+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2023/1

12.05.2023 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2023

Výběr se Sbírky zákonů Částka 161/2022 až 10/2023

349/2022
Nařízení vlády ze dne 9. listopadu 2022 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 11 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 3/2020 Sb.

§ 1 Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví
a) obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení
b) obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2023.

357/2022
Sdělení ERÚ ze dne 21. listopadu 2022 o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., …, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., …(energetický zákon), … a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, … vydal cenové rozhodnutí č. 12/2022 ze dne 14. listopadu 2022 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 13/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 14/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 12/2022 v Energetickém regulačním věstníku (ERV) ze dne 15. listopadu 2022, v částce 14, cenové rozhodnutí č. 13/2022 v ERV ze dne 15. listopadu 2022, v částce 15, a cenové rozhodnutí č. 14/2022 v ERV ze dne 15. listopadu 2022, v částce 16.

Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí č. 12/2022 nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou bodu 5.6 a bodu 3 přílohy č. 6 k tomuto cenovému rozhodnutí, které nabyly účinnosti dnem uveřejnění v ERV.Cenová rozhodnutí č. 13/2022 a č. 14/2022 nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2023.

404/2022
Vyhláška ze dne 6. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Novela reaguje na změny, které na trhu s elektřinou probíhají.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou čl. I bodů 52 a 53, které nabývají účinnosti dnem 1. května 2023, a bodu 8, bodu 14, pokud jde o § 16 odst. 7, a bodů 35, 37 a 60, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2023.

405/2022
Vyhláška ze dne 6. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Novela vyhlášky primárně reaguje na změny energetického zákona, které vycházejí ze zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2023.

407/2022
Nařízení vlády ze dne 7. prosince 2022 o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny

Toto nařízení upravuje způsob určení výše nadměrného příjmu na základě čistých tržeb z prodeje vyrobené elektřiny.

§ 2 Způsob určení nadměrného příjmu

(1) Nadměrný příjem za odvodové období NPi v Kč se určí podle vztahu

NPi = max(0; (TPi – STROPi)),

kde je

i – odvodové období,
TP – tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období v Kč podle § 3,
STROP – strop tržního příjmu za odvodové období v Kč podle § 4.

(2) Nadměrný příjem pro účely hlášení zálohy se stanoví obdobně podle vztahu uvedeného v odstavci 1.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 17. prosince 2022.

424/2022
Zákon ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů

Hlavním cílem novely je posílit práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě, aby měli dostatečně častou zpětnou vazbu o spotřebě.
Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3 a bodu 11, pokud jde o § 8a, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, kterénnabývá účinnosti dnem 1. ledna 2027.

442/2022
Nařízení vlády ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.

Novela nařízení vlády řeší první fázi poskytování podpory v režimu Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství pro rok 2023, kdy dojde k rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu o ostatní subjekty, které nejsou malými nebo středními podniky ani nespadají do jiných kategorií zákazníků se stanovenou cenou podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. ledna 2023.

450/2022
Nařízení vlády ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů

Novela upravuje podmínky poskytování kompenzací nepřímých nákladů v souvislosti s fungováním systému Evropského systému emisního obchodování (EU ETS).

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. ledna 2023.

463/2022
Nařízení vlády ze dne 21. prosince 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

Návrh umožňují vládě v případě, že nastane mimořádná tržní situace, stanovit nařízením ceny elektřiny nebo plynu a podmínky pro uplatnění stanovených cen.

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. ledna 2023.

Ustanovení § 2 až 8 pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023.

470/2022
Nařízení vlády ze dne 21. prosince 2022 o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie

Nařízení vlády upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny, tepla a biometanu podle zákona a způsob její výplaty za období od vzniku práva na podporu pro výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu do doby, než ERÚ v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU stanoví výši podpory cenovým rozhodnutím.

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. ledna 2023.

5/2023
Nařízení vlády ze dne 4. ledna 2023 o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Nařízení vlády stanovuje postupy při výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem, kteří zákazníkům dodávají elektřinu nebo plyn za regulovanou cenu.

Toto nařízení nabylo účinnosti dne 12. ledna 2023.

