+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2013/1

25.01.2013 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2013

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 150/2012 až včetně 11/2013 Sb.

Částka 151/2012 Sb.

 • 415/2012 Sb. Vyhláška ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
  Úinnost dnem: 1. prosince 2012

  § 3 Intervaly jednorázového měření
  (1) Jednorázové měření emisí se provádí po
  a) prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu,
  b) každé změně paliva, suroviny nebo tepelně zpracovávaného odpadu v povolení provozu, nebo
  c) každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí …
  (2) Kromě měření podle odstavce 1 se dále provádí jednorázové měření emisí v následujících intervalech:

  b) jedenkrát za 3 kalendářní roky
  1. u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW do 5 MW spalujících plynná nebo kapalná paliva a u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 1 MW spalujících pevná paliva…
  7. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 3.4.2. s projektovaným tepelným výkonem od 1 MW do 5 MW včetně a bodu 3.5.2. s projektovaným tepelným výkonem od 0,3 MW do 5 MW včetně,

  (5) Namísto měření emisí znečišťujících látek podle odstavce 2 se pro zjištění úrovně znečišťování použije výpočet
  a) u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících plynná a/nebo kapalná paliva do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW…

Částka 152/2012 Sb.

 • 417/2012 Sdělení Energetického regulačního úřadu …o vydání cenového rozhodnutí … vydal cenové rozhodnutí č. 2/2012 ze dne 25. října 2012, k cenám tepelné energie … uveřejnil … v Energetickém regulačním věstníku ze dne 26. října 2012…
  Účinnost dnem: 1. ledna 2013

Částka 162/2012 Sb.

 • 441/2012 S. Vyhláška ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
  Účinnost dnem: 1. ledna 2013
  ...
  Vyhláška obsahuje přílohy s postupem výpočtu účinností a tabulky, v nichž jsou uvedeny její limity podle způsobu výroby energií

  Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce se spalovacím motorem:
  do 100 kW ... 75 %
  101 až 1100 kW ... 80 %
  (příklad, obojí s teplotou vody do 90 °C a palivo ZP, nafta)

  Minimální účinnost výroby tepelné energie v solárním kolektoru
  plochý ... 60 % (při Dt= 30 K)
  trubicový vakuový ... 55 % (při Dt= 50 K)

Částka 164/2012 Sb.

 • 447/2012 Sb. Sdělení energetického regulačního úřadu … o vydání cenových rozhodnutí … vydal cenová rozhodnutí č. 3/2012 ze dne 26. listopadu 2012 … kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie …uveřejnil v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. listopadu 2012, v částce 7…
  Účinnost dnem: 1. ledna 2013

Částka 169/2012 Sb.

 • 453/2012 Sb. Vyhláška ze dne 13. prosince 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
  Účinnost dnem: 1. ledna 2013

Částka 175/2012 Sb.

 • 468/2012 Nařízení vlády ze dne 5. prosince 2012 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

  c) dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě (odkaz na ČSN EN ISO 9001 nebo 9002) ...

Částka 182/2012

 • 480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
  Účinnost dnem: 1. ledna 2013

  Tato vyhláška stanoví
  a) rozsah energetického auditu a energetického posudku,
  b) obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování a
  c) obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 12/2012

Vydané ČSN

 • 13. ČSN EN 378-3+A1 (14 0647), kat. č. 91919 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob; Vydání: Prosinec 2012
 • 14. ČSN EN 378-4+A1 (14 0647), kat. č. 91920 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace; Vydání: Prosinec 2012

Opravy ČSN

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 1. ČSN EN 14597 (06 0335), kat. č. 91561 Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů; EN 14597:2012; Platí od 2013-01-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 1/2013

 • OZNÁMENÍ č. 01/13 ÚNMZ o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách
  Stanovisko dokumentuje význam dodržení ČSN na odpovědnost projektanta při územně plánovací a projektové činnosti a ukazuje, že dodržení norem platných v jiných státech EU nemusí být dostatečné, pokud zahraniční normou není dosaženo stejných nebo vyšších technických parametrů, jako kdyby se postupovalo dle českých technických norem!

Vydané ČSN

 • 1. ČSN EN 16247-1 (01 1505), kat. č. 92145 Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Leden 2013
 • 9. ČSN EN 15316-4-3 (06 0401), kat. č. 92061 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy; Vydání: Leden 2013
 • 11. ČSN EN 303-5 (07 5303), kat. č. 92127 Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Leden 2013
 • 84., 85, 86 ČSN EN 50379-1, ČSN EN 50379-2, ČSN EN 50379-3, ed. 2, (37 8390), kat. č. 92110
  Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek; Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení; Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení; Vydání: Leden 2013

Změny ČSN

 • 157., 158., 159. ČSN EN 50379-1, ČSN EN 50379-2, ČSN EN 50379-3, (37 8390), kat. č. 92111
  Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 1, Část 2, Část 3, Vydání: Březen 2005
  Změna Z1; Vydání: Leden 2013

Opravy ČSN

 • 164. ČSN EN 13779 (12 7007) kat. č. 92196 Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy; Vydání: Červenec 2010; Oprava 1; Vydání: Leden 2013