+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2013/5

05.09.2013 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2013

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 67/2013 až včetně 91/2013 Sb.

Částka 68/2013 Sb.

 • 152/2013 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 12. června 2013 o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012
  … vyhlašuje … celkové množství elektřiny a plynu spotřebované v České republice v roce 2012…:
  1. Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradí … cenu za ­zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2012, činilo 57 146 038,80 MWh.
  2. Celkové množství plynu, za které účastníci trhu s plynem hradí … cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2012, činilo 86 189 928,16 MWh.

Částka 76/2013 Sb.

 • 179/2013 Sb. Zákon ze dne 11. června 2013, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost: prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
  3. V § 340 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:
  „(3) Cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb ve vztazích podle § 261 odst. 1 nebo závazku dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu dlužníkovi je dlužník povinen zaplatit do 30 dnů
  a) ode dne, kdy mu byla doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy,
  b) i bez výzvy k plnění
  1. ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby, není-li možné určit den doručení faktury nebo jiné výzvy podobné povahy, nebo bude-li mu doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy dříve, než zboží nebo služba,
  2. ode dne převzetí, bylo-li ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda byl závazek řádně splněn, a jestliže mu bude doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy před převzetím nebo ověřením zboží nebo služby.

  5. Za § 343 se vkládají nové § 343a a 343b, které včetně poznámky pod čarou č. 22 znějí:
  㤠343a
  Dohoda o době plnění odchylující se od § 340 odst. 4 až 6 a dohoda o výši úroku z prodlení, je-li vůči věřiteli hrubě nespravedlivá, je neplatná. Dovolat se její neplatnosti může i právnická osoba založená s cílem hájit zájmy podnikatelů (viz Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.)
  § 343b
  (1) Platí, že dohoda vylučující úrok z prodlení je hrubě nespravedlivá.
  (2) Má se za to, že dohoda, která vylučuje náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, je hrubě nespravedlivá.
  6. V § 369 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
  „Věřitel má vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády.“

  Pozn. redaktora:
  Je pokrokem, že zákon definuje hrubou nespravedlnost. Jen by to chtělo ještě ze zákona zrychlit činnost soudů, zjednodušit zavedení předběžných opatření k zajištění dluhu, pokud je soud oprávněn vydat platební rozkaz, že jen ve výjimečných případech lze považovat za nedoručenou soudní zásilku určenou do vlastních rukou adresovanou na trvalé bydliště, pokud si ji dlužník nepřevezme, že má žalovaný neodvolatelnou povinnost se dostavit na druhý náhradní termín soudního jednání a pokud nepošle zástupce, tak mu jej přidělí soud atp.
 • 180/2013 Sb. Nařízení vlády ze dne 26. června 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost: prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení.

  3. V § 1 se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „osm“. 

  Pozn. redaktora: 
  Aktuální znění je tedy:

  § 1 Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.
  4. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:
  § 2a
  Jde-li o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.

Částka 81/2013 Sb.

 • 193/2013 Sb. Vyhláška ze dne 28. června 2013 o kontrole klimatizačních systémů
  Účinnost: dnem 1. srpna 2013.

  Četnost kontrol:
  – od 12 do 100 kW jmenovitého chladicího výkonu … 10 let
  – nad 100 kW … 10 let s trvalým monitoringem, 4 roky bez trvalého monitoringu


  Pozn. redaktora:
  V příloze jsou uvedeny vzory výstupu z kontroly. Vzhledem k rozsahu se jako výhodné jeví jejich zpracování souběžně s projektem a provedení kontroly již jako součásti uvedení zařízení do provozu, kdy lze domluvit příznivou cenu. Při následných kontrolách, pokud nedošlo ke změnám, se významně omezí rozsah kontrol a tedy i jejich cena.
 • 194/2013 Sb. Vyhláška ze dne 28. června 2013 o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
  Účinnost: dnem 1. srpna 2013.

  Četnost kontrol:
  – od 20 do 100 kW jmenovitého výkonu kotle …. 10 let
  – nad 100 kW … 2 roky po uvedení do provozu pro pevná a kapalná paliva a 4 roky pro plynná, dále 10 let s trvalým monitoringem nebo 2 roky bez trvalého monitoringu pro pevná a kapalná paliva a 4 roky pro plynná.


