+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Izolace chladicích a klimatizačních systémů – 4. část: Izolace vzduchotechnického potrubí, nádrží a spodních staveb

15.08.2011 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 5/2011

Elastomerové izolační výrobky nejsou používány pouze pro trubky a tvarovky, ale také jako ochrana vzduchovodů a zásobníků před energetickými ztrátami a kondenzací. I v těchto aplikacích mohou být vysoce flexibilní izolační materiály zpracovány mnohem jednodušeji a pohodlněji než pevné materiály.

Při izolování vzduchovodů a válcových předmětů je vhodné zvážit některé aspekty, které budou popsány v této čtvrté části seriálu. Kromě toho jsou zde uvedeny některé rady k usnadnění práce.

Image 1Obr. 1 • Také při izolaci nádrží elastomerovými izolačními materiály mohou být dosaženy výborné výsledky

Plošné izolace a lepení

Pod plošnými izolacemi si můžeme představit izolace předmětů, u kterých je třeba izolovat velké plochy. Typickým příkladem jsou vzduchovody nebo válcové objekty o vnějším průměru ³ 600 mm. Tyto objekty jsou obvykle izolovány deskovým materiálem ze syntetické pryže. Je třeba zdůraznit, že deskový izolační materiál na povrchu objektu musí být v podstatě celý přilepený. Aby bylo zajištěno bezpečné spojení izolace s izolovaným předmětem, musí být jeho povrch před lepením suchý, bez prachu a mastnoty. Toho dosáhneme čištěním vhodným čističem, například čističem Armaflex.

Image 2Obr. 2 • Povrchy musí být důkladně vyčištěny před lepením

Při vytváření plošných izolací jsou v jednom kroku nalepovány velké kusy izolace, a proto se musí pro nanášení kontaktního lepidla použít velké štětce, štětky, válečky nebo stěrky. Přestože má izolační materiál hladký povrch, absorbuje více lepidla než povrch izolovaného objektu, a proto se má nanášet lepidlo dříve na izolaci a pak teprve na povrch objektu. Cílem tohoto postupu je zajistit, aby se lepidlo na obou površích odvětralo ve stejném čase, tedy aby oba povrchy byly připraveny ke stlačení ve stejný okamžik. Proč je to důležité bylo podrobně objasněno v 2. části této série článků (Topenářství č. 2/2011). Velikost povrchů, na které se naráz nanáší lepidlo, se musí volit s ohledem na zabránění přeschnutí lepidla, které by pak ztratilo účinnost.

Desky izolace na povrchu objektu musí být pokládány tak, aby na sebe navzájem tlačily. Proto se volí cca 5 až 10 mm přesah přilepované desky k již přilepené. Deska, která je k již přilepené desce přikládána, by proto neměla být na této straně v šířce asi 30 mm potažena lepidlem.

Při zpracování samolepicích desek se v této šířce cca 30 mm neodstraňuje krycí fólie a lze tak vytvořit spoj boků desek, který je pod tlakem. Vzhledem k tomu, že spoje mezi deskami jsou pod tlakem, nemusí být při nanášení lepidla na boky desky dodržována čekací doba na odvětrání lepidla.

I při zpracování standardních desek a použití větších nástrojů je nutné nanášet lepidlo v tenké a rovnoměrné vrstvě, aby nevznikla místa, kde je lepidla více a tedy i více rozpouštědla v něm. Tato místa mohou být příčinou vzniku puchýřů na izolaci, jejího odlepování a vzniku reklamačních požadavků.

Izolace vzduchovodů

Plošná izolace vzduchovodů může být provedena rychle a snadno za předpokladu, že je k dispozici potřebný prostor pro provedení. Bohužel, dost často nejsou k dispozici dostatečné vzdálenosti vzduchovodu od stropu nebo stěn, umožňující volnou konvekci, a tedy přenos tepla z povrchu izolace do proudícího vzduchu, který byl zahrnut do výpočtu izolace. Pokud není k dispozici doporučená vzdálenost alespoň 100 mm a zhotovení izolace v takto malé mezeře by nebylo možné provést odborně správně, měl by se izolatér domluvit s instalatérem vzduchovodů tak, že izolace bude instalována předem. Po montáži vzduchovodů pak bude třeba doizolovat jen přírubové spoje. To je možné provést s využitím izolace ve formě elastomerových pásů Armaflex. Ve velmi těsných prostorech se doporučuje pro přitlačení izolace používat plastovou laťku, se kterou pracují dva izolatéři. Přitlačením izolace na povrch vzduchovodu se rovněž sníží objem vzduchu uzavřeného pod izolací v prostoru přírubového spoje.

