+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kontroly spalinových cest: Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ

02.02.2015 Firma: Cech topenářů a instalatérů ČR, z. s Časopis: 1/2015

„Na odvody spalin od plynových spotřebičů se nevztahuje povinnost kontrol podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.“

České sdružení pro technická zařízení (ČSTZ) upozorňuje již od roku 2011 státní orgány na skutečnost, že uvedené nařízení vlády, které stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, neplatí pro odvody spalin od plynových spotřebičů, neboť u nich není, na rozdíl od spotřebičů na pevná a kapalná paliva, riziko požáru. To je zřejmé z technických předpisů, které nevyžadují u odvodů spalin od plynových spotřebičů použití materiálů s odolností proti vyhoření sazí. Zcela běžně se odvody spalin pro tyto spotřebiče zhotovují z plastů.

ČSTZ zároveň vyslovilo obavy, že kontroly zaměřené na prevenci neexistujícího rizika a neřešící existující a závažné riziko otravy oxidem uhelnatým u plynových spotřebičů v provedení „B“, vyvolávají v uživatelích falešný dojem, že objednáním takové kontroly učinili vše pro svoji bezpečnost. O tom, že se jednalo u řady uživatelů o falešný dojem, svědčí skutečnost, že u nich byla před osudným okamžikem otravy, jak dokazují důkazy předložené soudu, provedena, a případně i opakovaně prováděna, kontrola spalinové cesty.

Neklesající trend v počtu smrtelných otrav oxidem uhelnatým, který dosahuje v roce 2014 přibližně 300 obětí, naše obavy potvrzuje.

S ohledem na skutečnost, že státní orgány odmítají i přes tento vysoký počet obětí uvedené nařízení vlády změnit, i přes naše opakovaně zasílané technicky zdůvodněné argumenty, rozhodli jsme se ve spolupráci s Cechem topenářů avinstalatérů České republiky vydat k problematice spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva společné stanovisko. Ke spolupráci jsme vyzvali i Společenstvo kominíků České republiky, které reagovalo odmítnutím.

Závěry uvedené ve společném stanovisku vycházejí z Vyjádření Vysokého učení technického v Brně ze dne 10. 2. 2013, které tvoří přílohu stanoviska.

Jedinou účinnou prevencí otrav oxidem uhelnatým u plynových spotřebičů je jejich servis ve lhůtách podle návodu výrobce a dodržování výrobcem předepsaných pokynů.

Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ k problematice spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva

V souvislosti se znepokojivým nárůstem počtu případů otrav spalinami požádal CTI ČR na základě návrhu ČSTZ zástupce subjektů působících v oblasti spalinových cest o společné jednání ve věci způsobu aplikace předpisů pro kontroly spalinových cest u plynových spotřebičů.

 • Místo jednání: Cech topenářů a instalatérů ČR, o.s., ­Jílová 166/38, 639 00 Brno-Štýřice
 • Datum jednání: 2. prosince 2014
 • Projednání se zúčastnili: viz prezenční listina

Jednání se i přes opakovanou žádost nezúčastnili zástupci Společenstva kominíků ČR.

Po projednání problematiky spalinových cest u plynových spotřebičů byly přijaty závěry, které budou doporučeny k realizaci v členské základně CTI a ČSTZ. Uvedené závěry vycházejí z Vyjádření VUT v Brně ze dne 10. 2. 2013 (viz přílohu).

