+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Odkouření turbokotlů: Je revize nutná nebo nadbytečná?

17.08.2012 Spoluautoři: Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing. Petr Kebrdle Časopis: 5/2012

Problematika odkouření plynových tzv. turbospotřebičů je stále středem různých diskuzí a názorů, a to především, zda se u nich mají provádět kominické úkony jednak před uvedením do provozu, a jednak za jejich provozu.

Na různých školeních se setkáváme s řadou protichůdných názorů. Jedno z názorových spekter tvrdí, že každý odvod spalin, a to i od plynového uzavřeného spotřebiče typu „C“, podléhá komickému posouzení, tj. revizi spalinové cesty a dále pak kontrolám spalinových cest. Zatímco jiné názorové spektrum trvá na tom, že odvody spalin od těchto typů spotřebičů s ohledem na jejich specifické vlastnosti a režim provozu těchto spotřebičů kominickým úkonům nepodléhají.

V reálné praxi vzniká chaos, kdy v některých případech se na těchto spotřebičích kominická revize spalinové cesty provádí a v jiných, naprosto stejných případech, se tato revize neprovádí. Někde si provozovatel za tento úkon musí připlatit, zatímco jinde ušetří. Kde je chyba, že tak ryze technicky přesně definovatelná záležitost má možnost různého výkladu?

Co stanoví právní předpisy?

Podívejme se na to, co stanoví předpisy.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 24 Komíny a kouřovody:

(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem18) vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

Komentář:

Z uvedeného ustanovení vyplývá nutnost zajištění revize spalinové cesty. Není definováno, kdo ji má provést, co má být její náplní.

V případě odkouření turbokotlů je spalinová cesta, respektive její část napojená na spalinové hrdlo spotřebiče, tvořena samostatným trubním vedením spalin, nikoliv klasickou konstrukcí složenou z kouřovodu a komína. Z tohoto pohledu se § 24 Komíny a kouřovody, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, tak, jak je formulován, na tuto konstrukci spalinových cest nemůže vztahovat.

Revize samostatného trubního vedení spalin, tedy jiného konstrukčního řešení spalinové cesty, než je komín a kouřovod, je zahrnuta v povinnostech revizního technika plynových zařízení. Provádí se podle právních předpisů platných v oboru plynových zařízení (Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění pozdějších předpisů) a provádí ji revizní technik plynových zařízení podle § 4 s odbornou způsobilostí podle § 11. Součástí výchozí revize podle § 6 a provozní revize podle § 7 je prověření též jiných okolností důležitých z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, § 1 Podmínky požární bezpečnosti:

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Komentář:

V odst. 1 § 1 je jednoznačně uvedeno, co se v případě tohoto nařízení vlády rozumí spalinovou cestou, jde o kombinaci komín a kouřovod. Tedy stejně, jako v případě výše uvedené Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 24 Komíny a kouřovody.

Pokusy odkazovat se na odlišné definice „spalinové cesty“ uvedené v jiných předpisech, například v normách, jsou pro jisté účely pochopitelné. Normy však mají nižší právní závaznost a nelze jimi zpětně ovlivňovat to, na co se vyšší právní předpis vztahuje či nikoliv. Na toto je nutné striktně upozornit. I proto ustanovení odst. 2 § 1, o provádění a termínech kontrol, čištění a revizí spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů se vtahuje pouze na spalinové cesty tvořené kouřovodem a komínem.

Co stanoví technické normy?

Co přesně je kouřovod, stanoví jednak ČSN 73 4201:2010 a jednak ČSN EN 1443, tj. že se jedná o konstrukční díl pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem. Z definice vyplývá, že pokud není odvod spalin napojen do sopouchu, pak se nejedná o kouřovod. Pokud součástí spalinové cesty není ani kouřovod, ani komín, pak se nemůže jednat o spalinovou cestu definovanou podle §1 odst. 1 NV 91/2010 Sb. jako sestavu kouřovod – komín. Jedná se o jinou formu spalinové cesty, potrubí pro odvádění spalin, které je nedílnou součástí plynového spotřebiče (čl. 3.3.2.2, ČSN EN 483).

