+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2018/5

19.09.2018 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2018

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 53 až 70/2018

 • 106. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 4. června 2018 o vydání cenového rozhodnutí
 • ERÚ v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/ 1990 Sb.,…sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb.… vydal cenové rozhodnutí č. 1/2018 ze dne 22. května 2018 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil ERÚ cenové rozhodnutí č. 1/2018 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 28. května 2018, v částce 3. Dnem uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti.
  Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem: 1. ledna 2019.
  http://www.topin.cz/clanky/zakony-a-normy- 2018-5-detail-4576
 • 115. Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
  ERÚ v souladu s § 17d odst. 5 energetického zákona, …uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost ERÚ podle údajů ke dni 31. 12. 2017 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v ČR celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu, a celkovou spotřebu plynu v ČR v roce 2017:
  1) Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. 12. 2017 činil 5 995 098.
  2) Celková spotřeba plynu v ČR v roce 2017 činila 90 625 027,693 MWh.
 • 133. Vyhláška ze dne 26. 6. 2018, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
  Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů se mění v:
  – § 3 odst. 6
  – § 4 odst. 2–5
  – § 5 odst. 1–2
  Tato vyhláška nabyla účinnosti dne: 28. 6. 2018.
 • 136. Nařízení vlády ze dne 19. 6. 2018 o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí. Výše úvěru činí nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí, nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu.
  Nařízení nabylo účinnosti dne: 15. 8. 2018.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 6/2018

Vydané ČSN

 • 13. ČSN EN 12098-3, kat. č. 503911 Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8; Vydání: Červen 2018
 • 14. ČSN EN 816, kat. č. 505245 Zdravotnětechnické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10; Vydání: Červen 2018
 • 44. ČSN ISO 13909-1, kat. č. 504863 Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 1: Obecný úvod; Vydání: Červen 2018
 • 57. ČSN EN 16475-7, kat. č. 505259 Komíny – Příslušenství – Část 7: Dešťové stříšky – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Červen 2018
 • 64. ČSN EN 16323, kat. č. 505232 Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod; Vydání: Červen 2018

Změny ČSN

 • 79. ČSN EN 61400-25-5, kat. č. 505069 Větrné elektrárny – Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren – Zkoušky shody; Vydání: Březen 2013; Změna Z1; Vydání: Červen 2018
 • 102. ČSN EN ISO 16283-1, kat. č. 505113 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; Vydání: Říjen 2014; Změna A1; Vydání: Červen 2018

Zrušené ČSN

 • 110. ČSN EN 728 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Trubky a tvarovky z polyolefínů – Stanovení termooxidační stability; Vydání: Červenec 1998; Zrušena k: 2018-07-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 9. ČSN EN ISO 11363-2, kat. č. 504478 Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny – Část 2: Kontrolní kalibry; Platí od: 2018-07-01
 • 11. ČSN EN 12102-1, kat. č. 504480 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče kapalin a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu – Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče kapalin; Platí od: 2018-07-01
 • 51. ČSN EN ISO 11295, kat. č. 504538 Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu; Platí od: 2018-07-01
 • 52. ČSN P CEN/TS 15223, kat. č. 504532 Plastové potrubní systémy – Validované parametry pro navrhování potrubních sy­stémů z termoplastů uložených v zemi; Platí od: 2018-07-01
 • 63. ČSN EN ISO 9806, kat. č. 504363 Solární energie – Solární tepelné kolektory – Zkušební metody; Platí od: 2018-07-01

Výběr z Věstníku ÚNMZ 7/2018

Vydané ČSN

 • 9. ČSN EN ISO 11363-2, kat. č. 505276 Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny – Část 2: Kontrolní kalibry; Vydání: Červenec 2018
 • 28. ČSN EN 1852-1, kat. č. 505295 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém; Vydání: Červenec 2018
 • 29. ČSN EN 1451-1, kat. č. 505286 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém; Vydání: Červenec 2018

Opravy ČSN

 • 59. ČSN EN ISO 10297/A1, kat. č. 505425 Lahve na plyny – Ventily lahví – Specifikace a zkoušky typu; Vydání: Březen 2015; Oprava 2; Vydání: Červenec 2018 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 46. ČSN EN 13467, kat. č. 504758 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí+); Platí od: 2018-08-01
 • 51. ČSN EN 16941-1, kat. č. 504760 Systémy pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Systémy pro využití dešťových vod; Platí od: 2018-08-01

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.  


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2018 ze dne 22. května 2018