+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2020/2

21.05.2020 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 2/2020

Výběr ze Sbírky zákonů částka 7/2020 – 22/2020

 • 16. Nařízení vlády ze dne 13. ledna 2020 o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

  § 3 Účel úvěru
  Úvěr lze použít pouze na
  a) zvýšení tepelně technických parametrů obálky bytového domu nebo vnitřních vodorovných nebo svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím1),
  b) pořízení a instalaci prvků stínění v exteriéru,
  c) pořízení a instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,
  d) výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za nový hlavní zdroj tepla, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo OZE, nebo za nové tepelné čerpadlo, včetně jejich instalace,
  e) výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva pořízením a instalací zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající ke svému provozu OZE nebo zemní plyn a pokrývající energetické potřeby bytového domu,
  f) výměnu stávajícího zdroje tepla pro přípravu teplé vody na fosilní paliva za nový zdroj, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo OZE, včetně jeho instalace,
  g) instalaci nového zdroje tepla, TČ nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kterou dojde ke splnění podmínek uvedených v písmenech d) až f),
  h) pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží,
  i) pořízení a instalaci centrálního vytápění v bytovém domě, který centrálním vytápěním dosud nebyl vybaven,
  j) připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií,
  k) ústřední regulaci otopné soustavy bytového domu nebo modernizaci otopné soustavy včetně výměny rozvodů tepla nebo otopných těles,
  l) pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona, včetně její instalace,
  m) výměnu vnějších otvorových výplní, nebo
  n) výměnu výtahů podle nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, včetně jejich instalace.
  § 4 Žadatel o poskytnutí úvěru
  Žadatelem o poskytnutí úvěru může být pouze
  a) vlastník bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům,
  b) společenství vlastníků jednotek, nebo
  c) spoluvlastníci bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům.
  § 9 Výše a další parametry úvěru
  (1) Výše úvěru činí nejméně 500 000 Kč a nejvýše 90 000 000 Kč.

  Toto nařízení nabylo účinnosti dnem: 1. 2. 2020

1) § 2 písm. c) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

 • 26. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 21. ledna 2020, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území EU a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
  Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 30b odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají.
  Toto sdělení nabývá účinnosti od: 1. 7. 2020
 • 47. Zákon ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem: 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8, čl. II, čl. III bodů 5 až 7, 12, 16, 17, 20, 22 až 25 a 27 a čl. IV, která nabyla účinnosti dne: 13. 2. 2020.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 2/2020

Vydané ČSN

 • 6. ČSN EN 1287, kat. č.: 509488 Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Obecné technické požadavky; Vydání: Únor 2020
 • 24. ČSN ISO 11726, kat. č.: 509630 Tuhá paliva – Směrnice pro validaci alternativních analytických metod; Vydání: Únor 2020
 • 43. ČSN 75 6406, kat. č.: 509454 Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu; Vydání: Únor 2020
 • 44. ČSN EN 12873-3, kat. č.: 509659 Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty; Vydání: Únor 2020

Změny ČSN

 • 48. ČSN EN ISO 10462, kat. č.: 509633 Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Perio­dická kontrola a údržba; Vydání: Srpen 2014; Změna A1; Vydání: Únor 2020
 • 59. ČSN EN 60730-2-9 ed. 3, kat. č.: 509472 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2–9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty; Vydání: Říjen 2011; Změna Z2; Vydání: Únor 2020

Opravy ČSN

 • 70. ČSN EN 61215 ed. 2/Z1, kat. č.: 509662 Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu; Vydání: Prosinec 2016; Oprava 1; Vydání: Únor 2020
 • 71. ČSN EN 61215-2, kat. č.: 509663 Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 2: Zkušební postupy; Vydání: Červenec 2017; Oprava 3; Vydání: Únor 2020
  Opravy jsou vydány tiskem.

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 2. ČSN EN 303-6, kat. č.: 508738 Kotle pro ústřední vytápění – Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW; Platí od: 2020-03-01
 • 35. ČSN EN 253, kat. č.: 509111 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyuretanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyetylenu; Platí od: 2020-03-01
 • 36. ČSN EN 489-1, kat. č.: 509116 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1; EN 489-1:2019; Platí od: 2020-03-01
 • 37. ČSN EN 15698-1, kat. č.: 509112 Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí – Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyuretanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyetylenu; Platí od: 2020-03-01
 • 38. ČSN EN 15698-2, kat. č.: 509118 Vedení vodních tepelných sítí – Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí – Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyuretanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyetylenu; Platí od: 2020-03-01
 • 39. ČSN EN 17248, kat. č.: 509117 Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení – Termíny a definice; Platí od: 2020-03-01
 • 40. ČSN EN 334, kat. č.: 509234 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně+); Platí od: 2020-03-01
 • 41. ČSN EN 14382, kat. č.: 509233 Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně+); Platí od: 2020-03-01
 • 55. ČSN EN 17150, kat. č.: 508792 Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Zkušební metoda pro stanovení krátkodobé pevnosti v tlaku v nádržích; Platí od: 2020-03-01
 • 56. ČSN EN 17151, kat. č.: 508791 Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Zkušební metoda pro stanovení dlouhodobé pevnosti v tlaku v nádržích; Platí od: 2020-03-01
 • 57. ČSN EN 17152-1, kat. č.: 508790 Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy – Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek; Platí od: 2020-03-01
 • 65. ČSN EN 13487, kat. č.: 508800 Výměníky tepla – Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče – Měření šumu; Platí od: 2020-03-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 3/2020