17/2023 Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 29. prosince 2022 o vydání cenového rozhodnutí

ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., … podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), … a podle § 32 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie … a nařízení vlády č. 300/2022 Sb., o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, vydal cenové rozhodnutí ERÚ č. 15/2022 ze dne 20. prosince 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 15/ /2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 21. prosince 2022, v částce 17.

Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí č. 15/2022 nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2023.

19/2023
Zákon ze dne 11. ledna 2023, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., … (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Cílem návrhu je snížení administrativních požadavků pro výstavbu a provoz OZE a zefektivnění procesů na úrovni státní a veřejné správy.

Z obsahu:

  • změna energetického zákona,
  • změna stavebního zákona,
  • změna zákona, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie,
  • změna zákona o podporovaných zdrojích energie,
  • změna zákona o hospodaření energií.

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 24. ledna 2023.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 12/2022

Vydané ČSN

5. ČSN EN 1264–2, kat. č. 516241
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami; Vydání: Prosinec 2022

6. ČSN EN 1264–3, kat. č. 516242
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 3: Dimenzování; Vydání: Prosinec 2022

20. ČSN EN 17624, kat. č. 515330
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par při zvýšených tlacích, zvýšených teplotách nebo s oxidanty jinými než vzduch; Vydání: Prosinec 2022

26. ČSN EN 12976–1, kat. č. 516243
Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Prosinec 2022

Opravy ČSN

56. ČSN EN 303–5, kat. č. 516247
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Říjen 2022
Oprava 1; Vydání: Prosinec 2022

58. ČSN EN IEC 62485–5, kat. č. 515743
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace – Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií; Vydání: Červenec 2021
Oprava 1; Vydání: Prosinec 2022
(Opravy jsou vydány tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

8. ČSN EN 751–3, kat. č. 515700
Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 3: Nespékané pásky z PTFE a vlákna z PTFE; Platí od 2023-01-01

16. ČSN EN ISO 13338, kat. č. 515686
Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve; Platí od 2023-01-01

19. ČSN EN 14912, kat. č. 515688
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví; Platí od 2023-01-01

20. ČSN EN ISO 14644–8, kat. č. 515766
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 8: Hodnocení čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek; Platí od 2023-01-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 1/2023

Vydané ČSN

4. ČSN EN ISO 50005, kat. č. 516455
Systémy managementu hospodaření s energií – Směrnice k postupnému zavádění; Vydání: Leden 2023

8. ČSN EN 30-1-1, kat. č. 515947
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1–1: Bezpečnost – Obecně; Vydání: Leden 2023

49. ČSN EN 1366–1+A1, kat. č. 516261
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí; Vydání: Leden 2023

51. ČSN EN 1366–12+A1, kat. č. 516263
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí; Vydání: Leden 2023

55. ČSN EN 476, kat. č. 516248
Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů; Vydání: Leden 2023

Změny ČSN

64. ČSN EN 60953–3, kat. č. 516037
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín; Vydání: Září 2002
Změna Z1; Vydání: Leden 2023

65. ČSN EN 60953–2, kat. č. 516039
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 2: Metoda B – Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín; Vydání: Listopad 1998
Změna Z1; Vydání: Leden 2023

81. ČSN EN 60335-2-65 ed. 2, kat. č. 516291
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu; Vydání: Květen 2004
Změna A12; Vydání: Leden 2023

82. ČSN EN 60335-2-65 ed. 2, kat. č. 516290
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu;Vydání: Květen 2004
Změna A2; Vydání: Leden 2023

83. ČSN EN 60335-2-89 ed. 2, kat. č. 516294
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely; Vydání: Listopad 2010
Změna Z1; Vydání: Leden 2023

89. ČSN EN IEC 61215-1-2 ed. 2, kat. č. 516440
Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe); Vydání: Listopad 2021
Změna A1*); Vydání: Leden 2023

90. ČSN EN IEC 61215-1-3 ed. 2, kat. č. 515468
Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku; Vydání: Listopad 2021
Změna A1*); Vydání: Leden 2023

91. ČSN EN IEC 61215-1-4 ed. 2, kat. č. 515470
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě C (ln,GA)(S,Se)2; Vydání: Listopad 2021
Změna A1*); Vydání: Leden 2023

