+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kalkulační tabulky pro topenáře, vzduchotechniky a sanitární instalatéry

29.09.2011 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 6/2011

Vydavatelství Krammer Verlag Düsseldorf AG vydalo 13. aktualizované vydání tabulek Kalkulations Tafeln für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen, Ende/Rekittke.

Image 1

Tabulky byly vydány v němčině. Proč se o nich zmiňujeme? V zemích Evropské unie mohou být různé poměry v oblasti cen materiálů, režijních nákladů, ale jedno mají tyto země, respektive řemeslnické firmy v nich působící, společné. Využívají více méně stejnou strukturu výrobků, stejné montážní postupy a technologie. Je jedno, zda-li řemeslníci instalují na rozvod vody pračkový sifon ve Španělsku, Německu nebo v Česku, k této práci je zapotřebí přibližně stejný čas. Rozdíly vytváří jen větší nebo menší šikovnost řemeslníka. V kalkulacích nákladů, a tedy i nabídkových cen, se vychází z normovaného stavu, který má vy­učený řemeslník zvládnout. Proto vydané tabulky na 472 stranách zahrnují přehled normovaných pracovních časů většiny prací v oborech vytápění, větrání a zdravotechniky s vyobrazením prvku, o jehož montáž jde. Takto jsou tabulky i údaje v nich velmi přístupné i těm, kteří mají slabší znalosti německého jazyka. Proč by se kalkulačními tabulkami a ještě v němčině měly zabývat české firmy? Především by měly být zvědavé na porovnání svých montážních časů s evropským standardem, který by měl být pro ně nepřekročitelný. A pro firmy, které uvažují o rozšíření činnosti do západních a jižních oblastí Evropy, bude přínosné si nejen ověřit své kalkulace. V publikaci najdou i jedinečný a ucelený přehled aktuálních norem a předpisů, které se k branži vztahují v Německu.

Proč kalkulovat?

Existují v zásadě dva způsoby stanovení ceny za služby. Jeden lze charakterizovat jako intuitivní nebo porovnávací, neboť vychází z cen konkurenčních dodavatelů a předpokládá se, že co je dobré pro konkurenci je dobré i pro mne. Druhý způsob analyzuje skutečné náklady a z nich se odvozuje cena. Pokud se chce řemeslnická firma dlouhodobě udržet na trhu, jednoho dne zjistí, že se bez kalkulace ceny odspodu, od svých nákladů, neobejde. Zejména tehdy, pokud je úspěšná, roste a zvyšuje se počet spolupracujících osob v zaměstnaneckém poměru. Tehdy se ředitel firmy začne intenzívně zajímat, kolik času jeho zaměstnanci potřebují na určitý pracovní výkon, protože od tohoto času se odvíjí odměna za práci, kterou jim musí zaplatit a současně tyto časy určují i dobu, za kterou bude daná zakázka hotová. Protože se řada prací opakuje, mnozí podnikatelé si, s narůstajícími zkušenostmi a počtem dokončených zakázek, vytváří vlastní přehledy o časové náročnosti určitých úseků práce a ty aplikují na zakázky další. Zběhlejší podnikatelé k této práci využívají softwareové pomůcky dostupné na českém trhu.

V současnosti jsou otevřeny dveře k tomu, aby i menší české řemeslnické firmy nabízely své služby na trhu ve státech ­Evropské unie. Málokterá z nich však má porovnání, zda by se svou cenovou nabídkou obstála, zda by mohla skutečně konkurence schopnou nabídku podat. Chybí porovnání, jak intenzivně nebo jinak řečeno, jak rychle pracují řemeslníci v zahraničí. Toto porovnání však není zajímavé jen tehdy, pokud řemeslnická firma uvažuje o exportu svých služeb do zahraničí, ale i tehdy, pokud chce posoudit, nakolik její tuzemský trh může být zajímavý pro zahraniční firmy, a zda je tedy nutné s vlastními náklady něco dělat i z tohoto pohledu. Tato skutečnost se již netýká jen firem sídlících v blízkosti státních hranic.

