+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2011/6

30.09.2011 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2011

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 82/2011 až včetně 92/2011 Sb.

Částka 87/2011 Sb.

 • 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
  Účinnost: dnem vyhlášení, s výjimkou § 12 odst. 1, který nabývá účinnosti dnem 24. března 2012, a § 25 odst. 3 části věty za středníkem, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2015.
  ... § 2 Výklad pojmů ...
  f) plaveckým bazénem bazén s teplotou vody ke koupání 28 °C a nižší,
  g) koupelovým bazénem bazén s teplotou vody ke koupání nad 28 °C,
  ...
  § 19 ...
  (3) Do vody bazénů a vodních atrakcí nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené ...
  (Pozn. red.: nikdy jsem neviděl využití tohoto ustanovení v praxi, ač situace tomu nahrávala)
  ...
  §27 Místa pro odběr vzorků vody ...
  (2) Pro mikrobiologický rozbor vody z bazénů do délky 26 m včetně ... Pro vyšetření legionel ...
  (Pozn. red.: Bazénová voda je svou teplotou příjemná nejen lidem, ale bohužel i legionelám. Kontrola v neveřejných bazénech však bude minimální, ačkoliv řada z nich může být vybavena atrakcemi, které jsou zdrojem vodní mlhy a tedy rizika vdechnutí a nákazy legionelami)
 • Částka 89/2011 Sb.
  257/2011 Sb. Vyhláška ze dne 19. srpna 2011, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
  Účinnost: patnáctým dnem ode dne vyhlášení.

Výběr z Věstníku UNMZ 8/2011

 • 10. ČSN EN 15316-4-7 (06 0401), kat. č. 88619 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy – Část 4-7: Zdroj tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy; Vydání: Srpen 2011
 • 12. ČSN EN 15423 (12 7041), kat. č. 88599 Větrání budov – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů; Vydání: Srpen 2011
 • 70. ČSN EN 15651-3 (72 2370), kat. č. 87664 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 3: Tmely pro sanitární spoje; Vydání: Srpen 2011
 • 80. ČSN EN 15885 (75 6121), kat. č. 88435 Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek; Vydání: Srpen 2011
 • 81. ČSN EN 476 (75 6301), kat. č. 88748  Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů; Vydání: Srpen 2011
 • 88. ČSN EN 14961-5 (83 8202), kat. č. 88810 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele; Vydání: Srpen 2011

Změny ČSN

 • 95. ČSN EN 331 (13 4120), kat. č. 88495 Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov; Vydání: Srpen 1999; Změna A1; vydání: Srpen 2011

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 34. ČSN EN 15400 (83 8304), kat. č. 88451 Tuhá alternativní paliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti; EN 15400:2011; Platí od: 2011-09-01
 • 35. ČSN EN 15402 (83 8306), kat. č. 88450 Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu prchavé hořlaviny; EN 15402:2011; Platí od: 2011-09-01
 • 36. ČSN EN 15403 (83 8307), kat. č. 88454 Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu popela; EN 15403:2011; Platí od: 2011-09-01
 • 37. ČSN EN 15414-3 (83 8318), kat. č. 88449 Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně – Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor;
  EN 15414-3:2011; Platí od: 2011-09-01

Výběr z Věstníku UNMZ 9/2011

Vydané ČSN

 • 1. ČSN ISO 80000-5 (01 1300), kat. č. 89007 Veličiny a jednotky – Část 5: Termodynamika; Vydání: Září 2011
 • 23. ČSN EN 12953-6 (07 7853), kat. č. 89165 Válcové kotle – Část 6: Požadavky na výstroj ­kotle; Vydání: Září 2011
 • 26. ČSN EN 593+A1 (13 3901), kat. č. 89094 Průmyslové armatury – Kovové uzavírací motýlové klapky; Vydání: Září 2011
 • 27. ČSN EN 1113+A1 (13 7195), kat. č. 88939 Zdravotnětechnické armatury – Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky; Vydání: Září 2011
 • 112. ČSN ISO 10845-1 (73 0090), kat. č. 88867 Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy; Vydání: Září 2011
 • 113. ČSN ISO 10845-2 (73 0090), kat. č. 88868 Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek; Vydání: Září 2011
 • 114. ČSN ISO 10845-3 (73 0090), kat. č. 88869 Stavební zakázky – Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení; Vydání: Září 2011
 • 115. ČSN ISO 10845-4 (73 0090), kat. č. 88870 Stavební zakázky – Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek; Vydání: Září 2011
 • 116. ČSN ISO 10845-5 (73 0090), kat. č. 88871 Stavební zakázky – Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky; Vydání: Září 2011
 • 117. ČSN ISO 10845-6 (73 0090), kat. č. 88872 Stavební zakázky – Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky;
  Vydání: Září 2011
 • 118. ČSN ISO 10845-7 (73 0090), kat. č. 88873 Stavební zakázky – Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky; Vydání: Září 2011
 • 119. ČSN ISO 10845-8 (73 0090), kat. č. 88874 Stavební zakázky – Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky; Vydání: Září 2011
 • 121. ČSN EN 15643-2 (73 0901), kat. č. 88940 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností; Vydání: Září 2011
 • 126. ČSN 73 6058, kat. č. 88898 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže; Vydání: Září 2011
 • 134. ČSN EN 15234-1 (83 8204), kat. č. 88965 Tuhá biopaliva – Prokazování kvality paliv – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Září 2011
 • 135. ČSN EN 15357 (83 8300), kat. č. 88984 Tuhá alternativní paliva – Terminologie, definice a popis; Vydání: Září 2011

Změny ČSN

209. ČSN EN ISO 21003-2 (64 6423), kat. č. 88980 Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 2: Trubky; Vydání: Duben 2009