+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2022/7

03.01.2023 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2022

Výběr se Sbírky zákonů Částka 110 až 134/2022

239/2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 15. srpna 2022 o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, … podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) … a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie … a nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, vydal:

  • cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2022 ze dne 20. července 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2021 ze dne 29. září 2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie;
  • cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2022 ze dne 9. srpna 2022, kterým se stanovují ceny služeb výkonové rovnováhy obstarávaných provozovatelem přenosové soustavy na denním trhu;
  • cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2022 ze dne 9. srpna 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2022 ze dne 28. března 2022;
  • cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2022 ze dne 9. srpna 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2022 ze dne 10. května 2022.Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 4/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 20. července 2022, v částce 6. Cenová rozhodnutí č. 5/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 9. srpna 2022, v částce 7; cenové rozhodnutí č. 6/2022 v částce 8 a cenové rozhodnutí č. 7/2022 v částce 9.

Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti.

Účinnosti nabylo cenové rozhodnutí č. 4/2022 dnem 20. července 2022, cenové rozhodnutí č. 5/2022 dnem 24. srpna 2022, cenová rozhodnutí č. 6 a 7/2022 dnem 1. září 2022.

262/2022
Nařízení vlády ze dne 24. srpna 2022 o příspěvku na úhradu nákladů za energie

§ 2 Rozhodné dny
(1) Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku, je 23. srpen 2022.

(2) Rozhodným dnem, od kterého obchodník s elektřinou zohledňuje příspěvek zákazníka v domácnosti, je 1. říjen 2022.

§ 9 Nový rozpis výše záloh
(1) Obchodník s elektřinou je povinen zákazníkovi v domácnosti do 30. září 2022 zaslat nový rozpis výše záloh, ve kterém dále uvede výši zohledňovaného příspěvku a částku, kterou má zákazník v domácnosti hradit obchodníkovi s elektřinou.
(2) Obchodník s elektřinou současně sníží výši záloh též o částku odpovídající složce ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie ve výši odpovídající jeho předpokládané spotřebě. V rozpise výše záloh obchodník s elektřinou současně uvede, o jakou částku snížil výši záloh podle věty první.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

265/2022
Vyhláška ze dne 1. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Novela doplňuje specifické podmínky pro provoz určitých skupin spalovacích stacionárních zdrojů, které se uplatní v případě, kdy je z důvodu ohrožení dodávek energie vyhlášeno MPO podle energetického zákona tzv. předcházení stavu nouze, případně je vyhlášen samotný stav nouze anebo je vládou vyhlášen nouzový stav dle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023, a ustanovení čl. I bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. června 2024.

271/2022
Vyhláška ze dne 9. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství, rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie a termíny poskytování informací o vyúčtování, rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie a termíny poskytování informací o vyúčtování.

Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní: „Poskytování informace o vyúčtování“.

Podle § 18a vyhlášky č. 207/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé postupuje ode dne 1. července 2023.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

272/2022
Nařízení vlády ze dne 12. září 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie

V nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie, se § 9 včetně nadpisu zrušuje.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

284/2022
Vyhláška ze dne 20. září 2022 o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

§ 1 Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje:

a) způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,

b) rozsah, četnost a způsob provádění kontroly provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,

c) obsah a vzor zprávy o kontrole provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, se zrušuje.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

287/2022
Zákon ze dne 20. září 2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., … (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Novela energetického zákona zakotvuje zastropování cen elektřiny a plynu.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 9/2022

Vydané ČSN

8. ČSN EN 246, kat. č. 515594
Zdravotnětechnické armatury – Obecné požadavky pro usměrňovače proudu; Vydání: Září 2022

25. ČSN 39 5004, kat. č. 515591
Expanzní pracovní přístroje – Technické požadavky – Zkoušení; Vydání: Září 2022

36. ČSN EN 12873–2, kat. č. 515592
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu; Vydání: Září 2022

37. ČSN EN 12873–4, kat. č. 515593
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody; Vydání: Září 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

8. ČSN EN ISO 23553–1, kat. č. 514923
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury; Platí od 2022-10-01

