+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2013/4

28.06.2013 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4/2013

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 44/2013 až včetně 66/2013 Sb.

Částka 46/2013 Sb.

 • 100/2013 Sb. Zákon ze dne 21. března 2013, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Účinnost: 15. dnem ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
  a) čl. I bodů 7, 8, 14 až 16 a 18 až 35 a čl. III, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2013,
  b) čl. I bodu 13, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
  Zákon, vedle řady drobných změn, zavádí nové odstavce s názvy Oznámené subjekty, Subjekty pro technické posuzování, významně mění §7 Veřejnoprávní smlouva o akreditaci, vkládá §18c Poskytování informací o stavebních výrobcích s označením CE aj.

Částka 53/2013 Sb.

 • 118/2013 Sb. Vyhláška ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech; Účinnost: dnem 1. června 2013
  (1) Vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k
  a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
  b) zpracování průkazu,
  c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo
  d) provádění kontroly klimatizačních sy­stémů.
  (2) Vyhláška stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Současně se stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
  (3) Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech
  Novelizovaný zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií zavedl pojem energetický specialista. Tato vyhláška řeší náležitosti s tím související, a je tak pro zájemce o výkon činnosti energetického specialisty základním dokumentem.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 5/2013

Vydané ČSN

 • 14. ČSN EN 12828 (06 0205), kat. č. 92910 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav; Vydání: Květen 2013
 • 19. ČSN EN 12599 (12 7031), kat. č. 92914 Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení; Vydání: Květen 2013

Změny ČSN

 • 126. ČSN EN 62079 (01 3782), kat. č. 92671 Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace; Vydání: Listopad 2001. Změna Z1; Vydání: Květen 2013