Image 3Obr. 3 • Izolace má být těsně nalepena až k přírubovému spoji

Pro armatury a svorky, které se často nacházejí v přírubě, se musí v desce udělat výřezy. Při jejich překrývání izolací, např. Armaflex lepicími pásy, se volí přesah přes přírubu na sousední desky alespoň v tloušťce izolace, ale nejlépe v šířce ³ 50 mm. Nezapomínat na to, že lepicí pásy nejsou ve skutečnosti opravdu „samolepicí“. K vytvoření spoje je nutné dosáhnout tlaku asi 1 kg/cm2 mezi lepivou stranou pásu a protilehlým povrchem.

Image 4Obr. 4 • Tři možnosti izolace vyčnívajících přírub

V případech, kdy je příruba vyšší než tloušťka izolace a izolace má mít dvojnásobný přesah přes přírubu (viz obr. 4, uprostřed), nabízí se použití izolace ve tvaru trubky. Zvolí se trubka s vhodnou tloušťkou stěny a vhodným vnitřním průměrem, která se podélně ostrým nožem rozřízne na dvě poloviny. Z jednoho metru trubky tak získáme dva metry polotrubky, kterou můžeme použít pro izolaci přečnívajících hran příruby. Je to rychlé, funkční a vizuálně atraktivní řešení.

Image 5Obr. 5 • Rychlé a vizuálně dobré řešení izolace příruby

Pro izolaci ohybů vzduchovodů jsou zapotřebí přířezy, pro jejichž přesné zhotovení je nutné přesné měření. Mnohem rychlejší je, když jsou přířezy vyrobeny o něco větší, nalepeny a pak je jejich tvar dokončen oříznutím nožem vedeným podle hrany vzduchovodu. Pokud to není možné, může pomoci nanesení kreslicí křídy na hrany vzduchovodu. Po přitlačení hrubého tvaru izolace se křída z hran otiskne na izolaci a podle toho lze přířez zhotovit na stole. Tento postup zkracuje čas nutný pro práci v často obtížné poloze a snižuje proto i fyzickou námahu izolatéra

Pro izolaci vzduchovodů se používají také Armaflex samolepicí desky. Při jejich zpracování mají být dodrženy teploty mezi 10 °C a 35 °C. Ke slepování styků desek se používá kontaktní lepidlo Armaflex 520. Pouhé přitisknutí samolepicí vrstvy na čistou oříznutou plochu sousední desky však nepostačuje. Protože se lepidlo nanáší nejen na čistou plochu izolace bez samolepicí vrstvy, ale i na protilehlou samolepicí vrstvu, je nutné počítat s delším čekacím časem na odvětrání samolepicí vrstvy s naneseným lepidlem oproti místu, kde je naneseno jen lepidlo.

Ve výstavbě

V oblastech, kde jsou vzduchovody zavěšené, a kde by izolace byla působením hmotnosti vzduchovodů mezi vzduchovodem a podpěrou stlačena, lze použít izolační prvky odolné proti tlaku, např. Armafix. Jsou zhotoveny z AF/Armaflex a izolačního materiálu PUR PIR, který odolává zátěži. Na vnějším povrchu je pevně nalepený hliníkový plech, který současně také poskytuje ochranu proti mechanickému poškození.

Image 6Obr. 6 • Izolační podpěra je umístěna mezi kanálem a podpěrou

Izolace nádrží

Jak bylo uvedeno výše, celoplošně lepeny jsou i izolace válcových nádob o vnějším průměru ³ 600 mm. Začíná se izolací pláště a končí se dnem a víkem. U nádrží, které mají přivařené klenuté dno, nemá izolace pláště končit v oblasti svaru. Deska izolace má přesahovat svar a končit asi uprostřed zaoblení.

Image 7Obr. 7 • Doporučené ukončení ploché izolace pláště nádrže – naznačeno

Po slepení správně zakončené izolace válcového pláště a tvarovky pro dno se vhodně rozdělí síly působící na tento spoj. Pro izolaci dna menších nádob lze použít izolaci z jednoho kusu, pro větší je nutné ji vytvářet slepováním z více kusů.

Image 8Obr. 8 • Vyznačení délky na pomocném pruhu izolace přiloženém na víku od jeho středu mírně přes izolaci pláště zajistí, aby byl při řezání izolace víka zvolen správný průměr (dvojnásobek délky vyznačené na pomocném pruhu izolace) a spoj mezi izolací válcové části a izolací víka mohl být pod tlakem

Pro zjištění přesné délky oblouku pro vyříznutí izolace víka využijeme pás izolace o šířce asi 10 cm přetažený přes střed víka a přes nalepenou izolaci válcové části. Přitom se záměrně volí o něco větší průměr, aby mohlo být při vytváření spoje dosaženo tlaku mezi přilepovanou izolací víka a již pevně fixovanou izolaci válcové části.