Image 1
 

Obr. • 1 – komínový průduch, 2 – kouřovod, 3 – potrubí přívodu vzduchu, 4 – venkovní prostředí, 5 – potrubí odvodu spalin, 6 – šachta, zrušený komínový průduch

Závěry

 1. Odborná stanoviska k právním předpisům musí respektovat následující ustanovení občanského zákoníku:
  § 2 (2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.
 2. V souladu se závěrem 1 respektovat při aplikaci nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, důsledně § 1, v němž je spalinová cesta definována jako „kouřovod a komín“, a uvedené kontroly realizovat pouze v případech, kdy jsou splněny následující dvě podmínky:
  a) potrubí odvodu spalin je zaústěno do komínového průduchu
  b) u materiálu spalinové cesty je požadována odolnost proti vyhoření sazí (třída odolnosti G podle ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky)*
  * Odolnost proti vyhoření sazí je požadována u spotřebičů od tepelných spotřebičů produkujících při spalování paliva saze, například od tepelných spotřebičů na pevná paliva (viz A 7 ČSN EN 15287- 1+A1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv)
  Příklady zaústění odvodu spalin do komínového průduchu jsou uvedeny v následujícím schématu:
  Zásadně odmítnout Oznámení č. 115/14 vydané ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2014 ve věci vymezení pojmu spalinová cesta pro aplikaci právních předpisů. Jedná se o nepřijatelný pokus o úpravu právních předpisů mimo řádný legislativní proces, který je v naprostém rozporu s občanským zákoníkem (viz závěr 1).
 3. Vydané nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nezajišťuje potřebnou prevenci před otravami spalinami u plynových spotřebičů kategorie „B“, neboť neobsahuje soubor potřebných požadavků k odstranění základních příčin otrav spalinami, kterými jsou:
  a) spotřebič, na němž není zajišťován servis podle požadavků výrobce,
  b) nedostatečný přívod vzduchu pro spalování ke spotřebiči.
  Požadavky nařízení vlády na kontrolu spalinových cest naopak vyvolávají u občanů mylný dojem, že kontrolou spalinové cesty jsou provedena potřebná opatření pro bezpečný provoz, včetně vyloučení otrav oxidem uhelnatým. To potvrzuje nepříznivý trend v počtu otrav oxidem uhelnatým v České republice a počty smrtelných otrav ve Velké Británii.

  Pozn.: Podle britského zákona a pravidel správné praxe musí být každý plynový spotřebič zkontrolován 1x ročně registrovaným technikem plynových zařízení a podrobován pravidelnému servisu ve lhůtách stanovených návodem výrobce; pokud není lhůta stanovena, doporučuje se servis provádět jedenkrát ročně, pokud registrovaný technik plynových zařízení nedoporučí lhůty jiné. Při servisu se provádí mj. i kontrola, případně údržba odvodu spalin. A výsledek: okolo 14 obětí otravy oxidem uhelnatým v zemi s asi 60 milióny obyvatel. To by odpovídalo asi 2 smrtelným otravám v České republice. A skutečnost v České republice: okolo 300 smrtelných otrav, tj. na stejný počet obyvatel asi 150násobně více než ve Velké Británii. Tento obrovský nepoměr v počtu smrtelných otrav oxidem uhelnatým v zemi s povinnými kontrolami odborníkem v oblasti plynových zařízení a povinným servisem plynových spotřebičů na jedné straně a v zemi s legislativně vynucovanými protipožárními kontrolami odvodů spalin od plynových spotřebičů ukazuje zcela jednoznačně, která země zvolila účinnější prevenci.
 4. Kontrolám spalinových cest z hlediska požární bezpečnosti podle § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, nepodléhají:
  a) Spotřebiče v provedení „C“, jako jsou např. podokenní topidla
  b) Spotřebiče v provedení „C“ s vyústěním spalin do fasády nebo nad střechu objektu
  c) Spotřebiče v provedení „C“, u nichž je potrubí odvodu spalin vedeno podle pasportizace komínů zrušeným komínovým průduchem
  d) Všechny plynové spotřebiče v provedení „B“ a „C“, které mají podle dokumentace výrobce potrubí odvodu spalin provedeno podle ČSN EN 1443 bez odolnosti proti vyhoření sazí

Za Cech topenářů a instalatérů ČR: Bohuslav Hamrozi – prezident
Za České sdružení pro technická zařízení: Jan Salavec – předseda

V Brně dne 2. prosince 2014

Firemní článek