+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2

28.12.2011 Časopis: 8/2011

I laickým uživatelům otopných soustav srozumitelný a cenově přístupný znalecký posudek je jedním z nejúčinnějších nástrojů ochrany klimatu, jak dokazují zkušenosti z Německa.

K tomuto závěru dospěl nezávislý Institut pro ekologický hospodářský výzkum (IÖW). Každý znalecký posudek dává v průměru podnět – přepočteno na 20 let životnosti otopné soustavy – k zabránění vzniku téměř 52 tun CO2. Navíc je to konjukturální balíček pro řemesla a průmysl. V německých podmínkách zajišťuje realizace úsporných opatření na základě každého znaleckého posudku vytápění obrat okolo 28 000 €. V uplynulých dvou letech si znalecký posudek vytápění objednalo okolo 40 000 pronajímatelů a vlastníků domů a následné sanace odpovídají obchodnímu obratu okolo 1,1 miliardy € a zabránění vzniku kolem dvou milionů tun emisí CO2.

Uvedené znalecké posudky mají – měřeno poměrem vynaložených peněz a dosaženého efektu – v Německu jedinečný vliv. Při vynaložených prostředcích ve výši 3,377 milionů €, které v rámci iniciativy ochrany klimatu dalo Spolkové ministerstvo životního prostředí, jsou pobídkové náklady na zabránění vzniku jedné tuny CO2 jen 1,65 €. To znamená: aby byl dán podnět k zabránění vzniku jedné tuny CO2, bylo ze státní kasy vynaloženo 1,65 €.

Pro porovnání: při požadované energetické konzultaci na místě jsou náklady na uspořenou tunu CO2 větší, a to 4,70 €. Přitom na energetické burze EEX v Lipsku byla v dubnu 2011 obchodována jedna tuna CO2 za přibližně 16 €.

Například znaleckým posudkem vyvolaná výměna zastaralého, a aktuálním požadavkům domu již nevyhovujícího, kotle způsobila průměrným nákladem 29 € ze státní podpory na zhotovení znaleckého posudku soukromou investici okolo 2400 € za výměnu kotle.

Z výsledků studie IÖW vyplynulo, že každý čtvrtý pronajímatel reaguje na znalecký posudek vytápění modernizací. Dvě třetiny nájemců a pronajímatelů velmi úzce spolupracují a vzájemně se informují o výsledcích posudku. Každý pátý vlastník domu si na základě posudku vyžádal energetickou konzultaci.

Shromážděné informace ukazují, že znalecké posudky vytápění jsou důležitým stavebním kamenem úspěchu při snižování emisí, úsporách energií a rovněž pro udržení zaměstnanosti v energetickém sektoru. S malým vloženým finančním nákladem dosahují překvapivě velkého motivačního účinku u soukromých investorů.

Co to jsou německé Heizungs Check aneb Znalecké posudky vytápění? Nejde o energetický audit, jak jej známe v Česku, ale provádí jej prokazatelně proškolený technik. Princip Znaleckých posudků se opírá o evropskou normu EN 15378, v německé verzi o normu DIN EN 15378 a jejich provedení je, oproti energetickému auditu, významně jednodušší, rychlejší a závěrečný protokol dostane zákazník ihned na místě.

Při kontrole, která v případě běžného rodinného domu trvá asi jednu hodinu, se prověří a na základě doporučené bodové stupnice ohodnotí:

  • Komínová ztráta
  • Ventilační ztráta ve spalinách
  • Ztráta povrchem zdroje tepla
  • Ztráta z nevyužití spalného tepla
  • Ztráta z předimenzování kotle
  • Ztráty nevhodnou regulací
  • Ztráta z hydraulického nevyvážení
  • Ztráty čerpací prací čerpadel
  • Tepelná ztráta potrubí
  • Ztráty způsobené nevhodným předáváním tepla do vytápěného prostoru

Výsledkem je dvoustránkový protokol, ve kterém jsou jednotlivé zdroje ztrát bodově ohodnoceny, aby byl zřejmý jejich vliv na celkovou efektivitu soustavy. Té je na závěr přiřazena barevná hodnota ve stupnici od optimální až po zvláště neefektivní.

Česká republika přijala uvedenou evropskou normu jako ČSN EN 15378, a tak jsou i u nás vytvořeny základní podmínky pro působení podobného motivačního prostředku vedoucího k nárůstu investic do modernizací tepelných zařízení s nízkým výdajem na straně státu. Zvláště když servisní a revizní technici kotlů zvládají práci s analyzátory spalin a rozšíření jejich činnosti o několik dalších funkcí by pro řadu z nich nepředstavovalo nepřekročitelnou znalostní bariéru.

Souběžným, velmi přínosným efektem znaleckých posudků by bylo zjištění skutečných provozních vlastností spalovacích zdrojů tepla a do určité míry i ověření bezpečnosti jejich provozu. Lze si představit například státem garantovanou cenu posudku otopné soustavy okolo 2000 Kč, ze které by z části státního rozpočtu určeného na motivaci uživatelů ke snížení produkce emisí šla dotace na jeden posudek například 1000 Kč. Zákazník by doplácel 1000 Kč, a to za podmínky, že zpracování posudku bude součástí preventivní servisní prohlídky kotle zahrnující jeho čištění, seřízení a vystavení emisního protokolu jako základní podmínky ekologického provozu. Spojilo by se nutné se žádoucím a přitom by nevznikaly zbytečné režijní výdaje. S dotací by byla spojena povinnost zanášet zjištěné informace elektronicky do jednotného centrálního registru, který by se tak mohl stát zajímavým informačním zdrojem. V Německu motivační program využilo, jak bylo uvedeno na začátku, za dva roky 40 000 zájemců a vynaložená částka ze státního rozpočtu byla 3,377 mil €, tedy přibližně 85 mil. Kč a 2130 Kč na jeden posudek. Je reálné předpokládat, že v Česku by zájemců bylo úměrně počtu obyvatel SRN a ČR méně a podobně by se snížilo i zatížení státního rozpočtu.

Image 1

Pokud máte možnost naměřit data, například s postupem podle Příručky pro kontrolu tepelné soustavy, která byla přiložena k předchozímu sešitu Topenářství, a kterou si můžete stáhnout na www.testo.cz v sekci vytápění, můžete neoficiální znalecký posudek nabídnout zájemcům jako speciální bonus.

podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil JH

Související časopisy