+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2022/4-5

21.09.2022 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 4-5/2022

Výběr se Sbírky zákonů Částka 54 až 72/2022

110/2022
Vyhláška ze dne 29. dubna 2022 o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy.

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje:
a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny,
b) způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,
c) rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
d) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu,
e) kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy a
f) suroviny vymezující pokročilý biometan.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 15. května 2022.

143/2022
Zákon ze dne 18. května 2022, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 9. 6. 2022.

147/2022
Vyhláška ze dne 20. května 2022, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. července 2022.

149/2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 30. května 2022 o vydání cenových rozhodnutí.

ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, … a podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), … vydal cenové rozhodnutí č. 1/2022 ze dne 28. března 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2022 ze dne 10. května 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, a cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2022 ze dne 30. května 2022 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 1/2022 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. března 2022, v částce 2, cenové rozhodnutí č. 2/2022 v ERV ze dne 10. května 2022, v částce 3, a cenové rozhodnutí č. 3/ /2022 v ERV ze dne 30. května 2022, v částce 4.

Cenové rozhodnutí č. 1/2022 nabylo účinnost dnem 1. dubna 2022, cenové rozhodnutí č. 2/2022 dnem 10. května 2022. Cenové rozhodnutí č. 3/2022 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou bodů 2.2 a 2.3, které nabyly účinnosti dnem 3. června 2022

155/2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 13. června 2022 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021.

ERÚ v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), … uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost ERÚ podle
údajů … předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v ČR celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v ČR v roce 2021:

  1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2021 činil 6 195 539.
  2. Celková spotřeba plynu v ČR v roce 2021 činila 100 329 668,645 MWh.

Image 1

Výběr z Věstníku ÚNMZ 5/2022

Vydané ČSN

21. ČSN EN 16282–1, kat. č. 514809
Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody; Vydání: Květen 2022

22. ČSN EN 1515–4, kat. č. 514103
Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU; Vydání: Květen 2022

23. ČSN EN 16767, kat. č.: 514859
Průmyslové armatury – Kovové zpětné armatury; Vydání: Květen 2022

64. ČSN ISO 556, kat. č. 514730
Koks (rozměr nad 20 mm) – Stanovení mechanické pevnosti; Vydání: Květen 2022

65. ČSN ISO 587, kat. č. 514729
Uhlí a koks – Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi; Vydání: Květen 2022

66. ČSN ISO 17247, kat. č. 514728
Uhlí a koks – Úplná analýza; Vydání: Květen 2022

76. ČSN ISO 19220, kat. č. 514227
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) *); Vydání: Květen 2022

77. ČSN EN 1555–3, kat. č. 514718
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyetylen (PE) – Část 3: Tvarovky; Vydání: Květen 2022

78. ČSN EN 1555–5, kat. č. 514717
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyetylen (PE) – Část 5: Vhodnost použití systému; Vydání: Květen 2022

82. ČSN EN ISO 10140–2, kat. č. 514592
Akustika – Laboratorní měření zvukové
izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti; Vydání: Květen 2022

83. ČSN EN ISO 10140–3, kat. č. 514811
Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti; Vydání: Květen 2022

Změny ČSN

116. ČSN EN ISO 15875–3, kat. č. 514862
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyetylen (PE-X) – Část 3: Tvarovky; Vydání: Prosinec 2004
Změna A2; Vydání: Květen 2022

117. ČSN EN ISO 15877–3, kat. č. 514863
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 3: Tvarovky; Vydání: Září 2009
Změna A2; Vydání: Květen 2022

118. ČSN EN ISO 15874–3, kat. č. 514861
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 3: Tvarovky; Vydání: Září 2013
Změna A2; Vydání: Květen 2022

119. ČSN EN ISO 21003–3, kat. č. 514864
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 3: Tvarovky; Vydání: Duben 2009
Změna A1; Vydání: Květen 2022

Opravy ČSN

127. ČSN EN 1401–1, kat. č. 514853
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém; Vydání: Leden 2020
Oprava 1; Vydání: Květen 2022

128. ČSN EN ISO 11296–4/A1, kat. č. 514854
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě; Vydání: Prosinec 2021
Oprava 1; Vydání: Květen 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

3. ČSN EN 15502–1, kat. č. 514261
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Platí od 2022-06-01

4. ČSN EN 1439, kat. č. 514263
Zařízení a příslušenství na LPG – Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění; Platí od 2022-06-01

5. ČSN EN ISO 23826, kat. č. 514262
Lahve na plyny – Kulové ventily – Specifikace a zkoušení; Platí od 2022-06-01

7. ČSN EN 877, kat. č. 514259
Litinové potrubní systémy a jejich součásti pro odvod vody z provozů – charakteristika a zkušební metody; Platí od 2022-06-01

8. ČSN EN ISO 21922, kat. č. 514258
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Ventily – Požadavky, zkoušení a značení; Platí od 2022-06-01

17. ČSN EN IEC 63159–1, kat. č. 514235
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost – Metody měření funkce – Část 1: Obecné požadavky; Platí od 2022-06-01

18. ČSN EN IEC 63159-2-1, kat. č. 514236
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost – Metody měření funkce – Část 2–1: Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody; Platí od 2022-06-01

