+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2012/5

17.08.2012 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2012

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 65/2012 až včetně 88/2012 Sb.

Částka 69/2012 Sb.

 • 201/20012 Sb. Zákon ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší
  Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2012, s výjimkou ustanovení
  a) § 11 odst. 5 a § 15 odst. 1 až 5 a 7 až 14, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013,
  b) § 15 odst. 6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017,
  c) části I přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a části II přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018,
  d) bodu 1.5. části B přílohy č. 4, které nabývá účinnosti dnem 7. ledna 2013.
  Pozn. redakce: Rozsáhlý komentář k zákonu z pohledu spalovacích zdrojů pevných paliv s výkonem max. 300 kW byl zveřejněn v Topenářství instalace 4/2012. Dále jsou jen některé zajímavosti zákona.

  Část čtvrtá
  Povinnosti osob a kritéria udržitelnosti biopaliv

  § 16
  (2) Osoba uvádějící na trh v České republice spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinna prokázat certifikátem podle jiného právního předpisu (Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), že spalovací stacionární zdroj splňuje emisní požadavky pro tento stacionární zdroj podle přílohy č. 10 k tomuto zákonu.

  (5) Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

  § 23
  Přestupky
  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
  a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami,

  d) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,

  f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
  g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. g) provozuje stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu, nebo
  h) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly…

Částka 77/2012 Sb.

 • 218/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 20. června 2012 o vydání cenového rozhodnutí

  Energetický regulační úřad … vydal cenové rozhodnutí č. 1/2012 ze dne 1. června 2012 … o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu … uveřejnil … v Energetickém regulačním věstníku ze dne 5. června 2012, v částce 4. Uvedeným dnem nabylo … platnosti.
 • 2192012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 20. června 2012 o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2011

  Energetický regulační úřad … vyhlašuje …:
  1. Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradili v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2011, činilo 56 726 987 MWh.
  2. Celkové množství plynu, za které účastníci trhu s plynem hradili v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2011, činilo 85 513 150 MWh.

Částka 81/2012 Sb.

 • 230. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; Účinnost: dnem 1. září 2012
 • 231. Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce; Účinnost: dnem 1. září 2012
 • 232. Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky; Účinnost: dnem 1. září 2012

Částka 87/2012 Sb.

 • 257/2012 Sb. Vyhláška ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
  Účinnost: dnem 1. září 2012, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013

  § 1 Předmět úpravy
  (1) Tato vyhláška … stanoví vzor evidenční knihy zařízení, vzory pro podávání zpráv, postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové plyny, a rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování látek, které poškozují ozonovou vrstvu…

Výběr z Věstníku ÚNMZ 6/2012

Vydané ČSN

 • 14. ČSN EN 13611+A2 (06 1820), kat. č. 90822 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Všeobecné požadavky; Vydání: Červen 2012
 • 15. ČSN EN 12952-5 (07 7604), kat. č. 90825 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem; Vydání: Červen 2012
 • 48. ČSN EN 50545-1 (37 8392), kat. č. 90816 Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech – Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku; Vydání: Červen 2012
 • 49. ČSN ISO 6183 (38 9230), kat. č. 90480 Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech – Návrh a instalace; Vydání: Červen 2012
 • 93. ČSN EN 15359 (83 8302), kat. č. 90711 Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy; Vydání: Červen 2012

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 11. ČSN EN 15232 (73 8532), kat. č. 90345 Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov; EN 15232:2012; Platí od: 2012-07-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 7/2012

Vydané ČSN

 • 63. ČSN EN 997 ed. 2 (72 4860), kat. č. 90930 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou; Vydání: Červenec 2012
 • 68. ČSN EN 806-5 (75 5410), kat. č. 91012 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 5: Provoz a údržba; Vydání: Červenec 2012

Změny ČSN

 • 103. ČSN EN 997 (72 4860), kat. č. 90940 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou; Vydání: Říjen 2004. Změna Z1; Vydání: Červenec 2012