+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

22. sněm Asociace podniků topenářské techniky

30.12.2014 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 8/2014

Ve dnech 9. až 10. října se hotel HARMONIE v Zastávce u Brna stal opět hostitelem, tentokrát již 22. sněmu Asociace podniků topenářské techniky (APTT).

Jedním z prvních bodů k jednání sněmu byly změny vyvolané Novým občanským zákoníkem, které se projevily ve stanovách: „Asociace podniků topenářské techniky, z.s. (dále jen „spolek“) je zájmovým sdružením výrobců kotlů, otopných těles a výrobců a dovozců zařízení pro vytápění a ohřevy se sídlem ve Valašském Meziříčí…“. „Účelem spolku je hájit a podporovat zájmy členů v technické, hospodářské a legislativní oblasti za účelem zvyšování technické úrovně a jakosti topenářské techniky a dále organizovat vzdělávací činnost a zastupovat členy na národní a mezinárodní úrovni.“

Image 1

Na formální povinnosti navázaly pracovní záležitosti, které ovlivňují podnikatelské prostředí členů APTT.

Image 2

Prezident asociace, Ing. Vladimír Vašica, stručně popsal stav asociace jako mírně optimistický, neboť má stabilizovanou členskou základnu, která se letos i rozrostla. Asociace připomínkovala prakticky každou legislativní novinku, která se týká oblasti působení členů asociace. Dost často se naráží na skutečnost, že technické připomínky nejsou vhodným způsobem promítnuty do právního tvaru předpisů. Strana zpracovatelů předpisů se řídí nadřazenými evropskými předpisy a jen minimálně nachází odvahu na jejich národní úpravu, přestože bývá připuštěna.

Image 3

Vývoj evropského trhu v oblasti aktivit členů APTT, se po velkých výkyvech v minulosti začíná stabilizovat, ale stále není optimální. Vedle hospodářských podmínek jej v neustále narůstající šíři ovlivňuje legislativa, která nutí výrobce uvádět na trh dokonalejší výrobky, ale přitom nezaručuje, že o takové výrobky budou zákazníci projevovat i rostoucí zájem.

Image 4

Statistiky z centra evropského průmyslu otopné techniky, EHI, ve kterém je APTT přímo zastoupena prostřednictvím svého člena KORADO a.s. (Ing. Jeřábek), tento vývoj dokumentují. V Evropě lze po ukončení masivních dotací do tepelné solární techniky hovořit o jejím významném úpadku. Propady prodejů v řádech desítek procent nebyly neobvyklé. Diskuzemi okolo emisí prachu je zneklidněn trh zařízení spalujících ­biomasu.

O stabilním trhu s technikou pro teplo hovoří Francouzi (+1,3 %), slabý růst ohlašují Němci (+5,6 %), velmi silný růst Velká Británie (+13,8 %). Proti stojí s poklesem například Španělé (–3,9 %) nebo Italové (–5,4 %).

Ve Francii došlo k dramatickému propadu prodejů nekondenzačních plynových kotlů (–9,5 %), které představují zhruba polovinu trhu. Klesá zájem o spalování dřeva, o tepelná solární zařízení, ale mírně roste zájem o tepelná čerpadla.

Růst Německého trhu je dán zájmem o kondenzační techniku, přičemž podíl kondenzačních olejových kotlů se mírně snižuje vzhledem k vyšší ceně a posílení dobré pověsti a stabilitě dodávek zemního plynu. Trh spotřebičů, spalujících dřevo, je na rozcestí, což je dáno intenzivními diskuzemi okolo regulace emisí částic prachu. Trh tepelných čerpadel lehce rostl, ale letos byl přibrzděn zvýšením ceny elektrické energie.

V Itálii, zejména pod vlivem státních intervencí, roste zájem o kondenzační techniku, ale základ trhu stále tvoří nízkoteplotní plynové kotle. Roste zájem o tepelná čerpadla, ale jde o malý trh. Solární technika slabě padá. Existují tendence podporovat systémy centralizovaného zásobování teplem.

Ve Španělsku rostoucí kondenzační technika tvoří 33 % trhu, zatímco ostatní segmenty plynových zařízení, spalování dřeva, solárních zařízení klesají.

Požadavek dodávat na trh emisně lepší kotle třídy 3 na spalování pevných paliv výrobci plní. Splnění požadavků ve zkušební laboratoři je primární, ale totéž musí platit i pro skutečný provoz. A to je cíl, který bude APTT důrazně prosazovat. Souvisí s ním i proškolování a veřejně dostupná evidence servisních techniků, kteří budou oprávněni provádět zákonem předepsané kontroly. Spalování v nevhodných kotlích, i spalování nevhodných látek, ohrožuje zdraví a zde je cílem prosadit zákonnou vynutitelnost vstupu i do soukromých objektů.