+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Energetické štítky zdrojů tepla a ohřívačů vody – 1. část

01.05.2015 Autor: Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Časopis: 3/2015

Povinnost uvádět na výrobcích energetický štítek postupně pronikla i do oblasti tepelné techniky. V příspěvku je uveden přehled legislativních předpisů, které se k dané problematice váží. Dále pak obsahuje ukázky vzhledu energetických štítků s jejich podrobným popisem.

Recenzent: Michal Kabrhel

Nové moderní technologie přinášejí na trh veliké množství rozličných produktů. V době, kdy se jak projektant, tak i investor snaží optimalizovat investiční i provozní náklady s ohledem na co nejefektivnější využití zdrojů energie a jejich minimální dopad na životní prostředí, je nutné mít možnost porovnávat jednotlivé výrobky podle shodných kritérií. Tato záležitost je řešena zaváděním tzv. energetických štítků a na českém trhu je běžná např. u budov (průkaz energetické náročnosti budovy), domácích elektrospotřebičů (televize, ledničky, pračky, atd.) nebo pneumatik.

V první řadě je nutné si uvědomit tzv. pojem ErP – „Energy related Products“, neboli „Výrobky spojené se spotřebou energie“. Tento pojem byl v rámci EU zaveden směrnicí 2009/125/EU. Cílem této směrnice je snižovat spotřebu energie, produkci emisních látek a zároveň podporovat zvýšení podílů obnovitelných zdrojů energie v rámci EU. Pro jednotlivé typy výrobků následně vznikají další legislativní dokumenty (nařízení), která jsou automaticky přejímána národní legislativou. Tato nařízení vlastně stanovují minimální parametry, které musí daný výrobek splnit, aby bylo možné jej prodávat na trhu EU. Směrnice 2009/125/EU zavádí také nový pojem „ekodesign výrobků“. Dle definice směrnice je ekodesign výrobků, preventivní přístup, který má optimalizovat vliv výrobků na životní prostředí při současném trendu zachování jejich funkčních vlastností. Všechny stanovené výrobky nově uváděné na trh jsou pak podrobeny procesu posouzení shody s požadavky stanovenými odpovídajícími evropskými směrnicemi. Na základě prokázané shody a na základě shromážděné technické dokumentace osvědčující tuto shodu jsou pak nové výrobky opatřeny evropským označením shody „CE“.

Navazujícím a zásadním dokumentem k výše uvedenému, v rámci ­topenářské techniky, je Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Tato směrnice stanovuje rámec pro harmonizaci vnitrostátních opatření týkajících se zejména označování energetickými štítky a uvádí normalizované informace o výrobku jako prostředek, jak informovat konečné uživatele o spotřebě energie a případně jiných hlavních zdrojů během používání a o doplňujících informacích týkajících se výrobků spojených se spotřebou energie, což dává konečným uživatelům možnost volby výrobků s vyšší účinností. Směrnice 2010/30/EU však neplatí na již použité výrobky, jakékoli dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží nebo na štítek s údaji o výkonu nebo jeho ekvivalent připojený k výrobku z bezpečnostních důvodů.

Jakých topenářských výrobků se tato opatření v rámci „Ekodesignu“ týkají. Jsou to:

Ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinované ohřívače – do této kategorie patří plynové a olejové kotle, elektrické kotle, kogenerační jednotky a tepelná čerpadla) – vstupuje v platnost 9/2015.

 1. Ohřívače vody a zásobníky teplé vody (průtokové ohřívače plynové a elektrické, zásobníky, solární kolektory) – vstupuje v platnost 9/2015.
 2. Oběhová čerpadla a oběhová čerpadla vestavěná ve výrobcích – 1. fáze platí od 01/2013, 2. fáze od 8/2015.
 3. Kotle na tuhá paliva (plán platnosti nařízení někdy okolo roku 2020).

V souvislosti se směrnicí 2010/30/ EU vstupují pro jednotlivé výrobky v platnost tzv. nařízení komise v přenesené pravomoci (EU). Podle těchto nařízení jsou definovány podmínky jako povinnosti a rozsah jednotlivých nařízení tak i např. grafická podoba energetických štítků.

V následujícím přehledu je uvedeno jaká nařízení to jsou, a kterých výrobků se týkají.