Mnozí mohou oponovat tím, že překážkou pro větší uplatnění zahraničních firem v Česku jsou jazykové bariéry. Není však problém, aby si zahraniční firmy najaly česky mluvící řemeslníky, pokud jim nabídnou za jejich práci více než firmy tuzemské z důvodu lepší organizace práce, lepších nákupních podmínek pro materiál atp.

K tomu, aby se řemeslnické firmy začaly více zajímat o strukturu svých nákladů vede i další skutečnost. E-shopy, internetové obchody atp. Před cirka deseti lety se koneční zákazníci těžko setkali s nabídkou na koupi plynového kotle, zásobníku na přípravu teplé vody, tepelného čerpadla atd. za cenu, která je o 25 % a více nižší, než je doporučená cena od výrobce stanovená pro kategorii „konečný zákazník“. S přípustnou mírou zjednodušení můžeme říci, že do té doby řemeslnické firmy za instalaci a uvedení těchto zařízení do provozu účtovaly částku, která svou skutečnou, číselně vyjádřenou výší v korunách, nebyla daleko od kalkulací z minulého režimu před rokem 1989, ačkoliv jejich mzdové náklady zásadně vzrostly. Postupný růst skutečných výnosů z montáží technických zařízení po roce 1989 byl založen na růstu ceny práce řemeslníků jen z menší části. Mnohem rychleji rostly výnosy montážních firem vytvářené rozdílem mezi cenou, za kterou nakoupily materiál, a za kterou jej zákazníkům prodaly. Tedy výnosy vyvtvořené obchodní činností v řetězci výrobce – velkoobchod – montážní firma. Řemeslnické firmy, jejichž základním zaměřením bylo vydělávat hodnotou vznikající při montáži a servisu, se působením změn na trhu dostaly do pozice, ve které jsou významně závislé na přeprodeji zboží. Jak významnou částí příjmu řemeslnických firem je obchodní stránka jejich podnikání, začala neúprosně odhalovat internetová nabídka.

Mnozí koneční zákazníci, neznalí problematiky tvorby ceny u montážních firem, změnili svůj pohled na řemeslnické firmy a začali v nich vidět „zloděje“. Z části k takovému názoru opravňoval i prakticky nepřetržitý růst poptávky po řemeslnických pracech v minulých letech a nedostatek konkurence. Poodhalení struktury ceny, především nákupních cen montážních firem působením internetových prodejů, a ochlazení stavební poptávky, přispěly k cenovým korekcím. Rovněž donutily řemeslnické firmy zamyslet se nad tím, jak budou postupovat při stanovování ceny, pokud si zákazník objedná kompletní zakázku včetně dodávky materiálu na klíč nebo pokud si objedná jen práci. Pokud montážní a servisní firmy nemají na zákazce zisk se své obchodní činnosti, při stejném způsobu kalkulace ceny se bez započtení rabatu z ceny výrobků nutně dostávají do ztráty. A zde se dostáváme k tomu, proč je kalkulace cen z nákladů dobrá. Umožní firmám vytvořit si pravidla pro stanovení cen zakázek, pokud se jedná o dodávku na klíč, a nebo pokud si zákazník část nebo třeba i všechny výrobky zakoupí sám. Proč odmítat zakázku jen z důvodu, že si zákazník koupil například plynový kotel na internetu? Je žádoucí mu nabídnout své služby, ale tak, aby na tom firma netratila. Příprava na tuto skutečnost je nutná, zvláště pokud dojde ke sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. Koneční zákazníci musí zjistit, že původně výhodný nákup na internetu se jim nutně prodraží v ceně za práci, že jim s největší pravděpodobností přinese problémy se zárukou, neboť na dodávku výrobku mají uzavřenu smlouvu s prodejcem, nikoliv s montážní firmou.

Přirážková kalkulace

Bez zabíhání do velkých podrobností si naznačíme možný postup kalkulace ceny. Kalkulace je předběžné stanovení nebo následné zjištění vlastních nákladů a ostatních složek ceny (zisku, ztráty) na jednotku výkonu. Ekonomická věda zná více způsobů kalkulací. Pro vytápění, vzduchotechniku, instalační práce je použitelná tzv. kalkulace přirážková. Tato kalkulace se používá v podnicích, které vyrábějí více nákladově různorodé výrobky, což je právě případ většiny instalací technických zařízení, neboť každá akce má indivi­duální charakter.

