+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2015/7

01.11.2015 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2015

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 91/2015 až 109/2015

Částka 95/2015 Sb.

 • 230/2015 Sb. Vyhláška ze dne 26. srpna 2015, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov; Účinnost dnem: 1. prosince 2015

  Čl. I
  Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, se mění takto:

  4. V § 8 odstavec 1 zní:
  (1) Součástí průkazu je stanovení doporučených technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy (dále jen „doporučená opaření pro snížení energetické náročnosti budovy“).

  5. V § 9 odst. 2 písm. f) se slova „při větší změně dokončené budovy“ nahrazují slovy „včetně opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému“.
  6. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
  h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické náročnosti budovy zejména možnosti realizace doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti jejich financování. …

Částka 96/2015 Sb.

 • 232/2015 Sb. Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci; Účinnost: patnáctým dnem po jeho vyhlášení
  § 1
  Předmět úpravy
  Toto nařízení stanoví
  a) obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení a
  b) obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.

Částka 97/2015 Sb.

 • 234/2015 Sb. Vyhláška ze dne 31. srpna 2015, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech; Účinnost: patnáctým dnem po jejím vyhlášení

Částka 101/2015 Sb.

 • 249/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 16. září 2015 o vydání cenových rozhodnutí Energetický regulační úřad … sděluje, že … vydal cenové rozhodnutí č. 1/2015 ze dne 4. září 2015 … kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny …, a cenové rozhodnutí … kterým se mění cenové rozhodnutí … o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.
  … uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 1/2015 a cenové rozhodnutí č. 2/2015 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 7. září 2015, v částce 3.; Účinnosti nabývají obě cenová rozhodnutí: dnem 7. října 2015.

Částka 109/2015 Sb.

 • 269/2015 Sb. Vyhláška ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům; Účinnost: dnem 1. ledna 2016
  § 1
  Předmět úpravy
  Tato vyhláška stanoví
  a) rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období, vymezení pojmů a další náležitosti k rozúčtování nákladů,
  b) některé další náležitosti, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům.

Výběr z Věstníku ÚNMZ 10/2015

Oznámení č. 107/15 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o určených normách

 • ČSN EN 442-2 Otopná tělesa – Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
 • ČSN EN 1253-1 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm
 • ČSN EN 1253-2 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
 • ČSN EN 328 69 Výměníky tepla – Vzduchem chlazené chladicí jednotky – Metody pro stanovení výkonnosti
 • ČSN EN 1048 69 Výměníky tepla – Vzduchem chlazené chladiče kapalin „suché chladiče“ – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Vydané ČSN

 • 1. ČSN EN 16247-5 (01 1505) kat. č. 98530 Energetické audity – Část 5: Kompetence energetických auditorů; Vydání: Říjen 2015
 • 27. ČSN EN 50156-1 ed. 2 (33 5003), kat. č. 98472 Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení – Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace; Vydání: Říjen 2015

Změny ČSN

 • 122. ČSN 75 6760 kat. č. 98507 Vnitřní kanalizace; Vydání: Leden 2014. Změna Z1; Vydání: Říjen 2015

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 55. ČSN EN 13384-1 (73 4206) kat. č. 97873 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny+); EN 13384-1:2015; Platí od: 2015-11-01
 • 56. ČSN EN 13384-2 (73 4206) kat. č. 97872 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny+); EN 13384-2:2015; Platí od: 2015-11-01