 • Nařízení č. 641/2009 – Platí pro oběhová čerpadla a vestavěná oběhová čerpadla. Nařízení udává tzv. hodnotu indexu energetické účinnosti (EEI). Stanovení této hodnoty musí výrobce oběhového čerpadla deklarovat a splnit u svých výrobků od 01/2013 hodnotu EEI £ 0,27. Následně pak od 08/2015 hodnotu EEI £ 0,23.
 • Nařízení č. 811/2011 – Vztahuje se na ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů, a to včetně jejich provázání se solárním zařízením. Platnost nařízení je omezena pro ohřívače, kombinované ohřívače a jejich soupravy se solárním zařízením o jmenovitém tepelném výkonu £ 70 kW. Dále platí i pro kogenerační jednotky do maximální elektrické kapacity 50 kW.
  Toto nařízení se nevztahuje na ohřívače navržené pro využití plyn­ných nebo kapalných paliv vyráběných převážně z biomasy. Dále neplatí pro ohřívače na pevná paliva, ohřívače v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (týkající se průmyslových emisí, apod.), ohřívače vyrábějící teplo pouze za účelem dodávky teplé pitné nebo užitkové vody a ohřívače sloužící k ohřevu a distribuci plynných teplonosných látek, jako je pára nebo vzduch.
 • Nařízení č. 812/2013 – Platí pro ohřívače vody o jmenovitém tepelném výkonu £ 70 kW, zásobníky teplé vody s užitným objemem £ 500 litrů a soupravy sestávající z ohřívače vody £ 70 kW a solárního zařízení.
  Nařízení neplatí pro ohřívače vody navržené pro využití plynných nebo kapalných paliv vyrobených převážně z biomasy, ohřívače vody využívající pevná paliva, ohřívače vody v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (týkající se průmyslových emisí, apod.), kombinované ohřívače dle definice článku 2 nařízení č. 811/2013 (ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů, který je navržen tak, aby rovněž vyráběl teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané teplotě, v daném množství a průtoku ve stanoveném časovém období, a který je připojen k vnějšímu přívodu pitné nebo užitkové vody). Dále pak ohřívače vody, které nedosahují alespoň zátěžového profilu s nejmenší referenční energií uvedeného v tabulce 3 přílohy VII (např. technologické účely, zařízení určené pro pokrytí výrazných odběrových špiček TV apod.) a ohřívače vody navržené pouze pro výrobu teplých nápojů nebo potravin.
 • Nařízení č. 813/2013 – Stanovuje požadavky pro ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů o jmenovitém tepelném výkonu £ 400 kW, včetně ohřívačů a kombinovaných ohřívačů začleněných do solárních souprav.
  Neplatí pro ohřívače speciálně navržené pro využívání plynných nebo kapalných paliv vyrobených převážně z biomasy, ohřívače vy­užívající pevná paliva, ohřívače v oblasti působnosti směrnice ­Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (týkající se průmyslových emisí), ohřívače vyrábějící teplo pouze pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody, ohřívače sloužící k ohřevu a distribuci plynných teplonosných látek jako je pára nebo vzduch a kogenerační ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů o maximální elektrické kapacitě 50 kW nebo vyšší. Také neplatí pro zdroje tepla navržené pro ohřívače a pláště ohřívačů, jež mají být takovými zdroji tepla vybaveny, které budou uvedeny na trh před 1. lednem 2018 náhradou za identické zdroje tepla a identické pláště ohřívačů. Na náhradním výrobku, nebo jeho obalu, musí být jasně uvedeno pro jaký ohřívač je určen.
 • Nařízení č. 814/2013 – Určuje požadavky na ekodesing ohřívačů vody o jmenovitém tepelném výkonu £ 400 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem £ 2 000 litrů.
  Neplatí pro ohřívače vody konkrétně navržené pro využití plynných nebo kapalných paliv vyrobených převážně z biomasy, ohřívače vody využívající pevná paliva, ohřívače vody v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (týkající se průmyslových emisí), kombinované ohřívače vody, jak je definuje článek 2 nařízení Komise (EU) č. 813/2013 (ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů, který je navržen tak, aby rovněž vyráběl teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané teplotě, v daném množství a průtoku ve stanoveném časovém období, a který je připojen k vnějšímu přívodu pitné nebo užitkové vody), ohřívače vody, které nedosahují alespoň zátěžového profilu s nejmenší referenční energií uvedeného v tabulce 1 přílohy III (např. technologické účely, zařízení určené pro pokrytí výrazných odběrových špiček TV apod.) a ohřívače vody navržené pouze pro výrobu teplých nápojů a/nebo potravin. A stejně jako v předchozím případě neplatí pro zdroje tepla navržené pro ohřívače vody a pláště ohřívačů vody, jež mají být takovými zdroji tepla vybaveny, které budou uvedeny na trh před 1. lednem 2018 náhradou za identické zdroje tepla a identické pláště ohřívačů vody. Na náhradním výrobku nebo jeho obalu musí být jasně uvedeno, pro jaký ohřívač vody je určen.