Kruhová izolace víka se nejprve lepidlem Armaflex 520 fixuje na středu víka a pak celoplošně až ke styku s izolací pláště. Při slepování izolace víka a pláště se nesmí postupovat po navazujících úsecích, ale vždy lepit protilehlé úseky, aby se rovnoměrně rozložilo namáháni spoje.

Image 9Obr. 9 • Rovnoměrně lepit vždy protilehlé úseky

U velmi velkých nádrží o průměru ³ 3 m, a zejména pokud jsou ve dnech revizní otvory, vývody trubek atp., se izolace vytváří ze segmentů.

Image 10Obr. 10 • Izolace velkých vík se skládají ze segmentů

Pokud se provádí výřez otvoru pro nějaký prvek, ujistěte se, aby byl menší než je rozměr vyčnívajícího prvku. Tím se zajistí, aby kraje izolace přiléhaly na konstrukci pod tlakem a byly spolehlivě přilepeny.

Image 11Obr. 11 • Výřezy mají být vždy o něco menší

Vícevrstvé izolace

V některých prostředích, např. v pivovarech nebo obecně v potravinářském průmyslu, se často vyskytují vysoké relativní vlhkosti vzduchu 85 % až 90 %, které vedou k návrhu velké tloušťky izolace chladicího systému. Přestože jsou elastomerové izolace dostupné v tloušťkách až 50 mm, což je ve většině případů postačující, zejména pro menší nádrže atp. je jednodušší vytvořit izolaci ze dvou vrstev, než z jedné silné, relativně méně pružné o tloušťce 50 mm. Kromě toho vícevrstvá izolace zaručuje vyšší spolehlivost.

Podobně jsou izolovány aplikace s médii udržovanými při velmi nízkých teplotách (např. tekutý dusík při teplotě –196 °C), u kterých jedna vrstva ani nejsilnější izolace nepostačuje. Při přilepování izolace se musí postupovat tak, aby spoje mezi deskami nebo výkroji na sebe nenavazovaly, ale aby se křížily.

Image 12Obr. 12 • Ve vícevrstvé izolaci se musí švy křížit

Lepení druhé vrstvy se má zahájit ideálně až po 24 hodinách od dokončení první vrstvy. Tato doba zaručí vyprchání ředidel z lepidla, vytvoření pevného spoje tak, že jej neohrozí nanesení dalšího lepidla pro druhou vrstvu. K tomu napomáhá i přesazení spojů izolačních desek. Pro dostatečné upevnění druhé vrstvy izolace obvykle stačí nanést lepidlo jen v pásu nebo ve tvaru meandru. Maximální jistotu zaručuje celoplošné nalepení i druhé a případně i dalších vrstev izolace. To je vhodné zejména pro velmi velké objekty. Rovněž proto, aby se zabránilo vytváření „povislých“ částí izolace.

Image 13Obr. 13 • Nanášení lepidla pro celoplošné lepení na první izolační vrstvu

Vícevrstvé izolace vzduchovodů musí mít ve spodní části všechny vrstvy izolace pevně vázané na celý povrch. Jedině tak se zabrání průvěsu izolace. Pokud jsou velké izolované objekty umístěné ve venkovním prostředí, například nádrže a nádoby, a jsou oplechovány, lze rychle dosáhnout limitů mechanické odolnosti izolace a jejího nadměrného stlačení vlivem hmotnosti kovového pláště. Aby se tomu zabránilo, je nutné použít různé podpůrné prvky. Například se v oblasti horního víka použije elastomerová izolace s integrovanými PUR/PIR tuhými pěnovými bloky ze sortimentu Armacell. Bloky zabrání poklesu plechového pláště po nádobě dolů a stlačení izolace horního víka pod doporučenou hodnotu.

Zajímavou alternativou vytváření ochranného pláště jsou pro tyto aplikace flexibilní nátěrové systémy, například Arma-Chek výrobky od Armacell. Vzhledem k nízké hmotnosti ochranného pláště, vytvořeného těmito nátěrovými systémy, je používání izolací s vyztužujícími bloky zbytečné.

Závěr

Také při izolacích vzduchovodů a nádrží lze dosáhnout velmi dobrých výsledků s elastomerovými izolacemi. Pokud však nebudou vyslyšena doporučení a tipy v článku, může se opravdu leccos pokazit. Pro nalezení takového příkladu, jako na obrázku 14, však musíte mít opravdu velké štěstí, jak autor upřímně dodává.

Image 14Obr. 14 • Umění na veřejných místech?

podle článku „So wird’s gemacht: Kälte– und Klimaanlagen richtig dämmen“, autora Michaela Webera, technického specialisty firmy Armacell s využitím dalších podkladů společnosti Armacell GmbH
upravil JH

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Související články