Při tomto způsobu kalkulace ceny se vychází z tzv. kalkulační jednice a podíl režijních nákladů na kalkulační jednici se vypočte pomocí rozvrhové základny.

Režijní náklady si lze snadno představit. Firma musí mít kancelář, dílnu, minimálně jedna osoba se zabývá příjmem zakázek, účetnictvím atp. Všechny tyto záležitosti něco stojí a je nutné je na zákazníka přenést. Obvykle se tak děje přirážkou udávanou v %, o kolik se zvýší jednicové náklady.

Jednicové náklady

Co jsou to ale jednicové náklady? V našem stručném přiblížení jde o náklady na pořízení materiálu pro danou zakázku plus mzdy, které za zahotovení zakázky budou muset být vyplaceny pracovníkům. Je výhodné odlišovat jednicové náklady na materiál a jim přiřadit vhodnou režijní přirážku (tedy počet procent, o kolik bude tento náklad zvýšen pro stanovení ceny) a jednicové náklady za práci a jim rovněž přiřadit odpovídající režijní přirážku.

Správné stanovení jednicových nákladů je základem kalkulace ceny. Jednicové náklady na materiál pro danou zakázku lze stanovit jednoduše, například z nabídek na materiál pro danou zakázku potřebný. Práci zjednoduší objednávka materiálu podle rozpisu u projektové dokumentace u velkoobchodu včetně dopravy. Pravděpodobně až na drobné detaily tam bude zahrnuto vše potřebné. Pouze je nutné odečíst nespotřebovaný materiál, který lze využít v jiných zakázkách. Některé výrobky je cenově výhodnější kupovat po celých baleních, a nebo ani jinak koupit nejdou. Například potrubí menších dimenzí je levnější v návinech po 50 a více metrech, drobné ventilky v baleních po desítkách kusů atd.

Obtížnější je stanovení jednicových nákladů na mzdy za montáž dané zakázky. Základem pro výpočet těchto montážních mzdových nákladů je čas v minutách, tedy jak dlouho trvá montáž určitého prvku, například umyvadla a tento čas se násobí mzdou připadající na minutu práce. S určením doby montáže pomohou Kalkulační tabulky.

Podívejme se na první příklad použití Kalkulačních tabulek. Příklad je vztažen k montážní jednotce, kterou v daném případě tvoří jeden zkušený montér a jeden pomocník.*)

Příklad 1.

Hodinová tarifní mzda montéra 17 €
Hodinová tarifní mzda pomocníka 13 €

Hodinová tarifní mzda montážní jednotky 30 €

a tedy mzda montážní jednotky za minutu je: 30,00 / 60 = 0,50 €/min

Společné náklady

Firma má nejen montéry a jejich pomocníky, ale má i někoho, kdo sedí v kanceláři a přijímá a vyřizuje objednávky prací, objednává materiál, eviduje dokumentaci, vede účetnictví, potřebuje papír, tužky, počítač, energii na světlo, teplo atp. Každý den tak vznikají firmě náklady, které je nutné nechat zákazníky zaplatit a rovněž je nutné, aby firma měla i zisk, neboť jinak by si nemohla financovat další rozvoj. Vznikají tak společné mzdové náklady a společné materiálové náklady. Tyto náklady za rok lze poměrně přesně odhadnout a z nich pak odvozovat přirážky

Kalkulační schéma

Cenová kalkulace má toto schéma

Materiál na akci (včetně zisku) + společné materiálové náklady = Materiálové náklady na akci

Mzdové montážní náklady + společné mzdové náklady (včetně zisku) = Mzdové náklady na zhotovení akce

= Náklady dodavatele + zvláštní náklady (včetně DPH) = nabídková cena

Příklad 2.