Ukázka energetických štítků pro zařízení ohřívající teplou vodu:

1) Konvenční ohřívače vody ve třídách energetické účinnosti ohřevu vody A až G

Image 1Obr. 1 • Energetický štítek pro konvenční ohřívače vody ve třídách energetické účinnosti ohřevu vody A až G

 1. Název nebo ochranná známka dodavatele
 2. Identifikační značka modelu používaná dodavatelem
 3. Funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného písmenem (tab. 1)
 4. Třída energetické účinnosti ohřevu vody hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti
 5. Hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostření v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo
 6. Roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo
 7. U konvenčních ohřívačů vody schopných pracovat pouze v době mimo špičku může být doplněn piktogram

Pro stanovení zátěžového profilu se postupuje v souladu s příslušným nařízením (pro případ obr. 1 se jedná o Nařízení č. 812/2013), kde je možné dohledat obecné podmínky pro zkoušení ohřívačů vody. Příslušný zátěžový profil je vyjádřen písmeny – 3XS, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL.

Tabulka 1 uvádí příklad zátěžového profilu L. Odběry M, L, XL a XXL zahrnují i bilanci solárních systémů v přípravě teplé vody!

Image 4

Tab. 1 • Zátěžový profil ohřívače vody dle Nařízení č. 812/2013 pro profi L

Kde:

 • Qtap – užitečný energetický obsah [kWh] – energie teplé vody dodávaná při tzv. užitečném průtoku f a při teplotě Tm,
 • f – užitečný průtok vody [l·min–1] – minimální průtok teplé vody, při němž teplá voda přispívá k referenční energii,
 • Tm – užitečná teplota vody [°C] – teplota vody při níž teplá voda přispívá k referenční energii,
 • Tp – špičková teplota vody [°C] – minimální teplota vody, které má být dosaženo během odběru vody.

Důsledek všech směrnic a nařízení je, že výrobci musejí nově ke svým výrobkům dodávat tzv. informační listy, které musejí obsahovat všechny parametry nutné k provedení výpočtu resp. stanovení energetické náročnosti daného výrobku.

Image 5

Tab. 2 • Třídy energetické účinnosti ohřívačů vody při ohřevu vody, uspořádané podle deklarovaných zátěžových profilů

Kde:

 • hwh energetická účinnost tepelného zdroje při ohřevu vody [%]

Pozn.: Třídy energetické účinnosti se v jednotlivých Nařízeních komise v přenesené pravomoci (EU) pro různé systémy a komponenty s časovým horizontem zpřísňují. Např. od 2017 budou přísnější minimální podmínky na dosažení jednotlivých stupňů energetické účinnosti jak u ohřívačů (pouze VYT), kombinovaných ohřívačů (VYT + TV) a společných systémů se solární soustavou nebo soustavou s tepelnými čerpadly. Zobrazení všech tabulek a jejich odvození je ovšem nad rámec tohoto příspěvku.

Image 6

2) Zásobníky teplé vody v třídách energetické účinnosti A až G

 1. Název nebo ochranná známka dodavatele
 2. Identifikační značka modelu používaná dodavatelem
 3. Funkce zásobníku vody
 4. Třída energetické účinnosti, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zásobníku teplé vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti
 5. Stálé ztráty ve W zaokrouhlené na nejbližší celé číslo
 6. Objem zásobníku teplé vody v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo

Image 2Obr. 2 • Energetický štítek 1 zásobníků teplé vody v třídách energetické účinnosti A až G

 1. Název nebo ochranná známka dodavatele
 2. Identifikační značka modelu používaná dodavatelem
 3. Funkce zásobníku vody
 4. Třída energetické účinnosti, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zásobníku teplé vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti
 5. Stálé ztráty ve W zaokrouhlené na nejbližší celé číslo
 6. Objem zásobníku teplé vody v litrech zaokrouhlený na nejbližší celé číslo

Image 3

Obr. 3 • Energetický štítek souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení v třídách energetické účinnosti ohřevu vody A+++ až G

 1. Název nebo ochranná známka obchodníka a/nebo dodavatele
 2. Identifikační značka modelu (modelů) obchodníka a/nebo dodavatele
 3. Funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem
 4. Třída energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody
 5. Informace o tom, zda solární kolektor a zásobník teplé vody mohou být zahrnuty do soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení
 6. Třída energetické účinnosti soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení při ohřevu vody, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení při ohřevu vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti


Energy labels by source of heat and hot water heater – Part 1

The article describes examples of energy labels for heat and hot water heater. Describes the criteria for determining the energy efficiency class and provides the appropriate legal documents.

Keywords: Energy label, hot water, water heater, source of heat

Související články