+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zákony a normy 2015/5

01.09.2015 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 5/2015

Výběr ze Sbírky zákonů, částka 55/2015 až 75/2015

Částka 56/2015 Sb.

 • 131/2015 Sb. Zákon ze dne 13. května 2015, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; Účinnost: dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení …
  ČÁST PRVNÍ
  Změna energetického zákona
  Čl. I

  12. V § 2 odst. 2 písm. b) body 11 a 12 znějí:
  „11. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení

  21. V § 2 odst. 2 písm. c) bod 8 zní:
  „8. odběrným tepelným zařízením zařízení připojené ke zdroji tepelné energie nebo k rozvodnému tepelnému zařízení a určené pro odběr tepelné energie a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části,“

  25. V § 2 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní:
  „15. tepelnou přípojkou část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt.“

  65. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až r), která znějí: …
  o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím určenému poskytovateli energetických služeb údaje z vyúčtování dodávky energie a údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 předcházející zúčtovací období,

  208. V § 28 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
  „(5) Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto případě se na zákazníka dále vztahují práva … a povinnosti …

  228. V § 49 odstavec 7 zní:
  „(7) Provozovatel (pozn. red.: elektrické) přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení … Pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení stanoveného typu, provozovatel distribuční soustavy požadované měřicí zařízení instaluje. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit provozovateli distribuční soustavy rozdíl nákladů …“

  401. V § 77 odstavce 2 až 4 znějí:…
  (3) Oznámí-li dodavatel tepelné energie odběrateli tepelné energie změnu teplonosné látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení, má odběratel tepelné energie právo od smlouvy o dodávkách tepelné energie odstoupit s účinky k oznámenému termínu změn… Neodstoupí-li odběratel tepelné energie od smlouvy o dodávce tepelné energie, je povinen upravit na svůj náklad odběrné tepelné zařízení nebo rozvodné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo oznámeným změnám…
  (4) Odběratel tepelné energie může zřídit a provozovat náhradní nebo jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením nebo může ovlivnit jeho provoz, teplonosnou látku v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry, pouze po písemné dohodě s držitelem licence na rozvod tepelné energie.“

  412. § 79 včetně nadpisu zní:
  „§ 79 Tepelná přípojka a předávací stanice
  (1) Předávací stanici určenou pro odběr tepelné energie pouze pro jeden objekt nebo tepelnou přípojku zřizuje na vlastní náklady odběratel tepelné energie, není-li dohodnuto jinak.

Výběr z Věstníku UNMZ 6/2015

Vydané ČSN

 • 79. ČSN 73 4201, kat. č. 96973 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; Vydání: Říjen 2010; Změna Z2; Vydání: Červen 2015

Evropské a mezinárodní normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 2. a 3. ČSN EN 16430-2 (06 1170) kat. č. 97267 Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem
  – Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu;
  – Část 3: Zkoušky a vyhodnocování chladicího výkonu;
  EN 16430-3:2014; Platí od: 2015-07-01
 • 5. ČSN EN 13141-6 (12 7131) kat. č. 97170 Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty; EN 13141-6:2014; Platí od: 2015-07-01

Výběr z Věstníku UNMZ 7/2015

 • 15. ČSN EN 442-1 ed. 2 (06 1100) kat. č. 97818 Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky; Vydání: Červenec 2015
 • 16. ČSN EN 442-2 (06 1100) kat. č. 97820 Otopná tělesa – Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování; Vydání: Červenec 2015
 • 17. ČSN EN 16430-1 (06 1170) kat. č. 97821 Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory – Část 1: Technické specifikace a požadavky; Vydání: Červenec 2015

Změny ČSN

 • 92. ČSN EN 442-1 (06 1100) kat. č. 97819 Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky; Vydání: Březen 1997; Změna Z1; Vydání: Červenec 2015
 • 93. ČSN EN 442-3 (06 1100) kat. č. 97863 Otopná tělesa – Část 3: Posuzování shody; Vydání: Červenec 2004; Změna Z1; Vydání: Červenec 2015

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

 • 1. až 6. ČSN EN 12309-1 (06 1520) kat. č. 97315 Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – …
  – Část 6: Výpočet sezónních výkonů;
  EN 12309-6:2014; Platí od 2015-08-01