Vydané ČSN

 • 1. ČSN EN ISO 14090, kat. č.: 509759 Adaptace na změnu klimatu – Zásady, požadavky a směrnice; Vydání: Březen 2020
 • 17. ČSN EN 13611, kat. č.: 509829 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; Vydání: Březen 2020
 • 18. ČSN EN 16798-3, kat. č.: 509778 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Pro nebytové budovy – Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4); Vydání: Březen 2020
 • 19. ČSN EN 16798-17, kat. č.: 509795 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11); Vydání: Březen 2020
 • 47. ČSN EN 50291-2 ed. 2, kat. č.: 509836 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách – Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel – Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky; Vydání: Březen 2020
 • 51. ČSN ISO 1213-2, kat. č.: 509672 Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze; Vydání: Březen 2020
 • 69. ČSN EN 14528+A1, kat. č.: 509628 Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2020
 • 70. ČSN EN 13407+A1, kat. č.: 509623 Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2020
 • 71. ČSN EN 14688+A1, kat. č.: 509629 Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2020
 • 76. ČSN 75 5401, kat. č.: 509660 Navrhování vodovodního potrubí; Vydání: Březen 2020
 • 84. ČSN ISO 16000-34, kat. č.: 509489 Vnitřní ovzduší – Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu*); Vydání: Březen 2020
 • 88. ČSN EN 14516+A1, kat. č.: 509626 Koupací vany pro domácí použití; Vydání: Březen 2020
 • 89. ČSN EN 12764+A1, kat. č.: 509621 Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Požadavky na vířivé koupací vany; Vydání: Březen 2020
 • 91. ČSN EN 14296+A1, kat. č.: 509624 Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Společná umývací koryta; Vydání: Březen 2020

Změny ČSN

 • 100. ČSN EN ISO 16135, kat. č.: 509794 Průmyslové armatury – Kulové kohouty z materiálů termoplastů; Vydání: Leden 2007; Změna A1; Vydání: Březen 2020
 • 101. ČSN EN ISO 16136, kat. č.: 509793 Průmyslové armatury – Klapky z materiálů termoplastů; Vydání: Leden 2007; Změna A1; Vydání: Březen 2020
 • 102. ČSN EN ISO 16137, kat. č.: 509792 Průmyslové armatury – Zpětné armatury z materiálů termoplastů; Vydání: Leden 2007; Změna A1; Vydání: Březen 2020
 • 103. ČSN EN ISO 16138, kat. č.: 509791 Průmyslové armatury – Membránové armatury z materiálů termoplastů; Vydání: Leden 2007; Změna A1; Vydání: Březen 2020
 • 104. ČSN EN ISO 16139, kat. č.: 509790 Průmyslové armatury – Šoupátka z materiálů termoplastů; Vydání: Leden 2007; Změna A1; Vydání: Březen 2020
 • 105. ČSN EN ISO 21787, kat. č.: 509789 Průmyslové armatury – Uzavírací armatury z materiálů termoplastů; Vydání: Leden 2007; Změna A1; Vydání: Březen 2020
 • 133. ČSN EN 50291-2, kat. č.: 509837 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel – Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky; Vydání: Leden 2011; Změna Z1; Vydání: Březen 2020
 • 135. ČSN EN 14528 ed. 2, kat. č.: 509796 Bidety – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Září 2016; Změna Z2; Vydání: Březen 2020
 • 136. ČSN EN 13407 ed. 2, kat. č.: 509797 Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen 2016; Změna Z2; Vydání: Březen 2020
 • 137. ČSN EN 14688 ed. 2, kat. č.: 509799 Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2016; Změna Z2; Vydání: Březen 2020
 • 141. ČSN EN 12764, kat. č.: 509651 Sanitární zařízení – Požadavky na vířivé koupací vany; Vydání: Leden 2016; Změna Z2; Vydání: Březen 2020
 • 143. ČSN EN 14296 ed. 2, kat. č.: 509826 Sanitární potřeby – Společná umývací koryta; Vydání: Červen 2016; Změna Z2; Vydání: Březen 2020

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 3. ČSN EN ISO 80000-2, kat. č.: 509178 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice+); Platí od: 2020-04-01
 • 9. ČSN EN 17267, kat. č.: 509057 Plán měření a monitoringu energie – Návrh a implementace – Zásady sběru energetických dat; Platí od: 2020-04-01
 • 17. ČSN EN 215, kat. č.: 509048 Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty – Požadavky a zkušební metody; Platí od: 2020-04-01
 • 18. ČSN EN 521+AC, kat. č.: 509049 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů; Platí od: 2020-04-01
 • 19. ČSN EN ISO 14245, kat. č.: 509046 Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Samouzavírací ventily; Platí od: 2020-04-01
 • 20. ČSN EN ISO 15995, kat. č.: 509047 Lahve na plyny – Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Ručně ovládané ventily; Platí od: 2020-04-01
 • 21. ČSN EN ISO 20361, kat. č.: 509044 Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Zkušební předpis pro hluk – Třídy přesnosti 2 a 3; Platí od: 2020-04-01
 • 22. ČSN EN 378-4+A1, kat. č.: 509043 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace; Platí od: 2020-04-01
 • 59. ČSN EN IEC 63202-1, kat. č.: 509003 Fotovoltaické články – Část 1: Měření degradace způsobené světlem fotovoltaických článků z krystalického křemíku; Platí od: 2020-04-01
 • 79. ČSN EN ISO 1403, kat. č.: 508983 Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro obecné použití – Specifikace; Platí od: 2020-04-01
 • 111. ČSN EN ISO 28763, kat. č.: 508950 Smalty – Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn – Specifikace; Platí od: 2020-04-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.