  Pozn redaktora:
  V příloze jsou uvedeny vzory výstupu z kontroly. Vzhledem k rozsahu se jako výhodné jeví jejich zpracování souběžně s projektem a provedení kontroly již jako součásti uvedení zařízení do provozu, kdy lze domluvit příznivou cenu.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 6/2013

Vydané ČSN

 • 8. ČSN EN ISO 13585 (05 5905), kat. č. 92797 Tvrdé pájení – Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení; (idt ISO 13585:2012); Vydání: Červen 2013
 • 82. ČSN 73 4110, kat. č. 92997 Vysoké komíny zděné; Vydání: Červen 2013 106. ČSN EN ISO 7225 (07 8501), kat. č. 93010 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky; Vydání: Prosinec 2007. Změna A1; (idt ISO 7225:2005/Amd.1:2012); Vydání: Červen 2013
 • 138. ČSN EN 13445-3 (69 5245), kat. č. 93108 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Říjen 2010. Změna A1; Vydání: Červen 2013

Opravy ČSN

 • 158. ČSN EN 15316-2-3 (06 0401), kat. č. 93171 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 2–3: Rozvody tepla pro vytápění; Vydání: Červenec 2010; Oprava 1; Vydání: Červen 2013 (Oprava je vydána tiskem)
 • 161. ČSN EN 1555-2 (64 6412), kat. č. 93169 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 2: Trubky; Vydání: Duben 2011; Oprava 1; Vydání: Červen 2013 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 1. ČSN EN 16445 (12 7023), kat. č. 93091 Větrání budov – Rozptýlení vzduchu – Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud; EN 16445:2013; Platí od: 2013-07-01
 • 29. ČSN EN ISO 12569 (73 0311), kat. č. 92633 Tepelné vlastnosti budov a materiálů – Stanovení výměny vzduchu v budovách – Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu; EN ISO 12569:2012; ISO 12569:2012; Platí od: 2013-07-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 7/2013

Vydané ČSN

 • 5. ČSN EN 161+A3 (06 1803), kat. č. 93347 Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv; Vydání: Červenec 2013
 • 6. ČSN EN 12952-7 (07 7604), kat. č. 93239 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 7: Požadavky na výstroj kotle; Vydání: Červenec 2013
 • 7. ČSN EN 12952-18 (07 7604), kat. č. 93240 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 18: Návody k obsluze; Vydání: Červenec 2013
 • 8. ČSN EN 15241 (12 7024), kat. č. 93273 Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách;
 • Vydání: Červenec 2013
 • 9. ČSN EN 15242 (12 7026), kat. č. 93272 Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně infiltrace; Vydání: Červenec 2013
 • 10. ČSN EN 16145 (13 5901), kat. č. 93213 Zdravotnětechnické armatury – Vytahovatelné výtokové hlavice pro umyvadlové a dřezové směšovací baterie – Obecné technické požadavky; Vydání: Červenec 2013
 • 11. ČSN EN 16146 (13 5902), kat. č. 93212 Zdravotnětechnické armatury – Vytahovatelné sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Obecné technické požadavky; Vydání: Červenec 2013
 • 55. ČSN EN 12201-3+A1 (64 6410), kat. č. 93185 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky; Vydání: Červenec 2013
 • 56. ČSN EN 1555-3+A1 (64 6412), kat. č. 93184 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky; Vydání: Červenec 2013
 • 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77. a 78. – skupina norem ve vztahu k: Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky …, z různých mate­riálů, Specifikace; Vydání: Červenec 2013

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 3. ČSN EN 15502-1 (07 5315), kat. č. 92629 Kotle na plynná paliva pro vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky+); EN 15502-1: 2012; Platí od: 2013-08-01
 • 4. ČSN EN 15502-2-1 (07 5316), kat. č. 92627 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2–1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B2, B3 a B5 se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW; EN 15502-2-1: 2012; Platí od: 2013-08-01

Zrušené ČSN

 • 58. ČSN P ENV 12108 (64 3198) Plastové potrubní systémy – Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou pitnou vodu uvnitř budov; Vydání: Září 2001; Zrušena k: 2013-08-01