomocí nabíjecího systému a byly vyměněny všechny hlavní komponenty v kotelně. Otopná soustava byla kompletně vypuštěna, důkladně propláchnuta a napuštěna neupravenou vodou z vodovodního řadu. Jelikož je v dané lokalitě měkká voda, nebyla úpravna vody odsolením nutná.

Image 2Obr. 3 • Modernizovaná kotelna

Potřeba tepla a paliva

Potřeba tepla a paliva pro bytový dům vycházela z verifikace fakturací v období 2005–2016, které poskytlo SVJ bytového domu. Celkové potřeby tepla a paliva byly brány součtem potřeb pro vytápění a teplou vodu. Na obr. 4 lze vidět souhrn potřeb tepla ve sledovaném objektu. Celkové změny v bytovém domě – rekonstrukce kotelny (nahrazení nehospodárných teplovodních kotlů za nové úsporné moderní kondenzační kotle) a stavební úpravy dosáhly postupného snížení potřeby tepla a paliva. Po rekonstrukci bytového domu a modernizací kotelny je vidět dramatický pokles potřeby tepla v roce 2008 oproti roku 2006.

Image 3Obr. 4 • Potřeba tepla ve sledovaném objektu

Procentuální podíl teplé vody a vytápění

Na základě fakturací v bytovém domě bylo provedeno vyjádření procentuálního podílu složek vytápění a teplé vody v celém období jak lze vidět z grafu na obr. 5, kde procentuální podíl jsou čísla ve sloupcích.

Od rekonstrukce bytového domu v roce 2007 až po rok 2014 byl procentuální podíl ve všech letech cca konstantní. Je tedy vidět, že po úpravách na obálce budovy je z celkové potřeby tepla pro budovu cca 45 % tepla potřeba pro otopnou soustavu a cca 55 % pro přípravu teplé vody. Z toho lze vyvodit zásadní závěr, že optimalizace provozu kotelny bytového domu bude do budoucna směřována zejména do oblasti přípravy teplé vody, kde je možné využít alternativních zdrojů tepla.

Image 4Obr. 5 • Potřeba tepla – Teplá voda / Vytápění

Celkový přehled cen potřeby tepla a paliva v období 2005–2016

Celkový přehled cen potřeby tepla a paliva dává reálnou představu, kolik zaplatilo SVJ za vytápění a teplou vodu. Tab. 1 poukazuje na to, že nejvíce peněz vlastnictví SVJ zaplatilo v roce 2006, kdy byla ve výstavbě nehospodárná kotelna, a nebylo provedeno zateplení obálky budovy. Modernizací kotelny a rekonstrukcí bytového domu se docílilo snížení ceny od roku 2006 do roku 2008 přibližně o 250 000 Kč.

Image 5Tab. 1 • Celkový přehled cen potřeby tepla a paliva v období 2005–2016

Provoz a servis

Během deseti let provozu kotelny se dodržovaly pravidelné roční servisní prohlídky, a to se pozitivně projevilo na stavu kotelny. Za celé období bylo nutné vyměnit pouze zaseklé cirkulační čerpadlo na teplé vodě a jeden spalinový ventilátor na kotli. Celkem se jednalo o investici za 11 000,– Kč. SVJ se rozhodlo přenechat havarijní servis a obsluhu kotelny o výkonu 200 kW externí servisní firmě, což stojí cca 20 000,– Kč za rok. K tomu je nutné připočítat cca 10 000,– Kč ročně za pravidelné revize kotlů, komínu, tlakových nádob, apod.

Závěr

Na praktické ukázce je vidět, že optimalizace tj. rekonstrukce a modernizace provozu plynové kotelny bytového domu se rozhodně vyplatí. Důkazem jsou úspory energií ve sledovaném období pro daný bytový dům. Úspory byly dosaženy jak zlepšením tepelně-technických vlastností obálky budovy, tak především vysokou účinností kondenzačních kotlů, optimální regulací v závislosti na venkovní teplotě a vyvážením celé otopné soustavy. Podle výsledků procentuálního podílu vytápění a teplé vody bude optimalizace provozu kotelny bytového domu do budoucna směřována ze­jména do oblasti přípravy teplé vody a soustavu bude možné například rozšířit o solární termický systém, kterým se dosáhne dalších provozních úspor. Solární termické kolektory je možné umístit na plochou střechu bytového domu, zásobníky teplé vody do kotelny a ze zkušenosti z jiných instalací u bytových domů lze dosáhnout úspor nákladů na TV cca 50 %.

Celkový provoz, servis a údržbu kotelny bytového domu je dobré nechat na odborné vyškolené firmě s dobrými referencemi a zkušenostmi. Obyvatelé domu se pak zpravidla mohou spolehnout na kompletní servis, který jim zajistí bezporuchový chod úsporného zdroje tepla a agendu spojenou s hlídáním revizí kotlů, komínů, apod.

Celková investice z roku 2006 ve výši 875 000,– Kč se maximálně vyplatila. Předsedkyně SVJ nám potvrdila bezporuchový a bezobslužný provoz kotelny. Dále nám sdělila, že bylo dosaženo očekávaných úspor a celá investice se v krátké době zaplatila.

Literatura

  1. TZB-info, http://www.tzb-info.cz/, aktualizováno 5.3.2010. Dostupné z: <<http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/6287-vyhodnoceni-provozu-plynove-kotelny-bytoveho-domu>>

Seznam označení

  • Qd potřeba tepla celkem [GJ ·a–1]
  • Qd,TV skut skutečná potřeba tepla – teplá voda [GJ·a–1]
  • Qd,VYT skut skutečná potřeba tepla – vytápění [GJ·a–1]
  • Ud,skut skutečná potřeba paliva [m3·a–1]
  • X cena [Kč]
Firemní článek