Stojí za zamyšlení, proč nejsou v nařízení vlády č. 91/2010 Sb. definovány pojmy „komín“ a „kouřovod“. Podle našeho názoru je důvodem skutečnost, že se jedná o obecně používané a zažité pojmy. Poněkud odlišná je situace u pojmu „spalinová cesta“, která může být pro různé účely definována různě, viz příklady:

ČSN EN 483 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Kotle provedení C se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

3.3.2.2 spalinová cesta (combustion products circuit): cesta zahrnující spalovací komoru, výměník tepla (kotlové těleso), potrubí pro odvádění spalin a buď mezikus, nebo připojení k ochrannému ústí, jestliže existuje

ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

1.3.3.2 spalinová cesta: cesta zahrnující spalovací komoru, kotlové těleso a cestu umožňující odvádění spalin kouřovodem a komínem do venkovního prostředí včetně spalinového hrdla

ČSN EN 12809 Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva – Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW – Požadavky a zkušební metody

3.31 spalinové cesty (flueway): část kotle, která je určena k odvádění spalin z ohniště do hrdla pro odvádění spalin

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

3.1 spalinová cesta – dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší [ČSN EN 1443]

POZNÁMKA:
Je to také souhrnné označení pro vedení spalin od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší; spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popř. průduchem komínového nástavce, které odvádí spaliny nad střechu budovy. V technicky odůvodněných případech (10.1.1) je spalinová cesta tvořena vývodem spalin (3.11.1).

3.9.1 kouřovod

Konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem, [ČSN EN 1443]

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky

3.31 kouřovod (connecting flue pipe)

Konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem

Závěr

Plynové spotřebiče provedení C, kam patří i turbokotle, jsou nejbezpečnější technologií výroby tepla spalováním plynu. Ze zdravotních statistik vyplývá, že se spotřebiči v provedení B, tedy napojenými kouřovodem na sopouch komína, jsou spojeny desítky otrav se smrtelnými následky ročně, zatímco se spotřebiči v provedení C žádná. U spotřebičů typu B je požadavek kominické revize plně oprávněný. Turbokotle jsou, podle našeho názoru, zbytečným vyžadováním „kominické revize“ omezovány, když povinnost provést revizi spalinové cesty plní revizní technik plynových zařízení.

Pro doplnění informací o „diskriminaci turbokotlů“ připojuji citaci z Vyhlášky č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009, o technických požadavcích na stavby. V odstavci (2) je uvedeno: „Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů podle odstavce (1).“ Žádnému technikovi pracujícímu pouze s fyzikálními a chemickými zákony nemůže být jasné, proč při splnění přísných předpisů, dodržení normových hodnot a emisních limitů podle odstavce (1) není přípustné vyústění spalin venkovní stěnou u novostaveb.


Poznámka redaktora:

Uvedený přehled předpisů, a citací z nich, mimo jiné názorně dokazuje, proč se v praxi vytvořila dvě názorově odlišná spektra na povinnost kominické revize. A to těch, kteří stojí zásadně na straně odmítání revizí spalinových cest tvořených samostatným trubním vedením spalin prováděných „kominickými“ revizními techniky spalinových cest u turbokotlů, neboť to pokládají za zbytečný, vynuceně opětovně placený úkon, který již byl vykonán revizními techniky plynových zařízení a těch, kteří je zásadně prosazují. Odstranění dvojího výkladu v praxi je nejen možné, a i velice žádoucí. Neboť připustit v praxi existenci nejistoty v oblasti, která může – nemusí ohrozit život lidí je více než na místě. Praxi by pomohlo jednoznačné rozhodnutí soudu. Jenže ani jedno názorové spektrum se takovým rozhodnutím pochlubit nemůže. Možná i proto, že soud by si zcela jistě vyžádal odborné posudky obou stran sporu a naděje na zaručený úspěch jedné nebo druhé názorové strany je za současného stavu znění předpisů více než nejistá. Takže ti, kteří se v praxi s možným dvojím výkladem potýkají, si zatím musí poradit sami.

Související časopisy