V příkladu níže uvedené procentní rozdělení nákladů vychází z průzkumu u téměř 2000 německých topenářských a vzduchotechnických instalačních firem. Pokud neodpovídá vašim zvyklostem, je nutné si jej přizpůsobit.

  • poměr nákladů na materiál na akci k nákladům na zhotovení akce = 75 : 25
  • přirážka na společné materiálové náklady = 25 % mzdových montážních nákladů
  • společné mzdové náklady = 120 % nákladů na zhotovení akce
  • zvláštní náklady = 10 % nákladů dodavatele

V rozdělení je zahrnuto 5 % zisku, DPH patří do zvláštních nákladů

Materiál na akci 300 000 + společné materiálové náklady 75 000
Materiálové náklady na akci 375 000

Mzdové montážní náklady 100 000 + společné mzdové náklady 120 000
Náklady na zhotovení akce 220 000

= Náklady dodavatele 595 000 + zvláštní náklady (včetně DPH) 59 500 = nabídková cena 654 500 €

Použití tabulek

Publikace Kalkulační tabulky je určena ke stanovení mzdových montážních nákladů. Vychází se z nákladu na montážní minutu. Výpočet je uveden v příkladu 1.

Příklad 3.

Podívejme se na příklad montáže 50litrové expanzní nádoby. V Kalkulačních tabulkách najdeme, že tato akce zabere naší dvojici pracovníků 200 minut. Potom:

Mzdové montážní náklady jsou 0,5 × 200 = 100 € + Společné mzdové náklady 120 % z 100 = 120 €

Mzdové náklady na akci jsou = 220 €

Výpočet lze zjednodušit, pokud si přirážku 120 % zahrneme a výpočet provádíme již z minutových mzdových nákladů na akci, tedy ve výši

0,50 € + 120 % = 0,50 + 0,60 = 1,10 €
Potom je 200 × 1,10 = 220 €

Další přirážky

Naše montážní jednotka, dvojice pracovníků, obvykle dostává příplatek na stravu (diety), protože nepracuje na stálém pracovišti. Tento každodenní náklad, například podle vzdálenosti akce sídla firmy, můžeme rozpočítat na 8 hodin pracovní doby, tedy 8 × 60 = 480 minut a přičíst k minutovým mzdovým nákladům na akci. Je-li například denní dieta 24 €, pak se minutové mzdové náklady zvýší o 2 × 24 / (8 × 60) = 0,1 € (číslo 2 je ve výpočtu, protože jde o 2 osoby).

Podobně si lze na náklad za minutu práce rozpočítat náklady na dopravu osob atp.

*) Terminologie použitá v příkladech odpovídá německým podmínkám, pro jednoduchost není upravena dle českých zvyklostí.

Závěr

Pokud firma existuje déle, není problém si z účetní evidence zjistit a odvodit společné náklady a pak je vhodně rozpočítat. Získat informaci o tom, jak dlouho jednotlivé práce montážníkům trvají, však problém je. Žádný montér nemá rád za zády kontrolora se stopkami v rukách, a je to i zbytečné, když tuto práci již někdo udělal. V českém prostředí se vytvářením podkladů pro cenové kalkulace zabývá například ÚRS Praha. Pokud uživatel nezná strukturu výpočtu ceny konkrétní práce, musí si tabulky pro své výpočty nabídek často aktualizovat. Pokud uživatel při kalkulaci nabídkové ceny vychází z montážních časů, a vše ostatní má přizpůsobené struktuře své firmy, nemusí měnit vše. Zřejmě i to je důvod obliby tištěných Tafel für Heizungs-, Lüftungs– und Sanitäranalgen v dnešním elektronickém a softwareovém světě. Vydání těchto tabulek v českém jazyce je však vzhledem k jejich rozsahu a očekávanému počtu zájemců nereálný v příznivé ceně.


Pokud máte o Kalkulační tabulky zájem, je možné si je objednat u redakce časopisu. Publikaci za 2350,- Kč, včetně zasílacích výloh, vám rádi zašleme na dobírku. Případně k objednávce můžete využít Knihkupectví na www.topin.cz

podle Kalkulations Tafeln, Ende/Rekittke, zpracoval JH