+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2022/8

21.02.2023 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2022

Výběr se Sbírky zákonů
Částka 139 až 157/2022

298/2022
Nařízení vlády ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

§ 1 Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a plynem ceny elektřiny a plynu, vymezuje zákazníky, pro které se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah odběru nebo dodávky elektřiny a plynu, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah a způsob poskytování informací nezbytných k uplatnění stanovených cen elektřiny a plynu.
(2) Toto nařízení dále upravuje možný způsob určení obchodníka s elektřinou nebo plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v době, kdy jsou stanoveny ceny elektřiny nebo plynu podle § 19d odst. 1 energetického zákona.

§ 2 Ceny elektřiny a plynu

(1) Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou cenami maximálními podle zákona o cenách. Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství.
(2) Stanovené ceny elektřiny a plynu se uplatní pro dodávky elektřiny nebo plynu uskutečňované v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
(3) Stanovená cena elektřiny se skládá z ceny za dodávku elektřiny poskytovanou podle smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny do odběrného místa zákazníka registrovaného v systému operátora trhu a v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, rovněž ze stálého měsíčního platu.

Stanovená cena plynu se skládá z ceny za dodávku plynu poskytovanou podle smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávek plynu do odběrného místa zákazníka registrova ného v systému operátora trhu a v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie domácnost nebo maloodběratel, rovněž ze stálého měsíčního platu.
(4) Stanovené ceny elektřiny a plynu se dále vztahují na dodávky elektřiny nebo plynu zajišťované podle § 19g odst. 1 energetického zákona.

§ 3 Výše maximálních cen elektřiny a plynu

(1) Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5000 Kč/MWh.
(2) Cena za dodávku plynu se stanoví ve výši 2500 Kč/MWh.
(3) Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.
(4) Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.
(5) Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny podle § 19g odst. 1 energetického zákona a jedná se o dodávku elektřiny, u které se cena
za dodávku elektřiny podle odstavce 1 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru elektřiny, stanoví se cena za dodávku elektřiny pro zbývající hodnotu odběru elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině dodávky zbývající výše skutečné spotřeby elektřiny a částky 500 Kč/MWh.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou § 12, který nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2022.
Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023

303/2022
Nařízení vlády ze dne 26. září 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci … se mění takto:
1. V příloze č. 1 části A tabulce č. 2 (Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem; pozn. redakce) se ve sloupci „to,min nebo tg,min [°C]“ číslo „20“ nahrazuje číslem „18“ a číslo „18“ se nahrazuje číslem „16“.

2. V příloze č. 1 části A tabulka č. 3 včetně nadpisu zní: Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa.

3. V příloze č. 10 tabulce č. 1 se ve sloupci „Výsledná teplota °C“ číslo „20“ nahrazuje číslem „18“, číslo „22“ se nahrazuje číslem „19“, číslo „25“ se nahrazuje číslem „19“ a číslo „18“ se nahrazuje číslem 15“.

4. V příloze č. 1 části A tabulce č. 2 se ve sloupci „to,min nebo tg,min [°C]“ číslo „18“ nahrazuje číslem „20“ a číslo „16“ se nahrazuje číslem „18“.

5. V příloze č. 1 části A tabulka č. 3 včetně nadpisu zní: Přípustné hodnoty nastavení mikroklim. podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa.

6. V příloze č. 10 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní: Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 až 6, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.

304/2022
Vyhláška ze dne 29. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Čl. I
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, se mění takto:

1. V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní: viz obr. 1.

2. V příloze č. 1 tabulka č. 4 včetně nadpisu zní: viz obr. 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Image 0Obr. 1 •

Image 1Obr. 2 •

305/2022
Vyhláška ze dne 29. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch … se mění takto:

1. V příloze č. 12 (Mikroklimatické požadavky, osvětlení a vnitřní ovzduší bazénové haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor; pozn. redakce) se text (ve sloupci Přilehlé prostory pro uživatele –šatny, WC, sprchy, chodby atd.; pozn. redakce) „24 – 30 °C“ nahrazuje textem „min. 19 °C“, text „20 – 28 °C“ se nahrazuje textem „min. 18 °C“, text „22 – 26 °C“ se nahrazuje textem „min. 19 °C“, text „20 – 22 °C“ se nahrazuje textem „min. 15 °C“ a text „min. 17 °C“ se zrušuje.

2. V příloze č. 13 (Mikroklimatické podmínky a osvětlení sauny; pozn. redakce) se číslo (ve sloupci Min. teplota vzduchu; pozn. redakce) „18“ nahrazuje číslem „15“, číslo „22“ se nahrazuje číslem „18“ a číslo „20“ se nahrazuje číslem „15“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

306/2022
Vyhláška ze dne 4. října 2022, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Vyhláška č. 410/2005 Sb. … se mění takto:

3. V § 18 odstavec 2 zní:
„(2) Provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání … se zastaví v případě, že 3 dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.“

6. V příloze č. 3 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní: viz obr. 3 níže.

7. V příloze č. 3 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní: viz obr. 4 níže.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Image 2Obr. 3 •

Image 3Obr. 4 •

307/2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 4. října 2022 o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že … vydal cenová rozhodnutí:

  • č. 8/2022 ze dne 2. září 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového rozhodnutí č. 1/2022 ze dne 28. března 2022 a cenového rozhodnutí č. 6/2022 ze dne 9. srpna 2022;
  • cenové rozhodnutí č. 9/2022 ze dne 29. září 2022, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu;
  • cenové rozhodnutí č. 10/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie;
  • a cenové rozhodnutí č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenová rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku takto:

č. 8/2022 ze dne 2. září 2022 v částce 10;
č. 9/2022 ze dne 29. září 2022 v částce 11;
č. 10/2022 ze dne 30. září 2022 v částce 12;
č. 11/2022 ze dne 30. září 2022 v částce 13.

Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabylo cenové rozhodnutí č. 8/2022 dnem 1. října 2022. Cenová rozhodnutí č. 9/2022, 10/2022 a 11/2022 nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2023.

328/2022
Vyhláška ze dne 24. října 2022 o zárukách původu energie

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:
a) registrace výrobny elektřiny, výrobny biometanu, výrobny tepla, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku (dále jen „výrobna energie“) v systému operátora trhu pro vydání záruky původu,
b) rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu,
c) naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla,
d) postupy, termíny a podmínky pro vydání a převody,
e) náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu,
f) způsob převodu záruky původu prováděného elektronicky,
g) pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a
h) způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

§ 7 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

2. Vyhláška č. 360/2019 Sb., kterou se měnívyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

333/2022
Nařízení vlády ze dne 27. října 2022 o zajištění dodávek plynu

§ 1 Předmět úpravy

Toto nařízení v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s plynem

a) určuje obchodníky s plynem, kterým se stanoví povinnost dodávky plynu zákazníkům na trhu s plynem,
b) stanoví povinnost nabídky plynu pro určené dodavatele plynu a další obchodníky s plynem pro zajištění dodávek plynu podle energetického zákona a tohoto nařízení vlády a
c) stanoví podmínky, za kterých vzniká

1. určeným dodavatelům plynu povinnost dodávky plynu zákazníkům a

2. obchodníkům s plynem s povinností nabídky plynu povinnost nabídky plynu určeným dodavatelům plynu a dalším obchodníkům s plynem.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. listopadu 2022 a pozbývá platnosti uplynutím dne 9. listopadu 2023.

343/2022
Nařízení vlády ze dne 2. listopadu 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynuv mimořádné tržní situaci

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 11/2022

Vydané ČSN

9. ČSN EN 746–3, kat. č. 515941
Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér; Vydání: Listopad 2022

10. ČSN EN IEC 60751 ed. 2, kat. č. 515898
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory; Vydání: Listopad 2022

38. ČSN ISO 1018, kat. č. 515456
Černá uhlí – Stanovení maximální nasákavosti*); Vydání: Listopad 2022

39. ČSN ISO 1014, kat. č. 515455
Koks – Stanovení skutečné relativní hustoty, zdánlivé relativní hustoty a pórozity*); Vydání: Listopad 2022

40. ČSN P CEN/TS 1555–7,
kat. č. 515930Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyetylen (PE) – Část 7: Návod pro posuzování shody; Vydání: Listopad 2022

45. ČSN 75 7840, kat. č. 515943
Kvalita vod – Stanovení atypických mykobakterií ve vodě; Vydání: Listopad 2022

48. ČSN EN ISO 16559, kat. č. 516058
Tuhá biopaliva – Slovník; Vydání: Listopad 2022

Změny ČSN

51. ČSN EN 60751, kat. č. 515899
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory; Vydání: Září 2014
Změna Z1; Vydání: Listopad 2022

57. ČSN EN 60079-29-1 ed. 2, kat. č. 515735
Výbušné atmosféry – Část 29–1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů; Vydání: Květen 2017
Změna A1; Vydání: Listopad 2022

58. ČSN EN 60079-29-1 ed. 2, kat. č. 515891
Výbušné atmosféry – Část 29–1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů;Vydání: Květen 2017
Změna A11; Vydání: Listopad 2022

Zrušené ČSN

147. ČSN EN 61727
Fotovoltaické (FV) systémy – Parametry rozhraní s uživatelskou sítí; Vydání: Prosinec 1997; Zrušena k 2022-12-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

6. ČSN EN 12245, kat. č. 515526
Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve; Platí od 2022-12-01

7. ČSN EN ISO 22434, kat. č. 515525
Lahve na přepravu plynů – Kontrola a údržba ventilů lahví; Platí od 2022-12-01

8. ČSN EN ISO 29463–5, kat. č. 515522
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu – Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky; Platí od 2022-12-01

55. ČSN P CEN/TS 12101–11, kat. č. 515716
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 11: Větrací systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřená parkoviště; Platí od 2022-12-01

95. ČSN EN ISO 9488, kat. č. 515416
Solární energie – Slovník; Platí od 2022-12-01

98. ČSN EN ISO 52120–1, kat. č. 515411
Energetická náročnost budov – Přínos automatizace, řízení a správy budov – Část 1: Obecný rámec a postupy; Platí od 2022-12-01

115. ČSN P CEN ISO/TS 20049–2, kat. č. 515398
Tuhá biopaliva – Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv – Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši; Platí od 2022-12-01

116. ČSN P CEN ISO/TS 20048–1, kat. č. 515399
Tuhá biopaliva – Stanovení charakteristik odplynění a úbytku kyslíku – Část 1: Laboratorní metoda pro stanovení odplynění a úbytku kyslíku v uzavřených nádobách; Platí od 2022-12-01

117. ČSN EN ISO 21646, kat. č. 515386
Tuhá alternativní paliva – Příprava vzorku+); Platí od 2022-12-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.