+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2020/6

13.11.2020 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 6/2020

Výběr se Sbírky zákonů částka 111 až 132/2020

 • 290. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 15. června 2020 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
  ERÚ v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., … (energetický zákon), … uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost ERÚ podle údajů ke dni 31. prosince 2019 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v ČR celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2019:
  1. Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2019 činil 6 065 424.
  2. Celková spotřeba plynu v ČR v roce 2019 činila 90 880 503,077 MWh.
 • 291. SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 15. června 2020 o vydání cenového rozhodnutí
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, … sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, … podle § 17 … zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), … a podle vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, vydal cenové rozhodnutí č. 4/2020 ze dne 4. června 2020, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 4/2020 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 5. června 2020, v částce 4. Uvedeným dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2021.
 • 302. Vyhláška ze dne 23. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
  ERÚ stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), … a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/ 2015 Sb.:
  Čl. I Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/ 2017 Sb., se mění takto:
  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „stanoví“ nahrazuje slovy „upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie“.
  Čl. II Přechodné ustanovení
  Provozovatel lokální distribuční soustavy uvede registrace stávajících odběrných míst do souladu s pravidly registrace podle § 16 vyhlášky č. 408/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2020.
  Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. července 2020.
 • 326. Nařízení vlády ze dne 13. července 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
  Image 1

  Čl. I Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. se mění takto:
  1. Příloha č. 1 zní: „Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.“
  2. V příloze č. 2 se řádky tabulky pro znečišťující látky č. 19, 22, 92 a 93 zrušují.
  3. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňují dva nové řádky, které znějí:
  Image 2


  5. V příloze č. 2 se na konci vysvětlivek pod tabulkou doplňují vysvětlivky č. 9 a 10, které znějí:
  9 Při překročení prahové hodnoty pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu pro znečišťující látku naftalen se ohlašuje i celkové množství polychlorovaných naftalenů.“
  10 Při překročení prahové hodnoty pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu pro znečišťující látku polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) se ohlašuje i celkové množství benzo(a)pyrenu.“
  6. Příloha č. 3 zní:
  „Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.“ (Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.)
  Čl. II
  Přechodná ustanovení
  1. Pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020 se použije příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a ustanovení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 145/ 2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, týkající se znečišťující látky oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy.
  2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/ 2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou ustanovení týkajících se znečišťujících látek polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren, která se po­užijí poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2021.
  3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/ 2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou údaje o objemu výroby, který se ohlašuje do integrovaného registru znečišťování životního prostředí poprvé za rok 2021.
  Toto nařízení nabylo účinnosti dnem
  1. srpna 2020.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 7/2020

Vydané ČSN

 • 10. ČSN EN 14825 kat. č.: 510436 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti; Vydání: Červenec 2020
 • 11. ČSN EN 16796-1 kat. č.: 509843 Energetická účinnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 1: Obecně; Vydání: Červenec 2020
 • 41. ČSN ISO 18894 kat. č.: 510619 Koks – Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR) *); Vydání: Červenec 2020
 • 47. ČSN P CEN/TS 1852-2 kat. č.: 510423 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Vydání: Červenec 2020
 • 48. ČSN P CEN/TS 1451-2 kat. č.: 510606 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polypropylen (PP) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Vydání: Červenec 2020
 • 64. ČSN 75 6415 kat. č.: 510427 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod; Vydání: Červenec 2020

Změny ČSN

 • 78. ČSN EN 676+A2 kat. č.: 510622 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením; Vydání: Duben 2009; Změna Z1; Vydání: Červenec 2020
 • 79. ČSN EN 267+A1 kat. č.: 510649 Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením; Vydání: Duben 2012; Změna Z1; Vydání: Červenec 2020
 • 101. ČSN EN 60335-2-61 ed. 2 kat. č.: 510420 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností; Vydání: Březen 2004; Změna A11; Vydání: Červenec 2020

Změny ČSN

128. ČSN EN 15012 Plastové potrubní systémy – Odpadní sy­stémy uvnitř budov – Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů; Vydání: Květen 2008; Zrušena k 2020-08-01

129. ČSN EN 15014 Plastové potrubní systémy – Tlakové rozvody vody a dalších tekutin uložené v zemi i nad zemí – Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů; Vydání: Květen 2008; Zrušena k 2020-08-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 6. ČSN EN 16905-2 kat. č.: 509938 Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 2: Bezpečnost; Platí od 2020-08-01
 • 7. ČSN EN 676 kat. č.: 509940 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem; Platí od 2020-08-01
 • 8. ČSN EN 267 kat. č.: 509939 Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem; Platí od 2020-08-01
 • 9. ČSN EN ISO 9809-2 kat. č.: 509942 Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší; Platí od 2020-08-01
 • 10. ČSN EN ISO 9809-3 kat. č.: 509941 Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli; Platí od 2020-08-01
 • 37. ČSN EN 10216-2+A1 kat. č.: 509967 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách; Platí od 2020-08-01
 • 56. ČSN EN 12897+A1 kat. č.: 510127 Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody; Platí od 2020-08-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 8/2020

Vydané ČSN

 • 7. ČSN EN ISO 9809-1 kat. č.: 510793 Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa; Vydání: Srpen 2020
 • 8. ČSN EN 16798-1 kat. č.: 510657 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky – Modul M1-6; Vydání: Srpen 2020
 • 9. ČSN EN 16796-2 kat. č.: 509844 Energetická účinnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu; Vydání: Srpen 2020
 • 10. ČSN EN 16796-3 kat. č.: 509845Energetická účinnost manipulačních vozíků – Zkušební metody – Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery; Vydání: Srpen 2020
 • 25. ČSN EN 15399 kat. č.: 510584 Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně; Vydání: Srpen 2020
 • 26. ČSN EN 14382 kat. č.: 510585 Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně; Vydání: Srpen 2020
 • 35. ČSN P CEN/TS 1401-2 kat. č.: 510819 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod pro posuzování shody; Vydání: Srpen 2020
 • 36. ČSN P CEN/TS 13476-4 kat. č.: 510843Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyetylenu (PE) – Část 4: Návod pro posuzování shody; Vydání: Srpen 2020
 • 42. ČSN EN 13383-2 kat. č.: 510792 Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody; Vydání: Srpen 2020
 • 46. ČSN EN 13216-1 ed. 2 kat. č.: 510807 Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody; Vydání: Srpen 2020

Změny ČSN

 • 78. ČSN EN 13216-1 kat. č.: 510809 Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody; Vydání: Červen 2005; Změna Z2; Vydání: Srpen 2020

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 4. ČSN EN ISO 22109 kat. č.: 510214 Průmyslové armatury – Převodovka pro ventily; Platí od 2020-09-01
 • 23. ČSN EN IEC 62430 ed. 2 kat. č.: 510090 Ekodesign elektrických a elektronických produktů; Platí od 2020-09-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.