+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zásady a tipy pro správnou tepelnou izolaci klimatizačních systémů vytvořených pomocí lisovacích fitinků

21.07.2023 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) jsou technologie pro zajištění komfortu vnitřního prostředí. Jejich cílem je zajistit tepelnou pohodu a přijatelnou kvalitu vnitřního vzduchu. Instalace těchto systémů pro vytápění a chlazení pomocí lisovacích fitinků je stále oblíbenější volbou, protože umožňují snadnou realizaci a velmi vysokou spolehlivost. Níže shrneme několik zásad a tipů, jak zajistit vynikající tepelnou izolaci a odpovídající ochranu proti zamrznutí.

Image 4

Rostoucí náklady na energie a problémy s dodávkami z neobnovitelných zdrojů kladou stále větší důraz na řízení systémů HVAC. Jedním z nejrychlejších způsobů, jak snížit náklady na energie a spotřebu, nemluvě o výsledném poklesu znečištění ovzduší, je řádně tepelně izolovat distribuční potrubí a spojovací lisovací fitinky.

Nejmodernější tepelné izolace přispívají k efektivnímu provozu systémů, a kromě snížení spotřeby energií a znečištění i k jejich prodloužené životnosti. Výběrem vhodného tepelně izolačního pláště a správnou instalací lze eliminovat riziko kondenzace potrubí jako potenciálního spouštěče koroze.

Existují i další argumenty pro vhodnou tepelnou izolaci potrubí, kromě těch, které se týkají systémů vytápění a chlazení, kde je mimo jiné povinná. Ochranné opláštění tepelně izolačním pláštěm musí splňovat zvláštní požadavky, aby bylo účinné, v opačném případě by použití nevhodného materiálu mohlo vést k dalším problémům, místo toho, aby zabezpečilo bezproblémový provozní režim systému. Zejména existuje riziko, že nevhodně zvoleným tepelně izolačním pláštěm se riziko koroze spíše zvýší, než aby jí předcházelo.

Dnes máme přístup k nejmodernějším technologiím a sofistikovaným systémům s vynikajícími výkonovými charakteristikami. V důsledku toho můžeme dosáhnout nízkých emisí znečišťujících látek a menších energetických ztrát. Všechny tyto finanční investice a technologická úsilí by však byly naprosto zbytečné bez vhodné a dostatečné tepelné izolace jako ochrany potrubí před fyziologickými teplotními změnami.

Proč je nezbytné izolovat potrubí HVAC? Výhody správné tepelné izolace

Všechny otopné a klimatizační systémy musí mít dostatečnou tepelnou izolaci s uzavřenou strukturou buněk, ať už jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo uhlíkové oceli. Tím se zvýší energetická účinnost a zabrání kondenzaci, která by mohla způsobit korozi daného systému, zejména pak v případě uhlíkové oceli, o které je známo, že je náchylnější k oxidaci.

Fenomén kondenzace

Na povrchu potrubí, kterým je dopravována chladicí kapalina o teplotě nižší, než je teplota okolního prostředí, je v oblasti bezprostředně kolem potrubí také ochlazen kyslík do té míry, že se jeho molekuly spojí a vytvoří kapalnou fázi známou pod termínem kondenzace.

Image 0

Kondenzace může vzniknout na vnější straně potrubí v otopných a chladicích systémech i v důsledku teplotních změn mezi fází provozního a klidového režimu.

Správná volba tepelné izolace snižuje toto riziko tím, že udržuje teplotu kapaliny stabilnější, a co je nejdůležitější, méně závislou na teplotě v okolním prostředí, protože je od ní tepelně izolována.

Vzhledem k tomu, že mnoho systémových komponent vyžaduje k provozu a udržení příjemného prostředí velké množství energie, účinná tepelná izolace je zásadní pro zajištění toho, aby všechny komponenty fungovaly při správné teplotě. Proto je nezbytné, aby fungovaly s maximální účinností.

Pokud jde o energetickou účinnost, správně tepelně izolované trubky v chladicích systémech výrazně minimalizují množství tepla, které by mohlo vstoupit do potrubí zvenčí. Bez dostatečné tepelné izolace by teplo z vnějšího prostředí způsobilo zvýšení teploty chladicí kapaliny a snížilo účinnost ve využití chladicí energie.

Ocelové trubky musí být opatřeny tepelnou izolací, která může zmírnit účinky jakýchkoli náhodných nárazů, jako jsou nárazy způsobené kovovými nástroji nebo jinými předměty. V případě náhodného kontaktu s potrubím pomáhá charakteristická měkkost tepelně izolačního materiálu také snížit nebezpečí zranění.

Sanitární a otopné systémy realizované v systému IVAR.PRESS FITTING SYSTEM musí být tepelně izolovány pouze materiálem s uzavřenou strukturou buněk. Tepelněizolační materiály s otevřenou strukturou buněk, jako je plst nebo minerální vlna, jsou zcela nevhodné a mohly by potenciálně zhoršit situaci tím, že shromažďují vlhkost, místo toho aby zabránily jejímu vytváření. Již po několika týdnech používání, zejména v případě uhlíkové oceli, může dojít k silné korozi.

Image 1

Elastomerní trubkový materiál s uzavřenou buněčnou strukturou je nejvhodnější tepelnou izolací pro otopné a chladicí potrubní rozvody díky své vynikající nepropustnosti, nízkým hodnotám tepelné vodivosti a flexibilní povaze. Nevyžaduje žádnou dodatečnou ochranu, pokud není vystaven extrémním podmínkám, jako jsou:

 • vysoké teploty prostředí;
 • vysoká relativní vlhkost;
 • extrémně nízké provozní teploty;
 • intenzivní sluneční záření;
 • riziko mechanického poškození.

U rozvodů umístěných mimo budovy, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům nebo UV záření, musí být elastomerní tepelná izolace s uzavřenou buněčnou strukturou chráněna zakrytím vhodným dodatečným tepelněizolačním materiál nebo opláštěním výslovně schváleným výrobcem potrubí.

Při projekčním návrhu systému musí být kromě zohlednění rizika kondenzace zkontrolován technický list výrobce, protože hodnoty přenosu tepla se liší v závislosti na výrobci elastomerní tepelné izolace a tloušťce stěny.

Tepelně izolační materiály pro potrubí sanitárních a otopných systémů: rozdíl mezi materiály se zavřenou a otevřenou buněčnou strukturou.

Tepelněizolační materiály s uzavřenou buněčnou strukturou jsou ty materiály, jejichž jednotlivé buňky jsou od sebe vzájemně zcela uzavřeny, což brání průchodu látek, jako je vzduch nebo voda. Naopak, materiály s otevřenou buněčnou strukturou ji mají propustnou, což umožňuje prostup kapalin mezi jednotlivými buňkami a jejich akumulaci.

Pozor: Jak je uvedeno v „Návodu pro instalaci a použití″, u systémů realizovaných pomocí trubek a lisovacích fitinků IVAR.PRESS FITTING SYSTEM je povinnost používat pouze materiály s uzavřenou strukturou buněk.

Tepelná izolace s uzavřenou a otevřenou strukturou buněk jsou dva různé typy tepelněizolačních materiálů běžně používaných pro tepelnou izolaci potrubí systémů HVAC. Struktura buněk je to, co odlišuje tyto dva tepelněizolační materiály.

Image 2

V tepelné izolaci s uzavřenou strukturou buněk jsou buňky zcela utěsněny a neumožňují proniknutí vzduchu nebo vody. Tento typ izolace je vhodný pro vlhké prostředí nebo pro prostředí vystavené povětrnostním vlivům, protože odolává vlhkosti a infiltraci.