92. ČSN EN 13471 (72 7216), kat. č. 516228
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti; Vydání: Září 2002
Změna Z1; Vydání: Leden 2023

Opravy ČSN

95. ČSN EN ISO 52000–1, kat. č. 516448
Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy; Vydání: Listopad 2018
Oprava 1; Vydání: Leden 2023

96. ČSN EN ISO 52016–1, kat. č. 516447
Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: Výpočtové postupy; Vydání: Září 2019
Oprava 1; Vydání: Leden 2023
Opravy jsou vydány tiskem

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

2. ČSN EN 16247–1, kat. č. 516054
Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky; Platí od 2023-02-01

3. ČSN EN 16247–2, kat. č. 516053
Energetické audity – Část 2: Budovy; Platí od 2023-02-01

17. ČSN EN ISO 24194, kat. č. 515955
Solární energie – Kolektorová pole – Kontrola výkonu; Platí od 2023-02-01

18. ČSN EN 13203–2, kat. č. 516041
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 2: Hodnocení spotřeby energie; Platí od 2023-02-01

19. ČSN EN 13203–3, kat. č. 516042
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 3: Posouzení energetické spotřeby plynových spotřebičů s podporou sluneční energie; Platí od 2023-02-01

20. ČSN EN 13203–4, kat. č. 516043
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie; Platí od 2023-02-01

21. ČSN EN 13203–5, kat. č. 516044
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly; Platí od 2023-02-01

22. ČSN EN 13203–6, kat. č. 516045
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 6: Posouzení energetické spotřeby adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel; Platí od 2023-02-01

23. ČSN EN 13203–7, kat. č. 516046
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost – Část 7: Posouzení spotřeby energie kombinovaných kotlů vybavených pasivním zařízením pro zpětné získávání tepla ze spalin; Platí od 2023-02-01

26. ČSN EN IEC 60953–0, kat. č. 516038
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 0: Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín; Platí od 2023-02-01

27. ČSN EN IEC 60953–3 ed. 2, kat. č. 516036
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín – Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín; Platí od 2023-02-01

29. ČSN EN 1491, kat. č. 516035
Armatury budov – Expanzní ventily – Zkoušky a požadavky; Platí od 2023-02-01

30. ČSN EN 14825, kat. č. 515767
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti+); Platí od 2023-02-01

31. ČSN EN 12102–1, kat. č. 516034
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče+); Platí od 2023-02-01

34. ČSN EN ISO 5167–1, kat. č. 515774
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 1: Obecné principy a požadavky; Platí od 2023-02-01

35. ČSN EN ISO 5167–2, kat. č. 515775
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 2: Clony; Platí od 2023-02-01

36. ČSN EN ISO 5167–4, kat. č. 515776
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 4: Venturiho trubice; Platí od 2023-02-01

37. ČSN EN ISO 9300, kat. č. 515777
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním; Platí od 2023-02-01

60. ČSN EN IEC 62759–1 ed. 2, kat. č. 516017
Fotovoltaické (PV) moduly – Zkoušení přepravy – Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů; Platí od 2023-02-01

95. ČSN EN 15776, kat. č. 515835
Netopené tlakové nádoby – Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %; Platí od 2023-02-01

96. ČSN EN 16583, kat. č. 515990
Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Akustický výkon; Platí od 2023-02-01

99. ČSN EN ISO 12241, kat. č. 515989
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Pravidla výpočtu; Platí od 2023-02-01

100. ČSN EN ISO 18099, kat. č. 515988
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti; Platí od 2023-02-01

102. ČSN EN 17609, kat. č. 515951
Automatizační a řídicí systémy budov – Využití regulace; Platí od 2023-02-01

113. ČSN P CEN ISO/TS 21911–2, kat. č. 515981
Tuhá alternativní paliva – Stanovení samozahřívání – Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši; Platí od 2023-02-01

Změny – Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

128. ČSN EN 62759–1, kat. č. 516018
Fotovoltaické (PV) moduly – Zkoušení přepravy – Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů; Vyhlášena: Duben 2016
Změna Z1; Platí od 2023-02-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62759–1 ed. 2 (36 4615) z ledna 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-08-11


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.