+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2017/3

16.06.2017 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 3/2017

Výběr ze Sbírky zákonů

částky 29/2017 až 39/2017

 • 82. Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách … sděluje, že podle … zákona č. 458/2000 Sb. … (energetický zákon), … vydal cenové rozhodnutí č. 1/2017 ze dne 2. 3. 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění v ERV 2/2017, tedy dne 2. března 2017
 • 96. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh. Toto nařízení se vztahuje na následující měřidla určená k používání pro měření v závazkových vztazích, při ochraně spotřebitele, při stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, …:
  a) vodoměry (MI-001), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení,
  b) plynoměry a přepočítávače množství plynu (MI-002) a jejich podsestavy, jejichž definice, zvláštní požadavky, uvedení do provozu a posuzování shody stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení,
  c) elektroměry k měření činné energie (MI-003), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení,
  d) měřidla tepelné energie (MI-004) a jejich podsestavy, jejichž definice, zvláštní požadavky, uvedení do provozu a posuzování shody stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení,
  e) měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda (MI-005), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení,
  f) váhy s automatickou činností (MI-006), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 8 k tomuto nařízení,
  g) taxametry (MI-007), jejichž definice, požadavky na ně a posuzování shody stanoví příloha č. 9 k tomuto nařízení,
  h) ztělesněné míry (MI-008), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 10 k tomuto nařízení,
  i) měřidla pro měření rozměrů (MI-009), jejichž definice a posuzování shody stanoví příloha č. 11 k tomuto nařízení,
  j) analyzátory výfukových plynů (MI-010), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 12 k tomuto nařízení.
  Účinnosti nabývá: 28. března 2017
 • 103. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/ 2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Čl. I
  V § 11 zákona č. 165/2012 Sb. se doplňuje odstavec 10, který zní:
  „Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. října 2013 do 31. prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo modernizace technologické části, která zvyšuje technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do provozu dnem ukončení rekonstrukce nebo modernizace.“
  Účinnosti nabývá: 8. března 2017

Výběr z Věstníku UNMZ 3/2017

Vydané ČSN

 • 5. ČSN EN 15502-1+A1, kat. č. 501951 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Vydání: Březen 2017
 • 6. ČSN EN 15502-2-2, kat. č. 98909 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2–2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1; Vydání: Březen 2017
 • 33. ČSN EN 61215-1, kat. č. 501714 Zemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu – Část 1: Požadavky na zkoušení*); (idt IEC 61215-1:2016); Vydání: Březen 2017
 • 59. ČSN EN ISO 16283-3, kat. č. 501642 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů; (idt ISO 16283-3:2016); Vydání: Březen 2017
 • 60. ČSN EN 14471+A1, kat. č. 501954 Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2017

Změny ČSN

 • 71. ČSN EN 14037-1, kat. č. 501403 Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C – Část 1: Technické specifikace a požadavky; Vydání: Leden 2004. Změna Z1; Vydání: Březen 2017
 • 72. ČSN EN 625, kat. č. 98912 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost; Vydání: Březen 1997. Změna Z1; Vydání: Březen 2017
 • 73. ČSN EN 677, kat. č. 98911 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW; Vydání: Červenec 1999. Změna Z1; Vydání: Březen 2017
 • 74. ČSN EN 15417, kat. č. 98913 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1 000 kW; Vydání: Duben 2007. Změna Z1; Vydání: Březen 2017
 • 75. ČSN EN 297, kat. č. 98910 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW; Vydání: Červen 1996. Změna Z1; Vydání: Březen 2017
 • 109. ČSN 73 0532, kat. č. 501643 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; Vydání: Únor 2010. Změna Z3; Vydání: Březen 2017
 • 114. ČSN EN 12566-1, kat. č. 501404 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; Vydání: Únor 2001. Změna Z1; Vydání: Březen 2017
 • 115. ČSN EN 12566-3+A2, kat. č. 501405 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod; Vydání: Únor 2014. Změna Z1; Vydání: Březen 2017
 • 116. ČSN EN 12566-4, kat. č. 501406 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; Vydání: Červen 2008. Změna Z1; Vydání: Březen 2017
 • 117. ČSN EN 12566-6, kat. č. 501407 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků; Vydání: Srpen 2013. Změna Z1; Vydání: Březen 2017
 • 118. ČSN EN 12566-7, kat. č. 501408 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění; Vydání: Září 2013. Změna Z1; Vydání: Březen 2017

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 6. ČSN EN 14037-1 ed. 2, kat. č. 501337 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 1: Stropní sálavé panely – Technické specifikace a požadavky+); Platí od: 2017-04-01
 • 7. ČSN EN 14037-2, kat. č. 501340 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 2: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu; Platí od: 2017-04-01
 • 8. ČSN EN 14037-3, kat. č. 501341 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 3: Stropní sálavé panely – Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním+); Platí od: 2017-04-01
 • 9. ČSN EN 14037-4, kat. č. 501339 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 4: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu; Platí od: 2017-04-01
 • 10. ČSN EN 14037-5, kat. č. 501338 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu; Platí od: 2017-04-01
 • 46. ČSN EN 12566-1 ed. 2, kat. č. 501360 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky+); Platí od: 2017-04-01
 • 47. ČSN EN 12566-3, kat. č. 501358 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod+); Platí od: 2017-04-01
 • 48. ČSN EN 12566-4 ed. 2, kat. č. 501359 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě+); Platí od: 2017-04-01
 • 49. ČSN EN 12566-6 ed. 2, kat. č. 501362 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků+); Platí od: 2017-04-01
 • 50. ČSN EN 12566-7 ed. 2, kat. č. 501361 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění+); Platí od: 2017-04-01


Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2017 ze dne 2. března 2017

Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh