+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2014/3

05.05.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2014

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 14/2014 až včetně 28 /2014 Sb.

 • 48/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Účinnost dnem: 1. dubna 2014, s některými výjimkami.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 4/2014

Vydané ČSN

 • 14. ČSN EN 12098-1 (06 0330), kat. č. 94670 Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav; Vydání: Duben 2014
 • 16. ČSN EN 1751 (12 7030), kat. č. 95086 Větrání budov – Koncové prvky vzduchotechnických zařízení – Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů; Vydání: Duben 2014
 • 19. ČSN EN 15218 (14 3000), kat. č. 95078 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru – Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky; Vydání: Duben 2014
 • 20. ČSN EN 14511-1 (14 3010), kat. č. 95082 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny, definice a klasifikace; Vydání: Duben 2014
 • 21. ČSN EN 14511-2 (14 3010), kat. č. 95081 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky; Vydání: Duben 2014
 • 22. ČSN EN 14511-3 (14 3010), kat. č. 95080 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody; Vydání: Duben 2014
 • 23. ČSN EN 14511-4 (14 3010), kat. č. 95079 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce; Vydání: Duben 2014
 • 24. ČSN EN 12102 (14 3019), kat. č. 95077 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Měření hluku přenášeného vzduchem – Stanovení hladiny akustického výkonu; Vydání: Duben 2014
 • 91. ČSN 75 0905, kat. č. 95126 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží; Vydání: Duben 2014

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 35. ČSN EN 15383+A1 (64 6448), kat. č. 94767 Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě – Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) – Vstupní a revizní šachty; EN 15383:2012+A1:2013; Platí od 2014-05-01

OZNÁMENÍ č. 42/14

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zahájení zpracování návrhů českých technických norem

 • 12/0002/14 TNK: 75 Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov – Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti
  Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 13141-8
  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, Praha 2
 • 64/0009/14 TNK: 131 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
  Přejímaný mezinárodní dokument: EN 1329-1:2014
  Institut pro testování a certifikaci, a.s. tř. Tomáše Bati 299, Zlín – Louky
 • 69/0006/14 TNK: 91 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet
  Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13445-3/A2:2013 (PED)
  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, Praha 2
 • 69/0007/14 TNK: 91 Netopené tlakové nádoby – Část 1: Všeobecně
  Přejímaný mezinárodní dokument: EN 13445-1/A1:2013 (PED)
  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, Praha 2
 • 73/0038/14 TNK: 105 Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody
  Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14471:2013
  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, Praha 2
 • 73/0039/14 TNK: 105 Komíny – Elastomerní těsnění a elastomerní tmely – Materiálové požadavky a zkušební metody – Část 1: Těsnění pro komínové vložky
  Přejímaný mezinárodní dokument: EN 14241-1:2013
  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Gorazdova 24, Praha 2