+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2012/7

09.11.2012 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2012

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 105/2012 až včetně 125/2012 Sb.

Částka 106/2012 Sb.

 • 303/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
  Účinnost: prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení

Částka 117/2012 Sb.

 • 318/2012 Sb. Zákon ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost: dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení §6 odst. 4 až 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015, a ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení §7 odst. 4 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
  Čl. I
  5. V §2 odst. 1 písmena m) a n) znějí:
  „m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy,
  n) energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci,“
  6. V §2 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
  „o) energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení,“...
  ...
  8. V §2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až w), která znějí: ...
  w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.
  ...
  9. V §3 odst. 1 se za slova „v souladu“ vkládají slova „s potřebou zabezpečit základní funkce státu a“ a za slovo „rozvoje“ se vkládají slova „i za krizové situace“.
  ...
  §6 Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie
  ...
  (3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů“) je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití.
  ...
  §6a Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů
  (1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen
  a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
  b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
  c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.
  (2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen
  a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,
  b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
  c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.
  (3) Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních systémů musejí být splněny tyto podmínky
  a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu může provádět pouze příslušný energetický specialista podle §10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písmene d),
  b) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu, provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla,
  c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný energetický specialista podle §10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle písmene d),
  d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Unie ...,
  e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a úplně.
  (4) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost...
  (5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.
  ...
  §7 Snižování energetické náročnosti budov
  ...
  (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
  a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem...
  b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle §10d; ...
  c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem, ...
  ...
  (6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované ...
  a) v rodinných domech ...
  c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas s odlišnými pravidly,...
  ...
  §7a Průkaz energetické náročnosti
  ...
  (7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky;
  ...
  §9 Energetický audit
  (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že
  a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,
  b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle §7 odst. 5 písm. f)...
  ...
  §9a Energetický posudek
  (1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro
  a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW;...
  ...
  §10 Energetický specialista
  (1) Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem k
  a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
  b) zpracování průkazu,
  c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo
  d) provádění kontroly klimatizačních systémů...
  ...
  §10d Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů
  (1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „osoba oprávněná provést instalaci“) je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem.
  (2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou
  a) úspěšné absolvování odborného proškolení, které se prokazuje protokolem o absolvování odborného proškolení,...
  c) odborná způsobilost, která se prokazuje ... (pozn. red.: Živnostenský . zákon)...
  ...
  §10e Odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci
  ...
  b) pořádá organizace, popřípadě více organizací, která je pověřená ministerstvem,...
  ...

Částka 121

 • 330/2012 Sb. Vyhláška ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
  Účinnost: dnem 15. října 2012

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2012

Vydané ČSN

 • 12. ČSN EN 779 (12 5001), kat. č. 91579 Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání – Stanovení filtračních parametrů; Vydání: Říjen 2012
 • 13. ČSN EN 12266-1 (13 3003), kat. č. 91623 Průmyslové armatury – Zkoušení kovových ­armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky; Vydání: Říjen 2012
 • 68. ČSN EN ISO 13792 (73 0320), kat. č. 91573 Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody;
  (idt ISO 13792:2012); Vydání: Říjen 2012

Změny ČSN

 • 116. ČSN 73 4301, kat. č. 91441 Obytné budovy; Vydání: Červen 2004 Změna Z3; Vydání: Říjen 2012

Opravy ČSN

 • 121. ČSN EN ISO 15927-5 (73 0315), kat. č. 91634 Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor; Vydání: Červenec 2005; Oprava 1; Vydání: Říjen 2012