+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komentář k ČSN EN 806-5 platné pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů

28.09.2012 Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 6/2012

1. Úvod

V červenci 2012 byla vydána poslední pátá část evropské normy pro vnitřní vodovody. Jedná se o ČSN EN 806-5 „Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 5: Provoz a údržba“. Jak už název normy napovídá, platí tato část ČSN EN 806 pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů, která byla ve stávající ČSN 73 6660 zmíněna jen ve třech článcích, a po zpracování Změny 1 ČSN 73 6660 dokonce jen ve dvou článcích. Po zrušení doporučení zpracovat provozní řád pro složité vnitřní vodovody Změnou 1 ČSN 73 6660, bylo u nás od roku 1994 doporučeno pouze třikrát ročně přezkoušet pohyblivost všech uzávěrů a předepsáno, aby byl vnitřní vodovod, kromě zařízení určených pouze pro letní provoz a opravovaných úseků, stále pod přetlakem vody. Tyto stručné požadavky jsou nyní doplněny řadou dalších požadavků obsažených v nové ČSN EN 806-5.

ČSN 73 6660 je v současné době v revizi, v rámci které z ní vznikne zbytková norma k evropským normám ČSN EN 806 a ČSN EN 1717.  

2. Požadavky nové ČSN EN 806-5

Základním požadavkem ČSN EN 806-5 je kontrola vnitřních vodovodů v pravidelných intervalech a rutinní údržba jejich jednotlivých součástí. Intervaly kontrol a rutinní údržby jednotlivých součástí vnitřních vodovodů jsou uvedeny v příloze A této normy. V příloze B jsou uvedeny postupy kontroly a údržby ochranných jednotek proti zpětnému průtoku podle ČSN EN 1717, pojistných ventilů, termostatických směšovacích armatur, redukčních ventilů, ohřívačů vody, potrubí a vodoměrů. V příloze C je uvedeno, podle jakých norem se má provádět kontrola a údržba zařízení na úpravu vody.

Kromě norem platí pro údržbu také návody výrobců jednotlivých součástí vnitřních vodovodů, které musí být dodrženy.

Norma klade velký důraz na hygienický provoz vnitřních vodovodů.

2.1 Dokumentace vnitřních vodovodů

Norma stanovuje povinnost provozovatele vnitřního vodovodu mít k dispozici dokumentaci (návody výrobců apod.) pro provoz a údržbu všech zařízení vnitřního vodovodu a vést záznamy o údržbě tak, aby byly dohledatelné potřebné údaje. Součástí dokumentace musí být zápis o uvedení do provozu.

2.2 Provoz vnitřních vodovodů

V požadavcích na provoz stanovuje norma např.:

  • kontrolu funkce uzávěrů;
  • zákaz připojování hadic k výtokovým armaturám, které nejsou k tomuto účelu určeny;
  • nutnost zajištění ochrany vnitřních vodovodů proti zpětnému průtoku podle ČSN EN 1717 a kontroly funkčnosti ochranných jednotek;
  • nutnost pravidelného proplachování částí vodovodů, které se používají jen zřídka a nemohou být uzavřeny a vypuštěny (interval proplachování nejméně jednou za týden);
  • nutnost kontroly teploty vody;
  • nutnost sledování hygienických hledisek, zejména pokud je osazeno zařízení na úpravu vody;
  • nutnost ochrany značení potrubí.

Při přerušení provozu vnitřního vodovodu na dobu delší než 7 dnů nebo, v případech, kdy vnitřní vodovod nebude do 7 dnů po dokončení uveden do provozu, musí být vnitřní vodovod uzavřen a vypuštěn nebo se musí pravidelně proplachovat vodou. Rovněž vodovodní přípojky, které nejsou uvedeny do provozu ihned po jejich dokončení nebo jsou dočasně mimo provoz, musí být v místě napojení na vodovodní řad uzavřeny.

Při obnovení dodávky vody je nutné propláchnutí, a popř. dezinfekce vnitřních vodovodů.

Pokud dojde ke škodám nebo poruchám, které mohou vyvolat znečištění vody ve vnitřních vodovodech, je nutné vodovod uzavřít a informovat dodavatele vody (provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu).

Při nedostatečné dodávce vody je nutné zkontrolovat např. otevření uzávěrů, funkci redukčních ventilů, stav filtrů a perlátorů. Dále je nutné prověřit, zda nedošlo k prasknutí nebo zamrznutí potrubí popř. k poklesu přetlaku na vstupu do vnitřního vodovodu.

Při hlučném provozu vnitřního vodovodu se kontrolují uzavírací a výtokové armatury, výskyt vodních rázů, průtočné rychlosti vody v potrubí (poddimenzované potrubí s velkou rychlostí vody).

2.3 Úpravy, změny a rekonstrukce vnitřních vodovodů

Mnoho úprav může být příčinou znečištění vody (zpětné nasátí vody apod.), proto norma požaduje ohlásit zahájení těchto prací příslušnému úřadu, což však česká legislativa nevyžaduje. V zahraničí se tyto úpravy, stejně jako zřizování nového vnitřního vodovodu, hlásí provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu. Při úpravách musí být zachována také kontinuita uzemnění a ekvipotenciálního propojení podle platných elektrotechnických předpisů (u nás ČSN 33 2000-5-54 ed. 3).

3. Závěr

Nová norma přináší řadu požadavků, na které jsme dosud nebyli zvyklí. Rutinní údržba vnitřních vodovodů se u nás, kromě zkoušení pohyblivosti uzávěrů, zatím téměř neprovádí. Větší než týdenní stagnace vody v některých částech vnitřních vodovodů je u nás zatím častým jevem a ochranné jednotky proti zpětnému průtoku někteří instalatéři téměř neznají, i když ČSN EN 1717, která je předepisuje, je platná od roku 2002 a ochrana proti zpětnému průtoku byla v našich normách řešena od roku 1933.

Uplatnění této normy bude v naší praxi z počátku problematické. Její dodržování se však může posuzovat v posudcích soudních znalců, které se budou zabývat hygienickými závadami nebo špatnou funkcí některých zařízení na vnitřních vodovodech.

V zájmu každého dodavatele instalací by mělo být seznámení majitele nebo provozovatele budovy s údržbou a zajištěním bezporuchového provozu vnitřního vodovodu. O této skutečnosti by měl být vyhotoven zápis, jehož přílohou má být dokumentace k zařízením (výrobkům) zabudovaným do vnitřního vodovodu a zpráva o uvedení vnitřního vodovodu do provozu. V podstatě jde o předání návodu k obsluze podobně, jako je to vyžadováno i u jiných zařízení a s podobnými právními důsledky vyplývajícími z nedodržování návodu.

Literatura

[1] ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
[2] ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění ­pitné vody ve vnitřních vodovodech a vše­obecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
[3] ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody
[4] ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče