+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dopis čtenáře: Revize plynového spotřebiče včetně spalinové cesty před jeho výměnou bez duplicitních úkonů

21.04.2014 Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc. Časopis: 2/2014

Ke stanovisku Jaroslava Schöna :

Plynové spotřebiče s odvodem spalin patří mezi vyhrazená technická zařízení (společně s elektrickými, tlakovými a zdvihacími zařízeními). Pro tato zařízení byl zaveden od konce 70. let minulého století ucelený systém, pokrývající zřizování, provoz, zkoušky, kontroly a revize.

U plynových zařízení stanoví požadavky:

 • vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,
 • vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Plynové spotřebiče se připojují na odvod spalin podle požadavků výrobce spotřebiče. Pokud je součástí odvodu spalin komín, musí být známy jeho parametry nutné pro výpočet. Tyto hodnoty by měly být uvedeny v revizní zprávě komína a na komínovém štítku. Před připojením spotřebiče je tedy nutný výpočet. Revize komína, jak se používá v ČSN 73 4201, se v ČSN EN 15287-1+A1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv, je přejímkou komína.

Již z názvu, ale zejména z věcné náplně vizuálních a dalších kontrol je zřejmé, že se jedná o jednorázový akt po výstavbě nebo přestavbě komína. Nemá naprosto žádné opodstatnění při výměně spotřebiče.

Co se týká výměny plynového spotřebiče s odvodem spalin do komína, je nutno zdůraznit následující aspekty:

 1. spotřebič montuje osoba s osvědčením od Technické inspekce ČR;
 2. vhodnost komína z hlediska tahu, způsobu provozu (suchý–mokrý) a schopnosti podílet se na přívodu spalovacího vzduchu je ověřena výpočtem;
 3. subjekt provádějící uvedení spotřebiče do provozu (nového, vyměněného, po opravě nebo servisu) musí provést kontrolu odvodu spalin a přívodu vzduchu a ověřit, zda nový nebo vyměněný spotřebič odpovídá štítkovým hodnotám komína nebo hodnotám v revizní zprávě spalinové cesty (8.1.8 TPG 704 01) – přitom provádí měření tahu, teploty spalin, koncentrace CO v odvodu spalin a v místě umístění spotřebiče. Těmito měřeními zjistí zcela objektivně funkčnost a bezpečnost spalinové cesty. Pokud by se objevila závada, kterou není schopen odstranit sám (např. ucpaný komín), zcela jistě zavolá kominíka.

Velice často se přitom využívá argumentu, že tento požadavek vychází ze stavebního zákona a navazujících předpisů, kterým je např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Takže si dovolím citaci konkrétního ustanovení § 24:

§ 24 Komíny a kouřovody

(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem18) vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Plynová zařízení jsou tzv. Vyhrazená technická zařízení, u kterých je předepsáno provádění revizí již od roku 1978, a to na základě Zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru, a právního předpisu Vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Požadavek § 24 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v době jejího vydání tak jednoznačně musel mít na mysli v případě provádění revizí právě požadavek Vyhlášky č. 85/1978 Sb., a to ze dvou základních důvodů:

1) Součásti odvodu spalin, tj. kouřovod nebo u spotřebičů kategorie C potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu, jsou jednoznačně součástí spotřebiče, které se při revizi plynového zařízení musí posoudit.

2) Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., v době stanovení tohoto požadavku ještě nebylo vydáno a nelze tedy dovozovat, že je to právě požadavek NV č. 91/2010 Sb.

Problematika spotřebičů kategorie C

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv se podle § 1 vztahuje na provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv s cílem aby nedocházelo ke vzniku požáru.

NV uvádí jednoznačně již v § 1 odst. 1, co se rozumí pro účely NV spalinovou cestou: je to komín a kouřovod.

Co přesně je kouřovod, stanoví jednak ČSN 73 4201:2010 a jednak ČSN EN 1443, tj. že se jedná o konstrukční díl pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem.

Pokud není odvod spalin napojen do sopouchu, tedy vstupu do komína, pak se nejedná o kouřovod, a ani spalinovou cestu podle § 1 odst. 1 NV č. 91/2010 Sb. Jde o potrubí pro odvádění spalin, které je nedílnou součástí plynového spotřebiče.

Na instalované plynové zařízení typu C s odvodem spalin, který je nedílnou součástí plynového spotřebiče, se provede výchozí revize plynového zařízení, jejíž nedílnou součástí je posouzení celého provedení včetně provedení odvodu spalin a jeho vyústění. Jakýkoliv další úkon, např. ze strany držitele živnostenského oprávnění v oboru kominictví, je duplicitním úkonem, který navíc nemůže nahradit úkon se specifickým požadavkem na odbornou způsobilost revizního technika plynových zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Pokud z dokumentace použitého spotřebiče, a z konečné realizace, vyplývá, že je použito zařízení pro spotřebu plynu spalováním kategorie C, pak na základě předpisů platných pro plynové spotřebiče, je připojení kotle zajištěno potrubím pro odvod spalin a potrubím pro přívod vzduchu. Podle dokumentace výrobce tato potrubí nejsou zaústěna do sopouchu a komínového průduchu a z toho důvodu je účast revizního technika komínů bezpředmětná z prostého důvodu, že tam chybí zařízení, na kterém by měl realizovat svoji činnost podle platných předpisů jakým je mimo jiné i NV č. 91/2010 Sb., jak vyplývá z následujícího schématu.

Image 1Obr. 1 • Schéma výkonu činností na systému odvodu spalin

V praxi při instalaci plynových spotřebičů kategorie C mohou nastat následující případy:

 1. Potrubí odvodu spalin je vedeno samostatně nebo v koncentrickém provedení, je vyústěno přímo do fasády, vodorovně vyústěné střechou objektu nebo svisle střechou objektu podle příslušných požadavků předpisů a podmínek výrobce. Pak platí, že provedení montáže realizuje montážní firma zaškolená výrobcem a po dokončené montáži se provede revize plynového zařízení včetně potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu, které jsou podle platných předpisů nedílnou součástí spotřebiče. Provedení podle obr. 2 a 3
 2. Potrubí odvodu spalin, příp. i přívodu vzduchu je vedeno v konstrukci zrušeného komínového průduchu, které je řádně zadokumentováno podle ČSN 73 4201 v pasportu komínů příslušného objektu. Potrubí tedy v tomto případě není vedeno komínovým průduchem, ale dutou stavební konstrukcí, šachtou apod. Pak platí, že provedení montáže realizuje montážní firma zaškolená výrobcem a po dokončené montáži se provede revize plynového zařízení včetně potrubí odvodu spalin a přívodu vzduchu, které jsou podle platných předpisů nedílnou součástí spotřebiče.
 3. Potrubí odvodu spalin od kotle je zaústěno do sopouchu komínového průduchu. Pak platí, že provedení montáže realizuje montážní firma zaškolená výrobcem a po dokončené montáži se provede revize plynového zařízení revizním technikem plynu a revize odvodu spalin revizním technikem komínů podle platných předpisů výrobce spotřebiče.

Image 2Obr. 2 • Příklad instalace plynového kotle v koupelně

Image 3Obr. 3 • Příklad vyústění potrubí odvodu spalin

Závěr

Při správné aplikaci Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. je třeba postupovat podle následujících zásad:

 1. Jasně definovat, co je spalinová cesta a jen tam realizovat předepsané úkony. Podle § 1 odst. 1, se stanoví, že pro účely NV se rozumí spalinovou cestou komín a kouřovod.
 2. Je třeba mít na vědomí, že Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. bylo vydáno na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a řeší tedy požadavky směřující k prevenci požárů, které se vyskytují zejména u spotřebičů pevných paliv a naopak nelze dovodit požární riziko u převážné většiny plynových spotřebičů s teplotou spalin např. 140 °C nebo u kondenzačních kotlů s teplotou spalin např. 65 °C.
 3. Na základě závěrů v bodech 1 a 2 tedy vyplývá, že u plynových spotřebičů se provádí revize spalinové cesty ne podle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., ale na základě normy ČSN 73 4201, podle které se postupovalo i před vydáním tohoto nařízení vlády.
 4. Pokud tedy bude i nadále postupováno podle chybné aplikace Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., bude nezbytné co nejdříve podat návrh na jeho revizi u příslušných orgánů státní správy.
 5. e třeba mít na paměti, že dosavadní postup kominíků vytváří naprosto nezdůvodnitelnou duplicitu s prací jak revizních techniků plynových zařízení, tak i servisních techniků plynových spotřebičů.
 6. Uvedená duplicita tak vyvolává u občanů a dalších provozovatelů jen další neodůvodněné náklady.
 7. Uvedená chybná aplikace uvedeného vládního nařízení tak ve svém důsledku přispěje i k poškození profesí v oboru vytápění, plynových zařízení, ale i kominictví, kdy uživatelé budou nucení hledat levnější, úspornější technologie bez takovýchto zbytečně duplicitně vynakládaných prostředků např. tepelná čerpadla apod.
Autor:
předseda sekce Plyn, ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení, soudní znalec – technické obory se specializací plynová zařízení
Další články autora
Všechny články autora
Související časopisy