+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2021/8

16.02.2022 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 8/2021
 • 362. Zákon ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022
  s výjimkou ustanovení:
  a) části první článku I bodu 9, bodu 18, pokud jde o § 11f až 11k, bodu 29, pokud jde o § 17 odst. 7 písm. t) a v), bodů 119, 120, 143, 146, části druhé a části třetí, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022, a
  b) části první článku I bodů 116, 140 a 145, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2027.
 • 367. Zákon ze dne 15. září 2021 o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
 • 376. Vyhláška ze dne 11. října 2021, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 11 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.
 • 381. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 11. října 2021 o vydání cenových rozhodnutí.
  Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen … podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), … podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … a podle § 1 odst. 3, § 4, 5, 6, 12, 24, 26 a 54 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů … vydal
  cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie,
  cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2021 ze dne 29. září 2021, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu
  a cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2021 ze dne 29. září 2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 4/ /2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 22. září 2021, v částce 6. Cenová rozhodnutí č. 5/2021 a 6/2021 ERÚ uveřejnil v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. září 2021 v částce 7 a v částce 8.
  Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají dnem 1. ledna 2022.
 • 382. Zákon ze dne 15. září 2021, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 133, bodu 134, pokud jde o § 47c, a ustanovení části čtvrté čl. VI bodů 18, 19, 20, 24 a 35, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 11/2021

Vydané ČSN

 • 32. ČSN EN IEC 61215-1 ed. 2, kat. č. 513541; Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1: Požadavky na zkoušení*); Vydání: Listopad 2021
 • 33. ČSN EN IEC 61215-1-1 ed. 2, kat. č. 513545; Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku*); Vydání: Listopad 2021
 • 34. ČSN EN IEC 61215-1-2 ed. 2, kat. č. 513547; Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe) *); Vydání: Listopad 2021
 • 35. ČSN EN IEC 61215-1-3 ed. 2, kat. č. 513549; Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku*); Vydání: Listopad 2021
 • 36. ČSN EN IEC 61215-1-4 ed. 2, kat. č. 513551; Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu (ln, GA) (S, Se) 2*); Vydání: Listopad 2021
 • 37. ČSN EN IEC 61215-2 ed. 2, kat. č. 513543; Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 2: Zkušební postupy*); Vydání: Listopad 2021
 • 38. ČSN EN IEC 62787, kat. č. 513553; Koncentrátorové fotovoltaické (CPV) solární články a sestavy článků na nosiči (CoC) – Kvalifikace*); Vydání: Listopad 2021
 • 57. ČSN 75 5355, kat. č. 513555; Vodojemy; Vydání: Listopad 2021
 • 58. ČSN EN 14654-4, kat. č. 513386; Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů; Vydání: Listopad 2021
 • 61. ČSN EN ISO 17225-2, kat. č. 513615; Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Tříděné dřevní pelety; Vydání: Listopad 2021

Změny ČSN

 • 77. ČSN EN 61215-1, kat. č. 513542; Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1: Požadavky na zkoušení; Vydání: Březen 2017; Změna Z1; Vydání: Listopad 2021
 • 78. ČSN EN 61215-1-1, kat. č. 513546; Pozemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku; Vydání: Prosinec 2016; Změna Z1; Vydání: Listopad 2021
 • 79. ČSN EN 61215-1-2, kat. č. 513548; Pozemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe); Vydání: Říjen 2017; Změna Z1; Vydání: Listopad 2021
 • 80. ČSN EN 61215-1-3, kat. č. 513550; Pozemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku; Vydání: Říjen 2017; Změna Z1; Vydání: Listopad 2021
 • 81. ČSN EN 61215-1-4, kat. č. 513552; Pozemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1–4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu (In, GA) (S, Se) 2; Vydání: Říjen 2017; Změna Z1; Vydání: Listopad 2021
 • 82. ČSN EN 61215-2, kat. č. 513544; Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 2: Zkušební postupy; Vydání: Červenec 2017; Změna Z1; Vydání: Listopad 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 6. ČSN EN 1264-1, kat. č. 512929; Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice a značky; Platí od 2021-12-01
 • 7. ČSN EN 1264-2, kat. č. 512928; Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami; Platí od 2021-12-01
 • 8. ČSN EN 1264-3, kat. č. 512927; Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 3: Dimenzování; Platí od 2021-12-01
 • 9. ČSN EN 1264-4, kat. č. 512926; Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 4: Instalace; Platí od 2021-12-01
 • 10. ČSN EN 1264-5, kat. č. 512930; Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení; Platí od 2021-12-01
 • 11. ČSN EN 17476, kat. č. 512925; Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn; Platí od 2021-12-01
 • 14. ČSN EN 1488, kat. č.:512933; Armatury budov – Expanzní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky; EN 1488:2021; Platí od 2021-12-01
 • 15. ČSN P CEN/TS 17606, kat. č. 512934; Instalace chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem; CEN/TS 17606:2021; Platí od 2021-12-01
 • 16. ČSN P CEN/TS 17607, kat. č. 512935; Provoz, servis, údržba, opravy a vyřazení chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem; Platí od 2021-12-01
 • 58. ČSN EN 13445-1, kat. č. 512969; Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně; Platí od 2021-12-01
 • 59. ČSN EN 13445-2, kat. č. 512970; Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; Platí od 2021-12-01
 • 60. ČSN EN 13445-3, kat. č. 512971; Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Platí od 2021-12-01
 • 61. ČSN EN 13445-4, kat. č. 512972; Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba; Platí od 2021-12-01
 • 62. ČSN EN 13445-5, kat. č. 512973; Netopené tlakové nádoby – Část 5: Kontrola a zkoušení; Platí od 2021-12-01
 • 63. ČSN EN 13445-6, kat. č. 512974; Netopené tlakové nádoby – Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem; Platí od 2021-12-01
 • 64. ČSN EN 13445-8, kat. č. 512975; Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin; Platí od 2021-12-01
 • 65. ČSN EN 13445-10, kat. č. 512976; Netopené tlakové nádoby – Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin; Platí od 2021-12-01
 • 67. ČSN EN 15193-1+A1, kat. č. 513061; Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení – Část 1: Specifikace, Modul M9+); Platí od 2021-12-01
 • 70. ČSN EN ISO 10140-3, kat. č. 512979; Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti+); Platí od 2021-12-01
 • 88. ČSN EN ISO 23343-1, kat. č. 512994; Tuhá biopaliva – Stanovení sorpce vody a její vliv na odolnost tepelně upravených paliv z biomasy – Část 1: Pelety; Platí od 2021-12-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Image 1