19. ČSN EN IEC 63159-2-2, kat. č. 514237
Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost – Metody měření funkce – Část 2–2: Účinnost elektrických průtokových ohřívačů vody použitých pro jedinou sprchu; Platí od 2022-06-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN – změny

71. ČSN EN ISO 15876–3, kat. č. 514225
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 3: Tvarovky; Vyhlášena: Srpen 2017
Změna A2; Platí od 2022-06-01

72. ČSN EN ISO 22391–3, kat. č. 514226
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polyetylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) – Část 3: Tvarovky; Vyhlášena: Červen 2010
Změna A2; Platí od 2022-06-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 6/2022

Vydané ČSN

10. ČSN EN 1488, kat. č. 514806
Armatury budov – Pojistné skupiny pro expanzní vodu – Zkoušky a požadavky; Vydání: Červen 2022

11. ČSN EN 17526, kat. č. 515098
Plynoměry – Termální hmotnostní průtokoměry plynu; Vydání: Červen 2022

31. ČSN EN IEC 60335-2-41 ed. 3, kat. č. 515051
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–41: Zvláštní požadavky na čerpadla; Vydání: Červen 2022

33. ČSN EN IEC 60335-2-84 ed. 3, kat. č. 515081
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety; Vydání: Červen 2022

34. ČSN EN IEC 60335-2-96 ed. 2, kat. č. 514892
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností; Vydání: Červen 2022

35. ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2, kat. č. 514843
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty; Vydání: Červen 2022

51. ČSN EN ISO 52022–1, kat. č. 515059
Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením; Vydání: Červen 2022

52. ČSN EN ISO 52017–1, kat. č. 515060
Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty – Část 1: Obecné postupy výpočtu; Vydání: Červen 2022

53. ČSN EN ISO 52003–1, kat. č. 515062
Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti; Vydání: Červen 2022

54. ČSN EN ISO 52010–1, kat. č. 515061
Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty; Vydání: Červen 2022

59. ČSN EN ISO 21637, kat. č. 515023
Tuhá alternativní paliva – Slovník; Vydání: Červen 2022

60. ČSN EN ISO 21640, kat. č. 514913
Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy; Vydání: Červen 2022

61. ČSN EN ISO 21644, kat. č. 514910
Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu biomasy; Vydání: Červen 2022

Změny ČSN

87. ČSN EN 60335-2-41 ed. 2, kat. č. 515052
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–41: Zvláštní požadavky na čerpadla; Vydání: Duben 2004
Změna Z1; Vydání: Červen 2022

89. ČSN EN 60335-2-84 ed. 2, kat. č. 515082
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety; Vydání: Duben 2004
Změna Z1; Vydání: Červen 2022

90. ČSN EN 60335-2-96, kat. č. 514893
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností; Vydání: Červenec 2003
Změna Z1; Vydání: Červen 2022

91. ČSN EN 60335-2-105, kat. č. 514844
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty; Vydání: Září 2005
Změna Z1; Vydání: Červen 2022

92. ČSN EN 60335-2-21 ed. 3, kat. č. 514884
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody; Vydání: Říjen 2021
Změna A1; Vydání: Červen 2022

95. ČSN EN IEC 60335-2-41 ed. 3, kat. č. 515053
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–41: Zvláštní požadavky na čerpadla; Vydání: Červen 2022
Změna A11; Vydání: Červen 2022

97. ČSN EN IEC 60335-2-84 ed. 3, kat. č. 515083
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety; Vydání: Červen 2022
Změna A11; Vydání: Červen 2022

99. ČSN EN IEC 60335-2-96 ed. 2, kat. č. 514895
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností; Vydání: Červen 2022
Změna A11; Vydání: Červen 2022

100. ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3, kat. č. 514414
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků; Vydání: Březen 2021
Změna A1; Vydání: Červen 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

15. ČSN EN 12952–2, kat. č. 514364
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem; Platí od 2022-07-01

16. ČSN EN 12952–5, kat. č. 514363
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem; Platí od 2022-07-01

17. ČSN EN 12952–6, kat. č. 514365
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem; Platí od 2022-07-01

18. ČSN EN 12952–10, kat. č. 514366
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku; Platí od 2022-07-01

21. ČSN EN 246, kat. č. 514367
Zdravotnětechnické armatury – Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu; Platí od 2022-07-01

52. ČSN EN ISO 20675, kat. č. 514426
Bioplyn – Výroba, úprava, čištění a využití bioplynu – Termíny, definice a klasifikační schéma; Platí od 2022-07-01

53. ČSN EN ISO 22580, kat. č. 514425
Fléry pro spalování bioplynu; Platí od 2022-07-01

54. ČSN EN ISO 23590, kat. č. 514427
Požadavky na systémy výroby a využití bioplynu v domácnostech: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost; Platí od 2022-07-01

74. ČSN P CEN/TS 13598–3, kat. č. 514446
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyetylen (PE) – Část 3: Posuzování shody; Platí od 2022-07-01

89. ČSN EN 12976–1, kat. č. 514469
Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Obecné požadavky; Platí od 2022-07-01

98. ČSN EN 13433, kat. č. 514479
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A; Platí od 2022-07-01

99. ČSN EN 13434, kat. č. 514478
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B; Platí od 2022-07-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.