+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

bezpečnost a zdraví

voda
29.06.2012

Dezinfekce pitné vody a její problematika

Závažnou a trvale aktuální problematikou je zajišťování zdravotně nezávadné pitné vody pro obyvatelstvo. V situaci, kdy se zejména v posledních letech opakovaně setkáváme v některých oblastech s kritickým deficitem vody v přírodě, což postihuje citelně zejména malé a individuální zdroje vody, stejně tak, jako v situacích, kdy jsou tyto zdroje kontaminovány při stále častějším výskytu bleskových povodní, je hospodaření s vodou a péče o ni, včetně její dezinfekce, ­prvořadým úkolem.
V tom spočívá i význam článku, který se zabývá srozumitelným shrnutím požadavků na úpravu pitné vody a její dezinfekci. Tato oblast, v podstatě již dobře fungující u velkých zdrojů a hromadného zásobování, má ještě značné rezervy při zásobování z místních malých zdrojů a v individuálním zásobování, kde jsou slabým článkem zvláště rodinné studně, které stále tvoří nezanedbatelné procento pokrytí potřeby pitnou vodou.
Dezinfekce, která je terminální fází celého procesu úpravy vody na vodu pitnou, může být efektivní pouze v případě, že jí budou předcházet správné postupy úpravy vody při jejím předčištění.
Autor článku uvádí i přehled dezinfekčních metod vhodných i pro pitnou vodu podle Vyhlášky č. 37/2001 Sb., vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR. To umožňuje i rychlou orientaci v aktualizované problematice.
bezpečnost a zdraví
28.12.2011

Požadavky na požární větrání z pohledu projektanta VZT a praxe

Jak vyplývá z prvních úvodních vět, autoři poskytují další pohled na větrání chráněných únikových cest (CHÚC) a protipožární předpisy ve vzduchotechnice. Požáry způsobují škody a není problém pochopit, že je snaha je minimalizovat. Zda má tendence k „totální“ protipožární ochraně průkazný základ, obzvlášť z hlediska záchrany osob, je vhodnou otázkou do diskuze. Článek pokládá řadu i nepřímých otázek a dokumentuje rozporuplnost diametrálně odlišných požadavků na řešení větrání budov. Určitě by bylo na místě také diskutovat o problematice větrání CHÚC i z hlediska délky času při úniku touto cestou a porovnat z tohoto titulu působení vzniklé koncentrace škodlivin na lidský ­organizmus ve vazbě na přípustné koncentrace škodlivin. I v běžném a pracovním životě se realisticky předpokládá, že na člověka působí škodliviny a v některých zaměstnáních se připouštějí i určité zvýšené limity, které se označují za rizikové. To asi v určité míře platí i pro mimořádné události, jakou je i evakuace při požáru. Předpokládá se, že dříve stanovená intenzita výměny vzduchu koresponduje s hygienickými požadavky. Pak je na místě otázka, v čem a zda je kritérium přetlaku v CHÚC vhodné.
Rozhodně lze považovat článek za podnětný a inspirativní.
Aktuální vydání časopisu