+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony, vyhlášky a normy 2011/4

01.07.2011 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4/2011

Výběr ze Sbírky předpisů ČR, částky 40/2011 až včetně 55/2011 Sb.

Částka 41/2011 Sb.

 • 108/2011 Sb. Vyhláška ze dne 14. dubna 2011 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
  Účinnost: dnem 1. května 2011
  § 1 Základní ustanovení
  ...
  (3) Údaje o množství plynu v m3 se uvádí ve všech měřicích místech s výjimkou měřicích míst mezi přepravní nebo distribuční soustavou a plynárenskou soustavou jiného státu při vztažných podmínkách: teplotě 15 °C a tlaku 101,325 kPa pro suchý plyn (plyn neobsahující vodní páru, relativní vlhkost j = 0). Spalné teplo v kWh/m3 a Wobbeho číslo v kWh/m3 se uvádí při vztažné teplotě spalování 15 °C.
  § 2 Druhy měřicích zařízení
  (1) K měření množství plynu a vyhodnocení údajů se používá měřicí zařízení umožňující
  a) průběhové měření s přepočtem hodnot na podmínky podle § 1 odst. 3,...
  b) průběhové měření bez přepočtu hodnot,...

Částka 46/2011 Sb

 • 120/2011 Sb. Vyhláška ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
  Účinnost: dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
  Vyhláška obsahuje například:
  „Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. s názvem „Směrná čísla roční potřeby vody“. V této příloze jsou směrná čísla pro bytový fond, veřejné budovy, školy, hotely, ubytovny, internáty, zdravotnická a sociální zařízení, kulturní a osvětové podniky, sportovní zařízení, restaurace, vinárny, provozovny, prodejny, hospodářská zvířata, drůbež, zahrady a mytí automobilů.

Výběr z Věstníku UNMZ 5/2011

Vydané ČSN

 • 9. ČSN EN 30-1-1+A2 (06 1410), kat. č. 88196; Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost; Vydání: Květen 2011
 • 63. ČSN EN ISO 1452-3 (64 3185), kat. č. 88243; Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 3: Tvarovky; (idt ISO 1452-3:2009, Corrected version:2010); Vydání: Květen 2011
 • 64. ČSN 65 6500, kat. č. 88237; Motorová paliva – Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti; Vydání: Květen 2011
 • 94. ČSN EN 15210-2 (83 8221), kat. č. 88101; Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket – Část 2: Brikety; Vydání: Květen 2011

Změny ČSN

 • 134. ČSN EN ISO 15877-1 (64 6414), kat. č. 88140, Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Vše­obecně; Vydání: Září 2009; Změna A1; (idt ISO 15877-1:2009/Amd.1: 2010); Vydání: Květen 2011
 • 135. ČSN EN ISO 15877-2 (64 6414), kat. č. 88144, Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 2: Trubky; Vydání: Září 2009; Změna A1; (idt ISO 15877-2:2009/Amd.1: 2010); Vydání: Květen 2011
 • 136. ČSN EN ISO 15877-3 (64 6414), kat. č. 88143; Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 3: Tvarovky; Vydání: Září 2009; Změna A1; (idt ISO 15877-3:2009/Amd.1: 2010); Vydání: Květen 2011
 • 137. ČSN EN ISO 15877-5 (64 6414), kat. č. 88142; Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 5: Vhodnost použití systému; Vydání: Září 2009; Změna A1; (idt ISO 15877-5:2009/Amd.1: 2010); Vydání: Květen 2011
 • 138. ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (64 6423), kat. č. 88141; Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 7: Směrnice pro posuzování shody; Vydání: Duben 2009; Změna A1; (idt ISO/TS 21003-7:2008/ Amd.1:2010); Vydání: Květen 2011

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 37. ČSN EN 13598-1 (64 6432), kat. č. 87936; Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) – Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor; EN 13598-1:2010; Platí od: 2011-06-01

Opravy ČSN

 • 50. ČSN EN 558 (13 3031), kat. č. 87974; Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class; Vyhlášena: Září 2008; Oprava 1; (idt EN 558:2008/AC:2010); Platí od: 2011-06-01

Oznámení č. 48/11 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zahájení zpracování návrhů českých technických norem

01/0038/11

Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k po­užití.
Přejímaný mezinárodní dokument: N70
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Praha 9