+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2011/7

10.11.2011 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2011

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 93/2011 až včetně 107/2011 Sb.

Částka 95/2011 Sb.

 • 268/2011 Sb. Vyhláška ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
  Úinnost: patnáctým dnem ode dne vyhlášení
  ...
  7. V § 15 odstavec 5 zní:
  „(5) Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.“
  ...
  17. V § 21 odstavec 2 zní:
  „(2) Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4.“
  ...
  33. V příloze č. 1 části 7 bod 2 zní:
  „2. ČSN EN 15 287-1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv“.
  ...
  34. V příloze č. 1 části 7 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
  „3. ČSN EN 15 287-2 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv“.
  ...
  44. V příloze č. 3 se doplňuje bod 9, který zní:
  „9. Měnič napětí s odpojovačem se v instalaci fotovoltaické výrobny elektřiny umisťuje tak, aby stejnosměrná část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší. Střešní nebo fasádní instalace fotovoltaických panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání objektu či prostoru, omezit provoz, opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany při zásahu.“

Částka 97/2011 Sb.

 • 272/2011 Sb. Nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  Účinnost: dnem 1. listopadu

Částka 101/2011 Sb.

 • 285/2011 Sb. Vyhláška ze dne 20. září 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost: dnem 1. ledna 2012
  ...
  Čl. I
  2. V příloze v položce 1.3.9 se doplňuje písmeno e), které zní:
  „e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům ........... 5 roků
  ...
  Čl. II
  Přechodné ustanovení
  Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.

Částka 102/2011 Sb.

 • 288/2011 Sb. Zákon ze dne 7. června 2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost: patnáctým dnem ode dne vyhlášení
  ...
  2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9b až 9g zní:
  „§ 7a Nízkoemisní zóny
  (1) Ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některého z imisních limitů stanovených v prováděcím právním předpisu, může obec na svém území, nebo jeho části, stanovit nařízením zónu s omezením provozu moto­rových silničních vozidel (dále jen „nízko­emisní zóna“) postupem podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.
  ...
  4. V § 17 odst. 8 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „emisní limity stanovené v povolení mohou být přísnější než emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem.“
  ...
  7. V § 53 odst. 2 písm. b) se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „zejména ke změně v provozu stacionárního zdroje, nebo změně emisních limitů nebo jiných podmínek provozu stanovených prováděcím právním předpisem či stanovení emisního stropu na vymezeném území“.
  ...
  8. V § 53 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
  „(3) Při změně povolení podle odstavce 2 písm. b) v případě stanovení emisního stropu na vymezeném území zohlední orgán ochrany ovzduší zejména příspěvek daného stacionárního zdroje k úrovni znečištění.“
  289/2011 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 6. září 2011
  ... Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 7. června 2011 a vráceném prezidentem republiky dne 23. června 2011.

Částka 106/2011 Sb.

 • 299/2011 Sb. Zákon ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost: třicátým dnem následujícím po dni vyhlášení.
  ...
  ČÁST PRVNÍ
  6. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:
  „§ 8 Energetické štítky
  (1) Výrobky spojené se spotřebou energie, na které se vztahují požadavky označování energetickými štítky, dodání informačních listů a zpracování technické dokumentace, stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie a seznam těchto výrobků je uveden v prováděcím právním předpise...
  ...
  ČÁST DRUHÁ
  Změna energetického zákona
  Čl. III...
  3. V § 94 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
  „(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými zákonem o hospodaření energií. V této souvislosti je Státní energetická inspekce oprávněna ...
  b) převzít na náklad kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků spojených se spotřebou energie k posouzení, zda tyto výrobky splňují požadavky zákona o hospodaření energií, ...

Částka 107/2011 Sb.

 • 307/2011 Sb Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 10. října 2011 o vydání cenových rozhodnutí
  Energetický regulační úřad ... vydal cenové rozhodnutí č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, k cenám tepelné energie, a cenové rozhodnutí č. 3/2011 ze dne 26. září 2011 ... uveřejnil ... v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. září 2011, v částce 4. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2012.
  Cenové rozhodnutí č. 3/2011 uveřejnil ... v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. září 2011, v částce 5. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti a účinnosti.

Výběr z Věstníku UNMZ 10/2011

Vydané ČSN

 • 2. ČSN ISO 10302-1 (01 1673), kat. č. 89294 Akustika – Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí – Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem; Vydání: Říjen 2011
 • 12. ČSN EN 15316-4-2 (06 0401), kat. č. 88949 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetické potřeby a účinností soustavy – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla; Vydání: Říjen 2011
 • 13. ČSN EN 15316-4-8 (06 0401), kat. č. 89299 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění; Vydání: Říjen 2011
 • 14. ČSN EN 161 ed. 2 (06 1803), kat. č. 89352 Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv; Vydání: Říjen 2011
 • 59. ČSN ISO 562 (44 1366), kat. č. 89144 Černá uhlí a koks – Stanovení prchavé hořlaviny; Vydání: Říjen 2011
 • 60. ČSN ISO 1171 (44 1378), kat. č. 89145 Tuhá paliva – Stanovení popela;Vydání: Říjen 2011
 • 61. ČSN ISO 17246 (44 1380), kat. č. 89147 Uhlí – Primární analýza; Vydání: Říjen 2011
 • 62. ČSN ISO 687 (44 1384), kat. č. 89146 Tuhá paliva – Koks – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor; Vydání: Říjen 2011
 • 84. ČSN 73 0540-2, kat. č. 89012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky; Vydání: Říjen 2011
 • 90. ČSN EN 15975-1 (75 5030), kat. č. 89350 Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management – Část 1: Krizový management; Vydání: Říjen 2011

Změny ČSN

97. ČSN EN 161 (06 1803), kat. č. 89372 Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv; Vydání: Říjen 2007; Změna Z1; Vydání: Říjen 2011

Opravy ČSN

 • 132. ČSN EN 61770 ed. 2 (36 1020), kat. č. 89080 Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti – Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav; Vydání: Duben 2010. prava 1; (idt EN 61770:2009/Cor.:2011); Vydání: Říjen 2011
 • 133. ČSN EN 60335-2-21 ed. 2 (36 1045), kat. č. 89079 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody; Vydání: Leden 2004. Oprava 3; (idt EN 60335-2-21:2003/Cor.:2010); Vydání: Říjen 2011
 • 136. ČSN EN 60335-2-40 ed. 2, (36 1045), kat. č. 89075 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače; Vydání: Březen 2004. Oprava 2; (idt EN 60335-2-40:2003/Cor.:2010); Vydání: Říjen 2011

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 5. ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (13 4510), kat. č. 87984 Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 8-3: Hluk – Výpočtové postupy předpovědi aerodynamické hlučnosti regulačních armatur; EN 60534-8-3:2011; IEC 60534-8-3:2010; Platí od: 2011-11-01
 • 17. ČSN EN ISO 8331 (63 5454), kat. č. 88781 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Pokyny pro výběr, skladování, použití a údržbu; EN ISO 8331:2011; ISO 8331:2007; Platí od: 2011-11-01

Změny ČSN

 • 36. ČSN EN 60534-8-3 (13 4583), kat. č. 89351 Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 8-3: Hluk – Obecné podmínky – Výpočtové postupy předpovědi hlučnosti regulačních arma­tur; Vyhlášena: Říjen 2001; Změna Z1; Platí od: 2011-11-01
  Souběžně s touto normou platí
  ČSN EN 60534-8-3 ed. 2 (13 4510) z října 2011, která tuto normu zcela nahradí od 2014-01-01.