+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2022/6

18.11.2022 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2022

Výběr se Sbírky zákonů Částka 77 až 107 /2022

166/2022 Vyhláška ze dne 17. června 2022 o vykazování energie z podporovaných zdrojů

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví
a) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě tepla z obnovitelného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
b) způsob vykazování množství tepla z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
c) rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny, tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
d) rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy, bioplynu, biokapalin a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv,
e) rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu,
f) rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
g) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla a užitečného tepla a dalších údajů a způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a užitečného tepla,
h) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,
i) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu do provozu,
j) způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
k) způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva, způsob stanovení množství elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech a způsob výpočtu množství elektřiny s nárokem na podporu na elektřinu z obnovitelného zdroje v případě výrobce, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo biomasy i jiné palivo,
l) způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot biometanu,
m) rozsah údajů související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v případě výrobny biometanu, která je připojena k plynárenskému zařízení, a termíny a způsob předání těchto údajů,
n) způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů, týkajících se identifikace výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobny tepla z neobnovitelného zdroje, doložení závazku ukončit výrobu tepla z uhlí a pokroku při plnění tohoto závazku a informací o množství nakoupených a vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů a dalších údajů pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla operátorem trhu.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. července 2022.

189/2022 Nařízení vlády ze dne 22. června 2022 o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

§ 1 Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví
a) druhy podpor, které jsou využity pro podporu,
b) formy podpor, které jsou využity pro podporu,
c) druhy podporovaných zdrojů, velikost instalovaného elektrického výkonu výroben elektřiny, instalovaného tepelného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem podpory,
d) množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, které je předmětem podpory,
e) vymezení tepla, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla,
f) maximální výši finanční jistoty v případě aukce,
g) druhy podporovaných zdrojů energie, pro které platí
1. povolení stavby podle stavebního zákona pro výrobny elektřiny jako podmínka pro účast v aukci,
2. společná aukce pro výrobny elektřiny uváděné do provozu a modernizované výrobny elektřiny,
h) vymezení, pro který druh podporovaného zdroje energie je podpora zvlášť pro zdroj elektřiny a zvlášť pro výrobnu elektřiny, a
i) dobu trvání udržovací podpory elektřiny, dobu trvání udržovací podpory tepla a období, za které se poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2022.

190/2022 Nařízení vlády ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

§ 1 Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví
a) výčet vyhrazených technických elektrických zařízení (dále jen „vyhrazená elektrická zařízení“), která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd,
b) požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených elektrických zařízení a
c) požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provádějí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a dalších fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2022.

191/2022 Nařízení vlády ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

§ 1 Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví
a) výčet technických plynových zařízení, která jsou vyhrazená, (dále jen „vyhrazená plynová zařízení“) a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin,
b) požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených plynových zařízeních, požadavky na zajištění bezpečnosti jejich provozu a požadavky na úroveň bezpečnosti, umístění, provádění montáží a oprav, provozu, kontrol, kontrolních prohlídek, revizí, zkoušek a provozní dokumentace,
c) požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená plynová zařízení nebo osob, které vykonávají montáže, opravy, revize, zkoušky a plnění nádob plyny, a stanoví požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti a
d) požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají na vyhrazených plynových zařízeních montáže, opravy, revize, zkoušky, činnost osoby odpovědné za provoz, obsluhu a kontrolu z hlediska předepsané kvalifikace i doby odborné praxe v oboru a požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2022.

192/2022 Nařízení vlády ze dne 22. června 2022 o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

§ 1 Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví
a) výčet technických tlakových zařízení, která jsou vyhrazená, (dále jen „vyhrazená tlaková zařízení“) a jejich zařazení do tříd,
b) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených tlakových zařízeních, požadavky pro montáže, bezpečný provoz, umístění, opravy, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených tlakových zařízení,
c) požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních,
d) požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2022.

195/2022 Zákon ze dne 23. června 2022, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Toto zákon nabyl účinnosti dnem 1. července 2022.

201/2022 Nařízení vlády ze dne 22. června 2022 o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2022.

202/2022 Nařízení vlády ze dne 22. června 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. července 2022.

212/2022 Nařízení vlády ze dne 22. června 2022 o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022

Prostředky státního rozpočtu se pro zbývající část roku 2022 navyšují o 4 650 000 000 Kč.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.

