+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

55 let Katedry TZB

15.03.2015 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 2/2015

Součástí oslav 55. výročí založení Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze byla 13. února uspořádaná odborná konference Technická zařízení pro chytré, zdravé a úsporné budovy a na ní navazující 2. reprezentační ples TZB.

Katedra TZB vznikla na základě existence Fakulty architektury a Pozemního stavitelství, kde již v roce 1939 v rámci Pozemního stavitelství existovala Katedra výroby staveb a technických zařízení staveb. Mezi osobnostmi na katedře působícími byl například profesor Vojtěch Krch, vedoucí katedry a dále profesoři Antonín Jílek, Jaroslav Šlechta, Ondřej Syrový a vy­učující inženýři Ondroušek, Chalupský, Skokan, Gail včetně externisty Dr. Lázňovského. Plně samostatná Katedra TZB pak vznikla v roce 1959.

Image 1Obr.•l S úvodním slovem na konferenci vystoupil současný vedoucí katedry TZB, prof. Karel Kabele (vlevo) a prof. Petr Hájek za Katedru konstrukcí pozemních staveb

Vedení oboru TZB od prof. Krcha převzal v roce 1959 prof. Jan Moravec a katedru vedl do roku 1971. Za jeho vedení vznikla tradice setkávání kateder TZB z VUT Brno, TU Bratislavy a později se připojily i Košice. V letech 1972 až 1986 vedl katedru prof. Vladimír Musil. Na něj do roku 1989 navázal prof. Miloslav Jokl. V letech 1990 až 2003 vedl katedru doc. Karel Papež a po něm již současný vedoucí katedry, prof. Karel Kabele.

Image 2Obr. • Na zajímavé detaily z historie Katedry TZB upozornil doc. Karel Papež (vlevo). Neodmyslitelnou součástí úspěšné historie katedry je například i doc. Karel Ondroušek (vpravo)

Konference neměla jen slavnostní charakter. Přítomní vyslechli i několik ryze odborných přednášek.

Image 3

Za autorský kolektiv Veverková – Kabele – Dvořáková vystoupila Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. s přednáškou zaměřenou na hodnocení vnitřního prostředí budov. Stále více budov musí splňovat standardy nízkoenergetické výstavby a s tím je spojeno uzavírání obalu budov vůči vnějšímu prostředí. Kvalita vnitřního prostředí pak ve zvýšené míře závisí na tom, co dokáží technická zařízení budov a jak jsou řízena. A od kvality vnitřního prostředí je již velmi blízko ke zdraví osob v těchto budovách žijících, pracujících. Pro řešení jsou k dispozici normativní postupy, o které se projektanti mohou opřít. Souběžně probíhají intenzivní výzkumy, jejichž cílem je ověřovat výsledky postupů podle norem a postupy dále zpřesňovat.

Stručný přehled právně závazných předpisů pro hodnocení vnitřního prostředí:

Image 7

Některé složky vnitřního prostředí jsou hodnoceny podrobněji dalšími samostatnými předpisy.

Na zajímavý aspekt problematiky nízkoenergetické výstavby v souvislosti s požadavkem na těsnost vnějšího pláště budovy upozornil Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. (obr. níže, vlevo). Existují vnitřní zařízení, pro jejichž správnou činnost je spojení s vnějším prostředím nezbytné, například odpadní potrubí. Zanedbání této podmínky může způsobovat poruchy, jejichž příčina se obtížně hledá a následně i odstraňuje.

Image 4

Konferenci moderoval doc. Michal Kabrhel (obr. vpravo). Souběžně byl společně s K. Kabele a M. Urbanem spoluautorem přednášky Využití moderních technologií pro snížení ENB a zlepšení vnitřního prostředí, kterou přednesl.

S příspěvkem, který upozornil na rozdíly mezi idealizovanými představami, na základě kterých jsou tvořeny normy a předpisy na nejvyšší úrovni a skutečností, která vychází z nejnižší dostupné investiční ceny, vystoupil Ing. Jiří Petlach, vedoucí sekce Integrované navrhování a hodnocení budov Společnosti pro techniku prostředí (obr. níže vlevo). Pokud nejsou ideální technické koncepce v souladu s ekonomickou výhodností, investoři velmi často upřednostní řešení, které sice plní předepsané požadavky, ale v žádném případě nejde nad jejich minimální výši. Typickým příkladem je zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bytu v domě s velmi nízkou spotřebou energie. Zdroj, přímo využívající elektrickou energii, je investičně několikanásobně levnější než zdroj, který maximalizuje spotřebu energie z obnovitelných zdrojů. Nehledě na pozdější velmi nízké servisní a opravárenské náklady a provoz bez potřeby revizí.

Image 5

Součástí konference byla informace o rozvíjející se činnosti UCEEB Univerzitního centra energeticky efektivních budov, které bylo loni otevřeno v Buštěhradu. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. (obr. výše vpravo) uvedl jednu z cest, po které se UCEEB vydá. Konkrétně šlo o detailní zkoušení vzduchotechnické jednotky českého výrobce, prověřování jejích tepelně izolačních parametrů, parametrů těsnosti a dalších, které ovlivňují účinnost jednotky a možnost jejího zatřídění mezi energeticky úsporné výrobky. Zkoušky byly prováděny s ohledem na platné předpisy. Tyto předpisy mají v rámci Evropské unie stále významně národní obsah. Liší se stát od státu, ale výrobce je musí splnit. To znamená, že konstrukce dané vzduchotechnické jednotky musí být v ideálním případě taková, aby splnila současně všechny předpisy. Zkoušky a certifikace proto vyžadují velmi detailní znalosti všech předpisů, zkušebních postupů a ověřovací zkouška v ECEEB může výrobci nejen ušetřit značné pozdější výdaje, ale může mu pomoci i v dalším vývoji. Zejména na podíl v dalším vývoji by se UCEEB mohl mimo jiné také zaměřit.

Svými možnostmi je ECEEB určen k vyhledávání talentovaných studentů – techniků, kteří v něm mohou získat prostředí pro uplatnění a ověření svých myšlenek.

Název konference Technická zařízení pro chytré, zdravé a úsporné budovy možná záměrně, možná nepřímo, upozorňuje na skutečnost, že aby lidé v budovách byli zdraví, musí být zdravá i budova. Schopnost řídicích systémů, ovládajících činnost nejrůznějších technických zařízení v budovách, stoupá. Zabránit chaosu lze jedině vytvářením optimálních hierarchií, vzájemně provázaných systémů s přidělenými funkcemi, významem pro ostatní atd. O základech procesu vedoucího k návrhu inteligentní budovy hovořil doc. Bohumír Garlík. Jak složitý proces to je, dokládá skutečnost, že každý člověk je jiný, že jeho požadavky na vnitřní prostředí nejsou dány jen fyziologicky, ale i jeho aktuálním psychologickým stavem.

Image 6