+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2020/7

14.12.2020 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2020

Výběr se Sbírky zákonů částka 146/2020

 • 359. Vyhláška ze dne 13. srpna 2020 o měření elektřiny MPO stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/ 2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.
  Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje:
  a) druhy měřicích zařízení,
  b) umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace,
  c) způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny v případě závady měřicího zařízení,
  d) způsob stanovení náhrady a způsob určení výše náhrady za neoprávněně odebranou, neoprávněně distribuovanou nebo neoprávněně dodanou elektřinu, nelze-li zjistit skutečné množství neoprávněně odebrané, neoprávněně distribuované nebo neoprávněně dodané elektřiny,
  e) termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností.
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení dle § 23, čl. 1), 2).

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 9/2020

Vydané ČSN

 • 1. ČSN EN ISO 14006  kat. č.: 511011 Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začleňování ekodesignu; Vydání: Září 2020
 • 3. ČSN EN 1749 kat. č.: 510838 Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin; Vydání: Září 2020
 • 6. ČSN EN 1434-3 kat. č.: 510837 Měřidla přenosu tepelné energie – Část 3: Rozhraní a výměna dat; Vydání: Září 2020
 • 21. ČSN EN 13494 kat. č.: 510866 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelněizolačnímu materiálu; Vydání: Září 2020
 • 22. ČSN EN 13495 kat. č.: 510865 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem); Vydání: Září 2020
 • 23. ČSN EN ISO 10211 kat. č.: 510855 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty; Vydání: Září 2020
 • 24. ČSN EN ISO 6946 kat. č.: 510854 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtové metody; Vydání: Září 2020
 • 27. ČSN ISO 20468-1 kat. č.: 510648 Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody – Část 1: Obecně; Vydání: Září 2020
 • 28. ČSN ISO 20426 kat. č.: 510644 Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům; Vydání: Září 2020

Změny ČSN

 • 43. ČSN EN 60704-2-7 kat. č.: 510367 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2: Zvláštní požadavky na ventilátory; Vydání: Červen 1999; Změna Z1; Vydání: Září 2020
 • 45. ČSN EN 60335-2-30 ed. 3 kat. č.: 510882 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností; Vydání: Srpen 2010; Změna A1; Vydání: Září 2020

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 13. ČSN EN 12953-5 kat. č.: 510399 Válcové kotle – Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem; Platí od: 2020-10-01
 • 14. ČSN EN 14624 kat. č.: 510396 Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva; EN 14624:2020; Platí od: 2020-10-01
 • 15. ČSN EN 14276-1 kat. č.: 510397 Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Vše­obecné požadavky; EN 14276-1:2020; Platí od: 2020-10-01
 • 16. ČSN EN 14276-2 kat. č.: 510398 Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Vše­obecné požadavky; Platí od: 2020-10-01
 • 44. ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 kat. č.: 510366 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2–7: Zvláštní požadavky na ventilátory; Platí od: 2020-10-01

Změny EN ČSN

 • 111. ČSN EN 50408 kat. č.: 510902 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel; Vyhlášena: Únor 2009; Změna Z1; Platí od: 2020-10-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2020

Vydané ČSN

 • 12. ČSN EN IEC 62932-2-2 kat. č.: 511119 Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace – Část 2–2: Bezpečnostní požadavky; Vydání: Říjen 2020
 • 13. ČSN EN IEC 62984-1 kat. č.: 511064 Vysokoteplotní akumulátorové baterie – Část 1: Obecné požadavky*); Vydání: Říjen 2020
 • 14. ČSN EN IEC 62984-2 kat. č.: 511065 Vysokoteplotní akumulátorové baterie – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky*); Vydání: Říjen 2020
 • 15. ČSN EN IEC 62941 kat. č.: 511019 Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Sy­stém kvality pro výrobu fotovoltaických (PV) modulů; Vydání: Říjen 2020
 • 22. ČSN EN 50676 kat. č.: 510894 Elektrická zařízení používaná pro detekci a měření koncentrace chladicích plynů – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2020
 • 27. ČSN EN 12735-1 kat. č.: 511215 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy; Vydání: Říjen 2020
 • 32. ČSN 73 0331-1 kat. č.: 511032 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data; Vydání: Říjen 2020
 • 33. ČSN EN 14366+A1 kat. č.: 511014 Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod; Vydání: Říjen 2020
 • 40. ČSN 73 4108 kat. č.: 510908 Hygienická zařízení a šatny; Vydání: Říjen 2020
 • 41. ČSN 73 6005 kat. č.: 511190 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení; Vydání: Říjen 2020
 • 45. ČSN EN 12897+A1 kat. č.: 510910 Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody; Vydání: Říjen 2020
 • 50. ČSN EN ISO 21945 kat. č.: 511118 Tuhá biopaliva – Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace; Vydání: Říjen 2020

Změny ČSN

 • 71. ČSN EN 60519-1 ed. 4 kat. č.: 510537 Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Listopad 2015; Změna Z1; Vydání: Říjen 2020
 • 82. ČSN EN 50559 kat. č.: 511181 Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce – Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení; Vydání: Říjen 2013
 • Změna A1*); Vydání: Říjen 2020
 • 95. ČSN EN 407 kat. č.: 511116 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni); Vydání: Duben 2005; Změna Z1; Vydání: Říjen 2020

Zrušené ČSN

 • 106. ČSN EN 15015 Plastové potrubní systémy – Rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu – Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů; Vydání: Duben 2008; Zrušena k: 1. 11. 2020

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 2. ČSN EN ISO 80000-8 kat. č.: 510569 Veličiny a jednotky – Část 8: Akustika; Platí od: 2020-11-01
 • 13. ČSN EN 16767 kat. č.: 510555 Průmyslové armatury – Kovové zpětné armatury; EN 16767:2020; Platí od: 2020-11-01
 • 31. ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 kat. č.: 510536 Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování – Část 1: Obecné požadavky; Platí od: 2020-11-01
 • 66. ČSN EN 16475-4 kat. č.: 510504 Komíny – Příslušenství – Část 4: Tlumiče kouře – Požadavky a zkušební metody; Platí od: 2020-11-01
 • 67. ČSN EN 16475-6 kat. č.: 510505 Komíny – Příslušenství – Část 6: Přístupové komponenty – Požadavky a zkušební metody; Platí od: 2020-11-01
 • 78. ČSN EN 407 ed. 2 kat. č.: 510489 Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni); Platí od: 2020-11-01

Změny EN ČSN

 • 95. ČSN EN ISO 11118 kat. č.: 510557 Nádoby na plyny – Jednorázové kovové nádoby na plyny – Specifikace a metody zkoušení; Vyhlášena: Květen 2016; Změna A1; Platí od: 2020-11-01
 • 96. ČSN EN ISO 20361 kat. č.: 510556 Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3; Vyhlášena: Březen 2020; Změna A1; Platí od: 2020-11-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.