223/2022 Vyhláška ze dne 26. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2022, s výjimkou čl. I bodu 25, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

224/2022 Vyhláška ze dne 27. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.: Minimální množství plynu stanovené pro jednotlivé časové úseky v průběhu skladovacího roku (tab. 1, 2)

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2022.

Image 2Tab. 1 •

Image 3Tab. 2 •

232/2022 Zákon ze dne 27. července 2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Z obsahu:
§ 11r Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn

§ 11v Příspěvek na úhradu nákladů za teplo

§ 73d Mimořádný stav nouze

Tento zákon nabyl účinnosti dne 10. srpna 2022, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 7/2022

Vydané ČSN

12. ČSN EN ISO 11114–2, kat. č. 515301Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 2: Nekovové materiály; Vydání: Červenec 2022

13. ČSN EN 16798–13, kat. č. 515325 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 13: Modul M4–8 – Výpočet chladicích systémů – Výroba; Vydání: Červenec 2022

46. ČSN EN ISO 52018–1, kat. č. 515324 Energetická náročnost budov – Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí – Část 1: Přehled možností; Vydání: Červenec 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

6. ČSN EN 30-1-1, kat. č. 514634 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1–1: Bezpečnost – Obecně+); Platí od 2022-08-01

7. ČSN EN 613, kat. č. 514633 Konvekční kamna na plynná paliva skupiny B11, C11, C31 a C91; Platí od 2022-08-01

8. ČSN EN 203–1, kat. č. 514638 Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost; Platí od 2022-08-01

12. ČSN EN 16119, kat. č. 514639 Zařízení a příslušenství na LPG – Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na LPG – Specifikace a zkoušení; Platí od 2022-08-01

13. ČSN EN 14894, kat. č. 514640Zařízení a příslušenství na LPG – Značení lahví a tlakových sudů; Platí od 2022-08-01

34. ČSN EN ISO 3501, kat. č. 514614 Plastové potrubní systémy – Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami – Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou; Platí od 2022-08-01

Image 1

Výběr z Věstníku ÚNMZ 8/2022

Vydané ČSN

17. ČSN EN IEC 61557–1 ed. 3, kat. č. 515304 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Srpen 2022

25. ČSN EN IEC 60891 ed. 3, kat. č. 514420 Fotovoltaické součástky – Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách*); Vydání: Srpen 2022

39. ČSN EN ISO 10140–4, kat. č. 515372 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 4: Měřicí postupy a požadavky; Vydání: Srpen 2022

40. ČSN EN ISO 10052, kat. č. 515371 Akustika – Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení in situ – Zjednodušená metoda; Vydání: Srpen 2022

Změny ČSN

57. ČSN EN 61557–1 ed. 2, kat. č. 515305 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Prosinec 2007
Změna Z1; Vydání: Srpen 2022

70. ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2, kat. č. 515359 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty; Vydání: Červen 2022
Změna A1; Vydání: Srpen 2022

71. ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2, kat. č. 515358 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty; Vydání: Červen 2022
Změna A11; Vydání: Srpen 2022

72. ČSN EN 60891 ed. 2, kat. č. 514421 Fotovoltaické součástky – Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách; Vydání: Říjen 2010
Změna Z1; Vydání: Srpen 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

2. ČSN EN 17476+A1, kat. č. 514754 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn; Platí od 2022-09-01

3. ČSN EN 16830, kat. č. 514755 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Funkce řízení teploty; Platí od 2022-09-01

4. ČSN EN ISO 11114–5, kat. č. 514756 Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 5: Zkušební metody pro hodnocení plastových linerů; Platí od 2022-09-01

5. ČSN EN IEC 60534–4 ed. 2, kat. č. 514757 Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky; Platí od 2022-09-01

23. ČSN EN ISO 11295, kat. č. 514783 Plastové potrubní systémy používané pro sanaci potrubí – Klasifikace a přehled strategických, taktických a provozních činností; Platí od 2022-09-01

24. ČSN EN ISO 16486–4, kat. č. 514782 Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 4: Ventily; Platí od 2022-09-01

38. ČSN EN ISO 16559, kat. č. 514793 Tuhá biopaliva – Slovník+); Platí od 2022-09-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – změny

42. ČSN EN 60534–4, kat. č. 514758 Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky; Vyhlášena: Březen 2007
Změna Z1; Platí od 2022-09-01

Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60534–4 ed. 2 (13 4510) ze srpna 2022, která tuto normu zcela nahradí od 2025-01-20.


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.