+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2020/1

02.04.2020 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 1/2020

Výběr se Sbírky zákonů částka 133/2019 – 3/2020

 • 312. Zákon ze dne 31. října 2019, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Nabývá účinnosti: 1. 2. 2020
 • 319. Vyhláška ze dne 28. listopadu 2019 o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
  Nabývá účinnosti: 1. 1. 2020
 • 333. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 2. prosince 2019 o vydání cenových rozhodnutí
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/ 1990 Sb., o cenách, …. sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, …. zákona č. 458/2000 Sb., …. (energetický zákon) … a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie … vydal cenová rozhodnutí ze dne 26. 11. 2019:
  – č. 4/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu,
  – č. 5/2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny,
  – č. 6/2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenová rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. 11. 2019 následovně:
  – č. 4/2019 v částce 7,
  – č. 5/2019 v částce 8,
  – č. 6/2019 v částce 9.
  Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti.
  Nabývají účinnosti: 1. 1. 2020
 • 349. Nařízení vlády ze dne 16. prosince 2019, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  § 1, odst. (2)
  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 za kalendářní měsíc:
  Nabývá účinnosti: 1. 1. 2020

Image 1

 • 360. Vyhláška ze dne 20. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
  Nabývá účinnosti: 1. 1. 2020
 • 1. Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Nabývá účinnosti: 1. 1. 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 9 až 15, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 46, 51 až 56, 58, 59, 63, 65 a 66, která nabývají účinnosti 3. 1. 2020
 • 3. Zákon ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  Nabývá účinnosti: 25. 1. 2020
 • 4. Vyhláška ze dne 20. prosince 2019 o energetických specialistech
  Nabývá účinnosti: 25. 1. 2020
 • 9. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 3. ledna 2020 o vydání cenových rozhodnutí
  ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/ 1990 Sb., o cenách, …. sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, …. zákona č. 458/ 2000 Sb., …. (energetický zákon) … a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie … vydal cenová rozhodnutí ze dne 20. 12. 2019:
  – č. 7/2019, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2018,
  – č. 8/2019, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2019 ze dne 26. září 2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.
  Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 7/2019 a č. 8/2019 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 20. 12. 2019, v částce 10.
  Uvedeným dnem uveřejnění nabyla cenová rozhodnutí platnosti. Cenové rozhodnutí č. 7/2019 nabylo účinnosti 20. 12. 2019. Cenové rozhodnutí č. 8/2019 nabylo účinnosti 1. ledna 2020

Výběr z Věstníku ÚNMZ 12/2019

Vydané ČSN

 • 2. ČSN EN ISO 14064-3, kat. č.: 509125 Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech; Vydání: Prosinec 2019
 • 5. ČSN EN 437, kat. č.: 509138 Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů; Vydání: Prosinec 2019
 • 6. ČSN EN 1092-1, kat. č.: 508726 Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN – Část 1: Příruby z oceli; Vydání: Prosinec 2019
 • 38. ČSN ISO/IEC 30141, kat. č.: 508884 Internet věcí (IoT) – Referenční architektura; Vydání: Prosinec 2019
 • 41. ČSN P CEN ISO/TS 15874-7, kat. č.: 508882 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 7: Návod pro posuzování shody; Vydání: Prosinec 2019
 • 47. ČSN EN 997, kat. č.: 508862 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou; Vydání: Prosinec 2019
 • 48. ČSN EN 14064-1 ed. 2, kat. č.: 508847 Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Vydání: Prosinec 2019
 • 49. ČSN EN ISO 19650-2, kat. č.: 509084 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím BIM – Část 2: Dodací fáze aktiv; Vydání: Prosinec 2019
 • 57. ČSN EN ISO 20023, kat. č.: 509095 Tuhá biopaliva – Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv – Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích; Vydání: Prosinec 2019
 • 59. ČSN EN 14055, kat. č.: 508860 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry; Vydání: Prosinec 2019