9. ČSN EN ISO 14246, kat. č. 514922
Lahve na plyny – Ventily lahví – Výrobní zkoušky a kontroly; Platí od 2022-10-01

11. ČSN EN ISO 12759–5, kat. č. 514927
Ventilátory – Klasifikace účinnosti ventilátorů – Část 5: Proudové ventilátory; Platí od 2022-10-01

12. ČSN EN 15805, kat. č. 514926
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Normalizované rozměry; Platí od 2022-10-01

13. ČSN EN 558, kat. č. 514928
Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class; Platí od 2022-10-01

35. ČSN EN IEC 60704-2-18, kat. č. 514962
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis prourčení hluku šířeného vzduchem – Část 2–18: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívače vody; Platí od 2022-10-01

36. ČSN EN 15632–1, kat. č. 515291
Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí –Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení; EN 15632–1:2022; Platí od 2022-10-01

37. ČSN EN 15632–2, kat. č. 515290
Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí –Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení; Platí od 2022-10-01

38. ČSN EN 15632–3, kat. č. 515288
Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí –Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení; Platí od 2022-10-01

39. ČSN EN 15632–4, kat. č. 515289
Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí –Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metodyzkoušení; Platí od 2022-10-01

40. ČSN EN 12583, kat. č. 515323
Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky; Platí od 2022-10-01

42. ČSN EN 12101–6, kat. č. 515565
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy; Platí od 2022-10-01

43. ČSN EN 12101–13, kat. č. 515564
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 13: Systémy pracující na principu rozdílu tlaků – Návrh a výpočtové metody, instalace, přejímací zkoušení, kontroly a údržba; Platí od 2022-10-01

58. ČSN EN ISO 13844, kat. č. 514986
Plastové potrubní systémy – Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky – Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci; Platí od 2022-10-01

73. ČSN EN 12975, kat. č. 515001
Solární kolektory – Základní požadavky; Platí od 2022-10-01

75. ČSN EN 16933–1, kat. č. 515003
Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování – Část 1: Fyzický návrh; Platí od 2022-10-01

85. ČSN P CEN/TS 17660–1, kat. č. 515008
Kvalita ovzduší – Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší – Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší; Platí od 2022-10-01

Image 1

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2022

Vydané ČSN

8. ČSN EN 1264–1, kat. č. 515906
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice a značky; Vydání: Říjen 2022

9. ČSN EN 1264–5, kat. č. 515907
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení; Vydání: Říjen 2022

10. ČSN EN 303–5, kat. č. 515728
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Říjen 2022

31. ČSN EN IEC 62093 ed. 2, kat. č. 514774
Zařízení pro přeměnu energie fotovoltaických systémů – Kvalifikace návrhu a schválení typu*); Vydání: Říjen 2022

42. ČSN EN 17533, kat. č. 515718
Plynný vodík – Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování; Vydání: Říjen 2022

46. ČSN EN 13433, kat. č. 515882
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A; Vydání: Říjen 2022

47. ČSN EN 13434, kat. č. 515881
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B; Vydání: Říjen 2022

56. ČSN EN ISO 21645, kat. č. 515723
Tuhá alternativní paliva – Metody vzorkování; Vydání: Říjen 2022

Změny ČSN

78. ČSN EN 62093, kat. č. 514775
Součástky BOS pro fotovoltaické systémy – Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu; Vydání: Listopad 2005 Změna Z1; Vydání: Říjen 2022

85. ČSN 75 6780, kat. č. 515724
Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích; Vydání: Září 2021 Změna Z1; Vydání: Říjen 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

3. ČSN EN 14427, kat. č. 515264
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG – Návrh a konstrukce; Platí od 2022-11-01

60. ČSN EN ISO 3459, kat. č. 515202
Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami – Stanovení těsnosti za podtlaku; Platí od 2022-11-01

62. ČSN P CEN/TS 17176–3, kat. č. 515205
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 3: Tvarovky; Platí od 2022-11-01

83. ČSN EN 308, kat. č. 515179
Výměníky tepla – Zkušební postupy pro stanovení výkonnosti tepelně rekuperačních komponent vzduch-vzduch; Platí od 2022-11-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.