+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

BAXI Luna Duo-Tec MP

10.11.2011 Firma: BDR THERMEA (Czech republic) s.r.o. Časopis: 7/2011

Řada závěsných plynových kondenzačních kotlů BAXI Luna Duo-Tec MP pro vytápění byla vyvinuta v úzké spolupráci s požadavky provozovatelů, projektantů, instalačních firem, servisních techniků, a hned po uvedení na trh začala rychle nacházet své zákazníky. Proč tomu tak je, se pokusíme v krátkosti vysvětlit.

Výhoda výkonů a jejich regulace

Kondenzační kotle řady Luna Duo-Tec MP patří mezi kotle větších jmenovitých tepelných výkonů, a to 36,6 kW, 48,6 kW, 59,4 kW a 70,2 kW (spád 50/30 °C).

Dostupnými výkony kotle pokrývají potřebu tepla větších rodinných vil, penzionů, živnostenských provozoven, bytových domů, ale i sportovních a průmyslových areálů, neboť mohou být s velkou výhodou jednoduchého spojování řazeny i do kaskád. Běžný počet 4 kotlů v kaskádě zaručuje výkon okolo 280 kW.

Excelentní účinnost provozu kondenzačního kotle je založena na plynulém výkonovém regulačním rozsahu, který se pohybuje v závislosti na typu kotle okolo 1:7 až 1:10. Minimální výkon okolo 5 kW umožňuje úsporný necyklovaný provoz po celou nebo větší část topné sezóny pro vytápění, necyklovaný provoz s moderními akumulačními zásobníky s pohotovostní zásobou pro přípravu teplé vody atp. a to i když je instalován jen jeden kotel. Vzhledem ke schopnostem řídicí elektroniky je zaručen provoz s maximálním využitím kondenzace. Ještě lépe totéž platí pro kaskády, u kterých se regulační poměr rozšiřuje od 1:14 výše, podle počtu a typů instalovaných kotlů.

Rozdíl mezi účinností kotle bez kondenzace a kotle kondenzačního je na obrázku. V závislosti na tom, jaký okamžitý výkon kotel poskytuje, je rozdíl v účinnosti až 30 %. Rozdíl je nejvyšší v pásmech menšího výkonového zatížení a to se s výhodou využívá při řízení kaskád, kdy se pro požadovaný výkon provozuje co nejvíce kotlů s menším okamžitým výkonem.

Image 1Obr. 1 •

Výhoda rozměrů

BAXI Luna Duo-Tec MP jsou kotle větších výkonů, ale stejných rozměrů, na jaké jsme zvyklí u závěsných kotlů menších výkonů. Standardními rozměry jsou výška 766 mm a šířka 450 mm, tedy rozměry horních závěsných skříněk kuchyňských linek. Až do výkonu 60 kW mají kotle hloubku 377 mm, největší typ má hloubku 505 mm.

Výhoda regulovaného oběhového čerpadla

Maximální úspory zemního plynu při spalování se dosahují při maximálním využití tepla z kondenzace vodních par vzniklých spalováním plynu. Podmínky pro to nejsou tvořeny jen vhodně řešeným tepelným výměníkem, ale i provozními parametry otopné vody, konkrétně teplotou zpátečky. Základní provozní parametry obvykle určuje ekvitermní křivka. Pokud však následkem vnitřních zisků tepla, například od vaření, žehlení a jiných činností nebo od externích vlivem osálání budovy Sluncem, klesne spotřeba tepla, zvýší se teplota zpátečky a zmenší se teplotní spád na kotli. Řídicí elektronika na tuto situaci reaguje nejen snížením výkonu kotle, ale i modulováním výkonu oběhového čerpadla. Zmenší oběhové množství otopné vody tak, aby byl udržován maximální teplotní spád a odpovídající nízká teplota zpátečky. Jen za těchto podmínek lze dosáhnout nejvyššího stupně kondenzace a maximálního stupně využití paliva.

Image 2Obr. 2 • Graf ukazuje, že i u otopných soustav s vyššími provozními teplotami otopné vody lze v části topné sezony těžit v výhod kondenzace. Podmínkou je striktní řízení s ohledem na co nejnižší teplotu zpátečky

Výhoda řídicí jednotky LMS 14

V kotlích BAXI Luna Duo-Tec MP jsou instalovány řídicí jednotky LMS 14 od Siemense. V případě těchto jednotek se nedá hovořit o jedné výhodě, ale celé řadě výhod. Tyto kotlové počítače disponují mohutným softwarem, který umožňuje řešit úlohy, pro které předchozí modely potřebovaly instalovat doplňující moduly. Jednotky LMS 14 se rovněž doplňují různými moduly, ale tyto slouží pouze pro umožnění komunikace s různými čidly a výkonnými prvky. Veškerá inteligence řízení je obsažena v LMS 14. Podle zvolené konfigurace zapojení otopné soustavy se volí vhodné komunikační moduly a v softwaru LMS 14 se otevírají komunikační kanály a případně nastavují požadované parametry.