Změny ČSN

 • 65. ČSN EN ISO 14456, kat. č.: 509160 Lahve na plyny – Vlastnosti plynů a příslušné klasifikační kódy (FTSC); Vydání: Duben 2017; Změna A1; Vydání: Prosinec 2019
 • 89. ČSN EN 60335-2-98 ed. 2, kat. č.: 509128 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače; Vydání: Duben 2004; Změna A11; Vydání: Prosinec 2019
 • 94. ČSN EN 60531, kat. č.: 509089 Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností – Metody měření funkce; Vydání: Březen 2001; Změna A11*); Vydání: Prosinec 2019
 • 95. ČSN EN 60675, kat. č.: 509088 Elektrická přímotopná topidla pro domácnost – Metody měření funkce; Vydání: Březen 1997; Změna A11*); Vydání: Prosinec 2019
 • 107. ČSN EN 13445-3, kat. č.: 508846 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018; Změna A7; Vydání: Prosinec 2019
 • 108. ČSN EN 13445-3, kat. č.: 508845 Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Duben 2018; Změna A8; Vydání: Prosinec 2019
 • 109. ČSN EN 997+A1, kat. č.: 508863 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou; Vydání: Květen 2016; Změna Z2; Vydání: Prosinec 2019
 • 110. ČSN EN 14064-1, kat. č.: 508855 Tepelně izolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Vydání: Září 2010; Změna Z2; Vydání: Prosinec 2019
 • 112. ČSN EN 14055+A1, kat. č.: 508861 Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry; Vydání: Květen 2016; Změna Z2; Vydání: Prosinec 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 71. ČSN EN IEC 61400-26-1, kat. č.: 508544 Větrné elektrárny – Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren; Platí od: 2020-01-01
 • 78. ČSN EN IEC 62892, kat. č.: 508391 Rozšířené tepelné cyklování fotovoltaických modulů – Zkušební postup; Platí od: 2020-01-01
 • 79. ČSN EN 448, kat. č.: 509115 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyetylenu; Platí od: 2020-01-01
 • 80. ČSN EN 488, kat. č.: 509114 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyuretanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z poly­etylenu; Platí od: 2020-01-01
 • 81. ČSN EN 14419, kat. č.: 509113 Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Systémy kontroly provozu; Platí od: 2020-01-01
 • 114. ČSN P CEN ISO/TS 21003-7, kat. č.: 508427 Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 7: Návod pro posuzování shody; Platí od: 2020-01-01
 • 121. ČSN EN ISO 16757-2, kat. č.: 508435 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov – Část 2: Geometrie; Platí od: 2020-01-01

Změny ČSN EN

 • 157. ČSN CLC/TS 61400-26-1, kat. č.: 508545 Větrné elektrárny – Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín; Vyhlášena: Červen 2018; Změna Z1; Platí od: 2020-01-01
  Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 61400-26-1 z prosince 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2022-07-03.
 • 158. ČSN CLC/TS 61400-26-2, kat. č.: 508676 Větrné elektrárny – Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín; Vyhlášena: Červen 2018; Změna Z1; Platí od: 2020-01-01
  Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 61400-26-1 z prosince 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2022-07-03.
 • 159. ČSN CLC/TS 61400-26-3, kat. č.: 508677 Větrné elektrárny – Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren; Vyhlášena: Červen 2018; Změna Z1; Platí od: 2020-01-01
  Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 61400-26-1 z prosince 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2022-07-03.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 1/2020

Vydané ČSN

 • 16. ČSN EN IEC 60193 ed. 2, kat. č.: 509422 Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Přejímací zkoušky na modelu*); Vydání: Leden 2020
 • 30. ČSN EN 1434-2+A1, kat. č.: 509391 Měřidla přenosu tepelné energie – Část 2: Konstrukční požadavky; Vydání: Leden 2020
 • 55. ČSN ISO/IEC 21823-1, kat. č.: 509169 Internet věci (IoT) – Interoperabilita sy­stémů IoT – Část 1: Struktura; Vydání: Leden 2020
 • 56. ČSN EN 50194-2 ed. 2, kat. č.: 509240 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech – Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky; Vydání: Leden 2020
 • 68. ČSN EN 1401-1, kat. č.: 509393 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém; Vydání: Leden 2020
 • 77. ČSN EN 13967+A1, kat. č.: 509090 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky; Vydání: Leden 2020
 • 79. ČSN EN ISO 16283-2, kat. č.: 509142 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 2: Kročejová neprůzvučnost; Vydání: Leden 2020
 • 81. ČSN EN 1443, kat. č.: 509486 Komíny – Obecné požadavky; Vydání: Leden 2020
 • 82. ČSN EN 16475-3+A1, kat. č.: 509360 Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Leden 2020

Změny ČSN

 • 97. ČSN EN 60193, kat. č.: 509423 Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Přejímací zkoušky na modelu; Vydání: Prosinec 2002; Změna Z1; Vydání: Leden 2020
 • 98. ČSN EN ISO 4126-1, kat. č.: 509429 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily; Vydání: Listopad 2014; Změna A2; Vydání: Leden 2020
 • 116. ČSN EN 50194-2, kat. č.: 509241 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech – Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky; Vydání: Únor 2007; Změna Z1; Vydání: Leden 2020
 • 117. ČSN ISO 10508, kat. č.: 509395 Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Návod pro klasifikaci a navrhování; Vydání: Červen 2015; Změna Amd. 1*); Vydání: Leden 2020

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 7. ČSN EN 549, kat. č.: 508553 Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva+); Platí od: 2020-02-01
 • 11. ČSN EN 12807, kat. č.: 508557 Zařízení a příslušenství na LPG – Znovu­plnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Návrh a konstrukce; Platí od: 2020-02-01
 • 12. ČSN EN ISO 14644-16, kat. č.: 508287 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem; Platí od: 2020-02-01
 • 13. ČSN EN 16798-1, kat. č.: 508558 Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky – Modul M1-6; Platí od: 2020-02-01
 • 56. ČSN EN 13384-1+A1, kat. č.: 508582 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny; Platí od: 2020-02-01
 • 57. ČSN EN 13384-2+A1, kat. č.: 508583 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné ko­míny; Platí od: 2020-02-01
 • 77. ČSN EN ISO 22065, kat. č.: 508596 Ovzduší na pracovišti – Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic – Požadavky a zkušební metody; Platí od: 2020-02-01

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.