+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2021/3

27.07.2021 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2021

Výběr se Sbírky zákonů částka 47 až 67/2021

 • 125. Vyhláška ze dne 9. března 2021, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem:
  1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 17, 20, 25 až 28, 35, 49, 76, 77, 91, 98 až 102, 118, 119 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2021.
 • 140. Vyhláška ze dne 24. března 2021 o energetickém auditu
  § 1 Předmět úpravy
  Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje:
  a) způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy pro potřeby určení povinnosti zpracovat energetický audit a
  b) obsah písemné zprávy o provedeném energetickém auditu a způsob jejího zpracování.
  ---
  § 11 Přechodná ustanovení
  (1) Energetický audit zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zprávu o provedeném energetickém auditu podle této vyhlášky.
  (2) Bylo-li provádění energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění zákona č. 3/2020 Sb., zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může být zpráva o provedeném písemném auditu zpracována do 1. května 2021 podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
  § 12 Zrušovací ustanovení
  Zrušují se:
  1. Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
  2. Vyhláška č. 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
  Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem: 1. dubna 2021.
 • 141. Vyhláška ze dne 24. března 2021 o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
  § 1 Předmět úpravy
  Tato vyhláška z×apracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje:
  a) obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah,
  b) údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.
  § 2 Obsah energetického posudku
  Energetický posudek obsahuje
  a) titulní list,
  b) podrobnosti energetického posudku ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku,
  c) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a podmínky proveditelnosti tohoto doporučení a
  d) evidenční list energetického posudku v případech, kdy je jeho vzor uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
  Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem: 1. dubna 2021.
 • 152. Zákon ze dne 17. března 2021, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
  V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
  (2) Základními měřicími jednotkami7) jsou
  a) jednotka času – sekunda (s),
  b) jednotka délky – metr (m),
  c) jednotka hmotnosti – kilogram (kg),
  d) jednotka elektrického proudu – ampér (A),
  e) jednotka termodynamické teploty – kelvin (K),
  f) jednotka látkového množství – mol (mol),
  g) jednotka svítivosti – kandela (cd).
  V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:
  (3) Základní měřicí jednotky7) jsou definovány takto:
  a) sekunda je definována stanovením pevné číselné hodnoty frekvence DvCs, přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 nacházejícího se v klidovém stavu, která je rovna 9192631770, je-li vyjádřena v jednotce Hz, která je rovna s–1;
  b) metr je definován stanovením pevné číselné hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, která je rovna 299792458, je-li vyjádřena v jednotce m/s, kde sekunda je definována prostřednictvím DvCs;
  c) kilogram je definován stanovením pevné číselné hodnoty Planckovy konstanty h, která je rovna 6,62607015 × 10–34, je-li vyjádřena v jednotce J·s, která je rovna kg·ms–1, kde metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím c a DvCs;
  d) ampér je definován stanovením ×pevné číselné hodnoty elemen­tárního náboje e, která je rovna 1,602176634 × 10–19, je-li vyjádřena v jednotce C, která je rovna A·s, kde sekunda je definována prostřednictvím DvCs;
  e) kelvin je definován stanovením pevné číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty k, která je rovna 1,380649 × 10–23, je-li vyjádřena v jednotce J·K–1, která je rovna kg·ms–2·K–1, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, c a DvCs;
  f) jeden mol obsahuje přesně 6,02214076 × 1023 elementárních entit; toto číslo je pevná číselná hodnota Avogadrovy konstanty (NA), je-li vyjádřena v jednotce mol–1, a nazývá se Avogadrovo číslo; látkové množství (n) systému je mírou počtu specifikovaných elementárních entit; elementární entitou může být atom, molekula, iont, elektron, jakákoli jiná částice nebo specifikované seskupení částic;
  g) kandela je definována stanovením pevné číselné hodnoty světelné účinnosti monochromatického záření o frekvenci 540 × 1012 Hz (Kcd), která je rovna 683, je-li vyjádřena v jednotce lm·W–1, která je rovna cd·sr·W–1 nebo cd·sr·kg–1·m–2·s3, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány prostřednictvím h, cDvCs.
  Tento zákon nabyl účinnosti dnem: 13. června 2020.
 • 166. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 6. dubna 2021 o vydání cenového rozhodnutí
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen … a podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) … vydal cenové rozhodnutí č. 2/2021 ze dne 30. března 2021, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny. Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 2/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. března 2021, v částce 3. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Účinnosti nabylo dnem: 1. dubna 2021.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 4/2021

Vydané ČSN

 • 4. ČSN EN ISO 3740, kat. č. 512175 Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro použití základních norem; Vydání: Duben 2021
 • 8. ČSN EN ISO 6412-1, kat. č. 512140 Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení; Vydání: Duben 2021
 • 16. ČSN EN ISO 9809-3, kat. č. 512163 Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli; Vydání: Duben 2021

Změny ČSN

 • 67. ČSN EN ISO 13088, kat. č. 512167 Lahve na plyny – Svazky lahví na acetylen – Podmínky plnění a kontrola během plnění; Vydání: Červen 2013; Změna A1; Vydání: Duben 2021
 • 69. ČSN 33 1600 ed. 2, kat. č.:511434 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání; Vydání: Listopad 2009; Změna Z1; Vydání: Duben 2021

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 4. ČSN EN ISO 10298, kat. č. 511734 Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve; Platí od: 2021-05-01
 • 5. ČSN EN ISO 13338, kat. č. 511735 Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve; Platí od: 2021-05-01
 • 6. ČSN EN ISO 11755, kat. č. 511733 Lahve na plyny – Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) – Kontrola během plnění; Platí od: 2021-05-01
 • 27. ČSN EN IEC 61968-5, kat. č. 511751 Integrace aplikací v energetických společnostech – Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 5: Optimalizace dodávané energie; Platí od: 2021-05-01
 • 41. ČSN EN ISO 6259-2, kat. č. 511773 Trubky z termoplastů – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl; Platí od: 2021-05-01
 • 42. ČSN EN ISO 16486-2, kat. č. 511774 Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 3: Trubky; Platí od: 2021-05-01
 • 43. ČSN EN ISO 16486-3, kat. č. 511772 Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 3: Tvarovky; Platí od: 2021-05-01
 • 48. ČSN EN 17140, kat. č. 511780 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) – Specifikace+); Platí od: 2021-05-01
 • 51. ČSN EN ISO 10848-5, kat. č. 511784 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků; Platí od: 2021-05-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
7) Směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI.