+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2013/7

20.11.2013 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2013

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 105/2013 až včetně 129/2013 Sb.

Částka 106/2013 Sb.

 • 275/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost: 1. ledna 2014

  1. V § 1 odstavec 3 zní:
  „(3) Tento zákon se vztahuje na
  a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více,
  b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vodovody a kanalizacemi podle písmene a).“

  2. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
  „(4) Tento zákon se nevztahuje na
  a) vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody,
  b) oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod,
  c) vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň 1 odběratel.
  Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
  3. V § 1 odst. 5 se slova „vodovody a“ zrušují a slova „odstavci 3“ se nahrazují slovy „odstavci 4 písm. b) a na vodovody, které nesplňují podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo na vodovody uvedené v odstavci 4 písm. a)“.
  4. V § 2 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami“.
  5. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
  „(4) Fyzickou osobou trvale využívající vodovod nebo kanalizaci podle § 1 odst. 3 písm. a) je fyzická osoba, která má v obci, kde se nachází vodovod nebo kanalizace, ­trvalý pobyt.

  7. V § 2 odstavec 8 zní:
  „(8) Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky.“

  8. V § 2 se doplňují odstavce 9 až 12, které znějí:
  „(9) Obnovou je výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.

Částka 117/2013 Sb.

 • 310/2013 Sb. Zákon ze dne 13. září 2013, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
  Účinnost: dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 8 a 9, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014, a ustanovení čl. I bodů 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

  § 10d Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů
  (1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „osoba oprávněná provést instalaci“) je fyzická osoba, která je držitelem
  a) živnostenského oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a
  b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.
  (2) Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu.“

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2013

 • 6. ČSN EN 16304 (06 1812), kat. č. 94017 Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv; Vydání: Říjen 2013
 • 7. ČSN EN 15502-1 (07 5316), kat. č. 93907 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vydání: Říjen 2013
 • 8. ČSN EN 15502-2-1 (07 5316), kat. č. 93908 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW; Vydání: Říjen 2013
 • 47. ČSN EN 50559 (36 1060), kat. č. 94028 Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce – Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení; Vydání: Říjen 2013

Změny ČSN

 • 123. ČSN EN ISO 10524-3 (85 2750), kat. č. 94015 Redukční ventily k použití s medicinálními plyny – Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny; Vydání: Listopad 2006; Změna A1; (idt ISO 10524-3:2005/Amd.1:2013); Vydání: Říjen 2013
 • 124. ČSN EN ISO 7396-1 (85 2761), kat. č. 94014 Potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak; Vydání: Listopad 2007; Změna A3; (idt ISO 7396-1:2007/Amd.3:2013); Vydání: Říjen 2013