+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Cech topenářů a iinstalatérů ČR informuje

17.08.2012 Firma: Cech topenářů a instalatérů ČR, z. s Časopis: 5/2012

Letos uplynulo 20 roků od založení Cechu topenářů a instalatérů (CTI). Cech k výročí založení vydal v červnu 2012 ­Almanach, ve kterém je představena historie Cechu, jeho dosavadní činnost, základní cechovní dokumenty a fotogalerie týkající se Cechu.

Zde jsou uvedeny ukázky dvou dokumentů z Almanachu.

Stavovský kodex cechu topenářů a instalatérů

Člen CTI ČR, hlásící se k tomuto stavovskému kodexu, bude dobrovolně dodržovat jeho zásady. Signatář po podpisu kodexu získá Osvědčení o připojení ke stavovskému kodexu.

Signatář:

 1. Uvědomuje si, že cílem jeho práce je vytvářet kvalitní a hospodárná díla v oborech teplo a voda, která vznikají společnou prací projektantů a řemeslníků.
 2. Vykonává své povolání v souladu s pravidly dobrých mravů a slušného chování a respektuje práva a důstojnost lidí, se kterými se stýká. Nepodceňuje nikoho v oboru, ani sám sebe.
 3. Řeší věcně a korektně případné názorové rozdíly. Zdržuje se jakéhokoliv jednání, nedbalostního nebo úmyslného, jež by poškozovalo pověst nebo činnost kolegů. Pokud na požádání zákazníka má hodnotit dílo kolegy, je vhodné, aby ho o hodnocení uvědomil.
 4. Je vázán každou, v dobré víře uzavřenou smlouvou, na kterou dobrovolně přistoupil.
 5. Navrhuje, provádí, provozuje a seřizuje dílo tak, aby zákazník byl s jeho funkcí spokojen. Dodržuje zásady optimálního řešení díla z hlediska funkce a ceny, přičemž návrh i provedení díla má být v souladu s posledními poznatky v oboru.
 6. Uvědomuje si, že vzděláváním a přístupem může dosáhnout úrovně, kdy na něj bude nahlíženo jako na důvěryhodného odborníka, důstojného zástupce oboru.
 7. Poradí každému zákazníkovi v jeho nejlepším zájmu. Vůči zákazníkovi nezneužije svoji odbornou převahu.

Porušení zásad tohoto kodexu bude projednávat komise jmenovaná prezidentem CTI ČR.

Zásady hodnocení výrobků pro udělení Topenářské značky kvality (TZK)

Motto: Při získání TZK zviditelníte aktivity firmy uvnitř i navenek. Získáte uznání Vašich schopností u odborné veřejnosti. Vaše firma se objeví v řadě propagačních a marketingových materiálů. Reference o TZK využijete při prezentacích na domácí i mezinárodní úrovni.

Pro hodnocení výrobků a udělování TZK Cechem topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR) byla stanovena následující pravidla.

Článek 1
Vyhlašovatel a organizátor

Cech topenářů a instalatérů ČR, Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy, ­zastoupen panem Franzem Zieglerem, prezidentem CTI ČR, tel. a fax 543 234 746, e-mail: cti@cechtop.cz

Článek 2
Určení TZK

TZK je určena pro topenářské výrobky, které jsou svými parametry srovnatelné s vynikajícími výrobky špičkové úrovně nebo určují trend vývoje ve svém oboru.

Článek 3
Přihlášení

 • a) Výrobky pro hodnocení přihlašuje výrobce nebo jiná pověřená právnická či fyzická osoba.
 • b) Přihláška a průvodní podklady k výrobku musí být popsány v češtině.
 • c) Za průvodní podklady k výrobku se považují např. katalogové, projektové, montážní a provozní podklady, jakož i rozhodnutí zkušeben.
 • d) Přihlašovatel je zodpovědný za řádné vyplnění přihlášky a za správnost dodaných průvodních podkladů k výrobku.
 • e) Na jednu přihlášku lze přihlásit pouze jeden výrobek. Výrobkem se rozumí i soubor prvků, které se navzájem liší pouze dimenzemi nebo výkony.
 • f) K hodnocení mohou být přihlášeny i výrobky, které byly oceněny na jiných výstavách nebo v jiných soutěžích, avšak TZK může být udělena témuž výrobku pouze jednou.

Článek 4
Způsob hodnocení

 • a) Hodnocení výrobků provádí hodnotitelská komise schválená vedením CTI, složená ze zástupců CTI, odborných škol, zkušeben a státních ­institucí.
 • b) Členové prezidia působí jako poradní orgán odborné hodnotitelské komise.
 • c) Výrobky budou hodnoceny na základě průvodních podkladů dodaných přihlašovatelem.
 • d) Členové hodnotitelské komise mají právo si vyžádat od přihlašovatele doplňující informace o přihlášeném výrobku a k hodnocení využít i ověřené informace získané z jiných zdrojů. Sami určují závažnost jednotlivých dostupných informací s tím, že důraz bude kladen na podklady ověřené.
 • e) Průběh hodnoticího procesu je neveřejný a proti konečnému rozhodnutí není odvolání.
 • f) Vyhlašovatel není povinen zdůvodňovat výsledky hodnocení.

Článek 5
Podmínky pro získání TZK

 • a) Podání řádně vyplněné přihlášky a dodání podkladů pro hodnocení k datu uzávěrky přihlášek.
 • b) Termíny uzávěrek přihlášek jsou každý rok 15. 1. a 1. 8., vyhlášení pak 15. 4. a 31. 10.
 • c) Úhrada registračního poplatku na účet organizátora k termínu příslušné uzávěrky přihlášek, který činí 5 500 Kč a je nevratný. V případě dohody jiného termínu uzávěrky přihlášek a vyhlášení bude dohodnuta i výše registračního poplatku.
 • d) Řádně vyplněná přihláška slouží jako výzva k úhradě.
 • e) Řádně vyplněnou přihlášku, podklady pro hodnocení výrobku a potvrzení o úhradě registračního poplatku je nutno dodat nejpozději do termínu konečné uzávěrky v písemné nebo elektronické formě na adresu CTI.

Článek 6
Základní kritéria hodnocení výrobků

Bezpečnost výrobku, novost výrobku a originalita řešení, technická úroveň, uživatelský komfort, energetická účinnost, vliv na životní prostředí.

Článek 7
Vyhlášení a ocenění výrobků

 • a) Vyhlášení výrobků, které obdržely TZK, bude provedeno slavnostním způsobem.
 • b) Žadatelům, jejichž výrobkům byla udělena TZK, bude předána plaketa a osvědčení o TZK.
 • c) Udělení TZK je spojeno s právem využívat TZK pro reklamní a referenční účely.
 • d) Vyhlašovatel zabezpečí zveřejnění výrobků, které obdržely TZK, prostřednictvím mediálních partnerů a internetu.

Zároveň se zavazuje k předání těchto informací ostatním médiím prostřednictvím tiskových zpráv.

Z Almanachu vybral Ing. Vladimír Valenta

Firemní článek