Na druhou stranu, v tepelné izolaci s otevřenou strukturou buněk nejsou buňky zcela vzájemně utěsněny a vzduch může cirkulovat uvnitř. Tento typ tepelné izolace je lehčí a snadno se instaluje, ale je méně odolný vůči vlhkosti a infiltraci než tepelná izolace s uzavřenou strukturou buněk.

Obecně platí, že s výjimkou případů, kdy je použití jednoho ze dvou materiálů povinné, závisí volba mezi těmito dvěma typy tepelných izolací na podmínkách prostředí, ve kterém bude systém instalován, a dále na konkrétních požadavcích projektu. V každém případě je důležité zvolit nejvhodnější typ tepelné izolace, aby byla zajištěna vynikající účinnost a životnost systému.

Jednou z dalších výhod tepelných izolací s uzavřenou strukturou buněk je zvuková absorpce, která snižuje hlukovou zátěž a dále zaručuje produktivnější a pohodlnější pracovní a životní prostředí.

Níže jsou zmíněny některé optimalizační postupy týkající se tepelné izolace potrubí (včetně lisovacích fitinků) související konkrétně se systémy HVAC.

Tipy pro správnou izolaci ocelových rozvodů válcovými tepelnými izolacemi

Image 5

Je možné dosáhnout dokonalé tepelné izolace pomocí různých válcových opláštění vyrobených z komerčně dostupných materiálů s uzavřenou strukturou buněk, ale je velmi důležité, aby bylo toto opláštění dobře utěsněno tepelněizolační lepicí páskou s uzavřenou strukturou buněk, aby se zabránilo tepelným ztrátám a hromadění kondenzace.

Zde je několik praktických tipů, které můžete uvést do praxe při izolaci instalatérských systémů:

 • správné ukotvení potrubí k podpěrám je nezbytné – nejen pro provozní režim systému, ale i z důvodu rizika poškození tepelněizolačního pláště;
 • tloušťka tepelněizolačního materiálu musí odpovídat jak tepelnému toku, tak teplotním rozdílům, kterým je systém vystaven;
 • tepelná izolace musí být aplikována rovnoměrně, bez zanechání mezer;
 • očistěte povrch potrubí, abyste odstranili veškeré nečistoty;
 • při použití těsnicích tmelů ke spojení několika částí tepelné izolace se ujistěte, že tmel neobsahuje žádné látky potenciálně rizikové pro ocelové potrubí;
 • pravidelně monitorujte nepoškozenost tepelné izolace, a v případě potřeby přijměte nápravná opatření k udržení její funkčnosti.

Image 3
 

Zejména u systémů vyrobených z nerezové oceli je nezbytné, aby tepelněizolační materiál neobsahoval materiály obsahující chlór nebo jeho sloučeniny.

Systémy vyrobené z uhlíkové oceli mohou být také účinně chráněny proti korozi tepelnou izolací s uzavřenou strukturou buněk, ale vzhledem k jejich nižší odolnosti proti oxidaci je třeba věnovat maximální pozornost tomu, aby části instalace nebyly vystaveny vnějšímu prostředí.

Ochrana systémů HVAC před zamrznutím

Aby se zabránilo zamrznutí vody v potrubí při zvláště nízkých teplotách, musí být kromě tepelné izolace použity nemrznoucí kapaliny v koncentraci nepřesahující 50 %. Toto preventivní opatření je nezbytné v prostředích s teplotami, které často klesají pod nulu, jako jsou např. staveniště. Zmrznutí kapalin na vodní bázi by mohlo způsobit trvalou deformaci potrubí a lisovacích fitinků. Dodržováním těchto zásad, pravidel a tipů dosáhnete optimální tepelné izolace a ideální ochrany systému s lisovacími fitinky proti zamrznutí, což zajistí delší životnost systémů a sníží riziko poškození.

Pro další doplňující informace týkající se správného výběru tepelně izolačních materiálů pro systémy z lisované uhlíkové a nerezové oceli, kontaktujte prosím technické oddělení výrobce nebo jeho zástupce, společnost IVAR CS spol. s r.o.

Firemní článek