Image 3Obr. 3 • Pro tuto úlohu je řízení kotle nastaveno od výrobce. Navíc je napojen ovládací panel umožňující časové programování pro instalaci v referenční místnosti

Kotel BAXI Luna Duo-Tec MP v základním nastavení od výrobce je schopen řídit jeden otopný okruh a přípravu teplé vody v zásobníku. Základní panel kotle umožňuje prostřednictvím tlačítek volbu teploty otopné vody (po připojení externí teplotní sondy korekci ekvitermní křivky) a teplé vody. Je tedy připraven pro okamžité uvedení do provozu bez nutnosti zvládat složitosti softwaru LMS 14. Pro jednodušší otopné soustavy vybavované i moderními programovatelnými individuálními regulacemi na otopných plochách to zcela postačuje.

Programem řízeného chodu kotle lze dosáhnout napojením programovatelného prostorového ovládacího panelu, zpravidla v referenční místnosti. Tím se zajistí při řízení výkonu kotle a činnosti oběhového čerpadla navíc i zohlednění odchylek vnitřní teploty od požadovaného stavu dříve, než se projeví na změně teploty zpátečky.

Kotel BAXI Luna Duo-Tec MP s řídicí jednotkou LMS 14 může velmi jednoduše zajistit provoz soustavy s přípravou teplé vody a například třemi otopnými okruhy nebo dvěma otopnými okruhy a solárním systémem napojeným do zásobníku pro teplou vodu nebo dvěma otopnými okruhy a solárním systémem napojeným do zásobníku pro teplou vodu a do bazénu nebo dvěma otopnými okruhy a solárním systémem napojeným do zásobníku pro teplou vodu a vyrovnávacího zásobníku (viz níže).

Použitelných schémat zapojení soustavy je více. Maximálně důležitá je skutečnost, že všechny akční prvky jsou řízeny z jednoho „mozku“, který dokáže volit potřebné priority přednostního využití solární energie při udržení nejnižší možné teploty zpátečky do kotle. Odstraňuje se dosud běžný způsob instalace různých druhů specializovaných regulací, u kterých bývá obtížné dosáhnout vzájemného souladu s regulací kotle, a nebo jen se zvýšenými náklady.

Image 4Obr. 4 •

Jednotka LMS 14 má vynikající vlastnosti i pro sestavování kotlů do kaskád, neboť není třeba dokupovat nadřazenou kaskádní regulaci. Kotle se navzájem propojí kabelem, v softwaru jednotky se označí jeden kotel jako řídicí a druhý jako řízený. Pak se ke kaskádě přistupuje v podstatě jako k jednomu kotli, který si sám optimalizuje svůj provoz pro maximální stupeň využití paliva. Běžně tak lze na kaskádu napojit například 3 otopné okruhy, jeden pro bazén nebo vzduchotechniku a přípravu teplé vody.

Výhoda výkonného ventilátoru

Kotle BAXI Luna Duo-Tec MP jsou vybaveny velmi výkonným ventilátorem. Ten umožňuje řešit i velké problémy s délkou přívodu spalovacího vzduchu a spalinové cesty nebo s nedostatkem prostoru pro jejich instalaci. Pro běžné případy jsou spalinové cesty navrhovány s maximálním přetlakem 190 Pa. Tedy tak, aby nebyla překročena hranice 200 Pa pro přetlakové komíny třídy plynotěsnosti P1 a P2.

V případě problémů lze však ventilátor kotlů provozovat i s vyšším výkonem a získat buď větší délku spalinové cesty nebo spíše její menší průměr. V takovém případě je nutné použít vysokopřetlakový komín třídy plynotěsnosti H1, H2.

K dispozici jsou stavebnicové řešení spalinových cest včetně LAS provedení, pro kaskády včetně zpětných klapek.

Image 5Obr. 5 • Příklad kaskády se třemi kotli. Ve schématech jsou zásadně používány HVDT (anuloidy). LMS 14 prostřednictvím teplotních čidel instalovaných na HVDT sleduje, zda nedochází vlivem různých oběhových množství otopné vody v okruhu kotlů a okruhu soustavy k nežádoucímu zvyšování teploty zpátečky nebo snižování teploty náběhu a podle potřeby řídí výkony kotlů a jejich oběhových čerpadel

Výhoda konstrukce

Kotle BAXI Luna Duo-Tec MP využívají tepelný výměník spaliny – otopná voda ze stočených, tvarovaných trubic ze speciální ušlechtilé oceli. Výhodou tohoto materiálu je menší citlivost kotle na pH otopné vody oproti hliníkovým slitinám. Stejně jako u všech vysoce výkonných kotlů s rychlou reakcí výkonu na změny potřeby tepla je nutné věnovat pozornost tvrdosti otopné vody a dbát běžných předpisů.


Kontakty: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.; Jeseniova 56, 130 00 Praha 3, tel.: +420 271 001 626, +420 731 444 240, www.baxi.cz

Firemní článek