+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2023/6

11.03.2024 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2023

Výběr se Sbírky zákonůčástka 140 až 146/2023

č. 301/2023 Sb.
Nařízení vlády ze dne 27. září 2023 o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 382/2021 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb.:

Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024 činí 9 350 000 000 Kč.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

č. 315/2023 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 10. října 2023 o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen … podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), … podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … a podle § 1 odst. 3, § 12, 25a, 26a, 32 a § 45a odst. 9 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů … nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, a nařízení č. 300/2022 Sb., o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, vydal cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2023 ze dne 27. září 2023, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu, a cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2023 ze dne 27. září 2023, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 2/2023 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. září 2023, v částce 4, a cenové rozhodnutí č. 3/2023 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 27. září 2023, v částce 5. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti.

Účinnosti nabydou cenová rozhodnutí č. 2/2023 a č. 3/2023 dnem 1. ledna 2024.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2023

Vydané ČSN

12. ČSN EN 14511–1, kat. č. 517980
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 1: Termíny a definice; Vydání: Říjen 2023

13. ČSN EN 14511–2, kat. č. 517981
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2: Zkušební podmínky; Vydání: Říjen 2023

14. ČSN EN 12102–1, kat. č.: 517951
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače, s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče; Vydání: Říjen 2023

44. ČSN EN 17037+A1, kat. č. 517961
Denní osvětlení budov; Vydání: Říjen 2023

46. ČSN 75 5020, kat. č. 518101
Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů; Vydání: Říjen 2023

47. ČSN EN 12729, kat. č. 518102
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem – Skupina B – Druh A; Vydání: Říjen 2023

48. ČSN EN 13077, kat. č. 517974
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B;  Vydání: Říjen 2023

49. ČSN EN 12255–4, kat. č. 518100
Čistírny odpadních vod – Část 4: Primární čištění; Vydání: Říjen 2023

52. ČSN EN ISO 17225–8, kat. č. 518081
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 8: Tříděné tepelně upravené a zhutněné palivo z biomasy pro komerční a průmyslové použití; Vydání: Říjen 2023

53. ČSN EN ISO 18123, kat. č. 518123
Tuhá biopaliva – Stanovení prchavé hořlaviny; Vydání: Říjen 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

8. ČSN EN 17821, kat. č. 517845
Armatury budov – Mrazuvzdorné armatury pro venkovní použití (FRT) – Obecné technické požadavky; Platí od 2023-11-01

9. ČSN EN 1253–8, kat. č. 517517
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s kombinovaným mechanickým uzávěrem a vodním uzávěrem; Platí od 2023-11-01

10. ČSN EN 17522, kat. č. 517516
Studny a výměníky tepla ve vrtech; Platí od 2023-11-01

11. ČSN EN ISO 22712, kat. č. 517738
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost osob +); Platí od 2023-11-01

62. ČSN EN IEC 61591 ed. 3, kat. č. 517584
Odsavače kuchyňských par – Metody měření funkce; Platí od 2023-11-01

64. ČSN EN ISO 2613–1, kat. č. 517582
Analýza zemního plynu – Obsah křemíku v biometanu – Část 1: Stanovení celkového obsahu křemíku pomocí atomové emisní spektrometrie (AES); Platí od 2023-11-01

85. ČSN EN 16056, kat. č. 517781
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí; Platí od 2023-11-01

86. ČSN EN 12889, kat. č. 517515
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; Platí od 2023-11-01

87. ČSN EN 12255–6, kat. č. 517843
Čistírny odpadních vod – Část 6: Aktivace; Platí od 2023-11-01

88. ČSN EN 12255–13, kat. č. 518082
Čistírny odpadních vod – Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením; Platí od 2023-11-01

89. ČSN EN 12255–14, kat. č. 517844
Čistírny odpadních vod – Část 14: Dezinfekce; Platí od 2023-11-01

Změny – Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

142. ČSN EN IEC 61591 ed. 2, kat. č. 517585
Odsavače kuchyňských par – Metody měření funkce; Vyhlášena: Prosinec 2020
Změna Z1; Platí od 2023-11-01

143. ČSN EN 13445–4, kat. č. 517567
Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba; Vyhlášena: Listopad 2021
Změna A1; Platí od 2023-11-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 11/2023

Vydané ČSN

9. ČSN EN ISO 5167–1, kat. č. 518263
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 1: Obecné principy a požadavky; Vydání: Listopad 2023

12. ČSN EN 50160 ed. 4, kat. č. 518118
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných elektrických sítí; Vydání: Listopad 2023

30. ČSN EN 1401–1+A1, kat. č. 517465
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém; Vydání: Listopad 2023

34. ČSN EN ISO 12241, kat. č. 518265
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Pravidla výpočtu; Vydání: Listopad 2023

37. ČSN EN ISO 18134–3, kat. č. 518288
Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor; Vydání: Listopad 2023

Změny ČSN

51. ČSN EN 60335-2-99, kat. č. 518287
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely; Vydání: Březen 2004
Změna A11; Vydání: Listopad 2023

54. ČSN EN 60335-2-31 ed. 3, kat. č. 518159
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par; Vydání: Květen 2015
Změna A2; Vydání: Listopad 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

3. ČSN EN 12309–1, kat. č. 517914
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 1: Termíny a definice; Platí od 2023-12-01¨

15. ČSN EN 14870–1, kat. č. 517870
Naftový a plynárenský průmysl – Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody – Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla; Platí od 2023-12-01

16. ČSN EN 14870–4, kat. č. 517871
Naftový a plynárenský průmysl – Ohyby zhotovené pomocí ndukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody – Část 4: Tovární studené ohyby; Platí od 2023-12-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.