+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2022/1

22.04.2022 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2022

Výběr se Sbírky zákonů částka 200 až 218/2021

 • 445/2021
  Nařízení vlády ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 • 446/2021
  Vyhláška ze dne 23. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 • 481/2021
  Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 13. prosince 2021 o vydání cenových rozhodnutí.

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen …podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) …a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů … vydal cenové rozhodnutí č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, dále cenové rozhodnutí č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenové rozhodnutí č. 9/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenová rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. listopadu 202. Rozhodnutí č. 7/2021  v částce 10, cenové rozhodnutí č. 8/2021 v částce 11 a cenové rozhodnutí č. 9/2021 v částce 12. Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti.

Účinnosti nabyla dnem 1. ledna 2022.

 • 487/2021
  Vyhláška ze dne 10. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 • 488/2021
  Vyhláška ze dne 10. prosince 2021 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě.

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity, technické požadavky na výstavbu těžebního plynovodu odkupovaného provozovatelem distribuční soustavy, pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení a podmínky instalace zařízení ve výrobnách biometanu.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 • 489/2021
  Vyhláška ze dne 10. prosince 2021 o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a provozní podpory biometanu u operátora trhu (dále jen ˙registrace podpory˙), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 • 490/2021
  Vyhláška ze dne 10. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou čl. I bodů 22, 48 až 50, 53, 60 a 66, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2022, a čl. I bodů 4, 6, 17, 21, 23, 25, 32 a 64, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 12/2021

Vydané ČSN

16. ČSN EN 16798–7, kat. č. 513771
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5–5);
Vydání: Prosinec 2021

75. ČSN P CEN/TS 1329–2, kat. č. 513636
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod pro posuzování shody;
Vydání: Prosinec 2021

85. ČSN EN 1018, kat. č. 513835
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Uhličitan vápenatý;
Vydání: Prosinec 2021

Změny ČSN

98. ČSN EN ISO 18119, kat. č. 513801
Lahve na plyny – Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny – Periodická kontrola a zkoušení; Vydání: Červen 2019
Změna A1;Vydání: Prosinec 2021

143. ČSN EN ISO 11296–4, kat. č. 513852
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě;
Vydání: Říjen 2018
Změna A1; Vydání: Prosinec 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

7. ČSN EN ISO 14245, kat. č. 513139
Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Samouzavírací ventily;
Platí od 2022-01-01

8. ČSN EN ISO 15995, kat. č. 513142
Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Ručně ovládané ventily;
Platí od 2022-01-01

9. ČSN EN ISO 407, kat. č. 513141
Malé lahve na plyny pro medicinální účely – Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky;
Platí od 2022-01-01

26. ČSN EN 17415–2, kat. č. 513449
Potrubí pro dálkové chlazení – Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu – Část 2: Průmyslově vyráběné tvarovky pro ocelové nebo plastové trubky, polyuretanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyetylenu;
Platí od 2022-01-01

27. ČSN EN 17415–3, kat. č. 513450
Potrubí pro dálkové chlazení – Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu – Část 3:Průmyslově vyráběné ocelové armatury pro ocelové nebo plastové trubky, polyuretanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyetylenu;
Platí od 2022-01-01

40. ČSN EN 15643, kat. č. 513305
Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb;
Platí od 2022-01-01

50. ČSN P CEN/TS 17638, kat. č. 513188
Stacionární zdroje emisí – Manuální metoda pro stanovení hmotnostní koncentrace formaldehydu – Referenční metoda;
Platí od 2022-01-01

51. ČSN EN ISO 21640, kat. č. 513187
Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy +);
Platí od 2022-01-01

Změny – Evropské normy

71. ČSN EN 62920, kat. č. 512947
Systémy fotovoltaických generátorů – Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu; Vyhlášena: Duben 2018
Změna A1; Platí od 2022-01-01

Opravy – Evropské normy

75. ČSN EN 61400-12-1 ed. 2, kat. č. 513686
Větrné elektrárny – Část 12–1: Měření vý-konu větrných elektráren; Vyhlášena: Leden 2018
Oprava 3; Platí od 2022-01-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 1/2022

Vydané ČSN

2. ČSN ISO 50003, kat. č. 513843
Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií;
Vydání: Leden 2022

10. ČSN ISO 11845, kat. č. 514034
Koroze kovů a slitin – Obecné zásady pro korozní zkoušky;
Vydání: Leden 2022

11. ČSN ISO 10074, kat. č. 514026
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách;
Vydání: Leden 2022

14. ČSN EN ISO 15245–1, kat. č. 514073
Lahve na přepravu plynů – Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi – Část 1: Specifikace;
Vydání: Leden 2022

15. ČSN EN 16798–9, kat. č. 514042
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul
M4–1, M4–4, M4–9) – Obecné požadavky;
Vydání: Leden 2022

16. ČSN EN 1254–20, kat. č. 514062
Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 20: Definice, rozměry závitu, zkušební metody, odkazy a doplňkové informace;
Vydání: Leden 2022

65. ČSN EN ISO 10848–5, kat. č. 513828
Akustika – Laboratorní měření a měření insitu bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 5: Vyzařovací účinnosti stavebních prvků;
Vydání: Leden 2022

66. ČSN EN 15804+A2, kat. č. 513904
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů;
Vydání: Leden 2022

Změny ČSN

108. ČSN EN 15804+A1, kat. č. 513905
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů;
Vydání: Červenec 2014
Změna Z2; Vydání: Leden 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

6. ČSN EN 17088, kat. č. 513266
Větrací systémy s postranními závěsnými clonami – Bezpečnost;
Platí od 2022-02-01

40. ČSN EN ISO 23856, kat. č. 513292
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody, kanalizační přípojky a stokové sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP);
Platí od 2022-02-0

51. ČSN EN ISO 10052, kat. č. 513306
Akustika – Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách – Zjednodušená metoda;
Platí od 2022-02-01

59. ČSN EN ISO 17225–1, kat. č. 513311
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky+);
Platí od 2022-02-01

60. ČSN EN ISO 21654, kat. č. 513309
Tuhá alternativní paliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti;
Platí od 2022-02-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Image 1